Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz dyscyplin naukowych:

Projektowanie, modelowanie i badania przyrządów półprzewodnikowych i układów scalonych VLSI dla nowych nanometrowych technologii. Szczególnie aktualnym tematem jest nowatorska technologia VESTIC (Vertical-Slit Transistor based Integrated Circuit), alternatywna dla technologii CMOS (takich jak FinF… Więcej
  • Promotor: dr hab. inż. Andrzej Oskar Pfitzner
  • Słowa kluczowe: VLSI |
Zagadnienia naukowe realizowane w ramach rozprawy doktorskiej dotyczą obszarów badawczych takich jak 1) przekształtniki energoelektroniczne AC/DC (np. falowniki napięcia o sinusoidalnym napięciu wyjściowym), przekształtniki energoelektroniczne DC/AC (np. przekształtnik sieciowy), przekształtniki en… Więcej
Charakteryzacja materiałów w zakresie mikrofalowym (1 - 110 GHz), m.in. na potrzeby technologii 5G oraz 6G, przy pomocy metod rezonansowych. Głównym przedmiotem badań będą ciecze oraz metamateriały kompozytowe o własnościach magnetycznych charakteryzowane przy pomocy takich urządzeń, jak otwart… Więcej
robotyka; metody programowania robotów, architektury systemów sterowania robotów, metamodele systemów robotycznych; automatyczna generacja kodu sterowników robotów, planowanie zadań; serwomechanizmy wizyjne; sterowanie pozycyjno-siłowe; zastosowania robotów; sztuczna inteligencja; Więcej
Potencjalne obszary badań realizowanych w ramach pracy doktorskiej dotyczą energoelektronicznych układów przekształcania energii dla źródeł energii elektrycznej takich jak turbiny wiatrowe, moduły fotowoltaiczne, ogniwa paliwowe oraz dla elektrochemicznych systemów magazynowania energii, a także dl… Więcej
Nowe algorytmy sprzętowej akceleracji kompresji wideo: Zagadnienie badawcze poświęcone jest opracowaniu nowych architektur sprzętowych dla najnowszego standardu kompresji wideo H.266/VVC. Standard ten umożliwia poprawę efektywności kompresji względem poprzedników (H.264/AVC i H.265/HEVC) dzięki uży… Więcej
Badania w zakresie akustyki i psychoakustyki; zagadnienia odnoszące się do relacji miedzy danymi pochodzącymi z pomiarów wielkości fizycznych charakteryzujących zjawiska akustyczne i wielkościami wrażeniowymi determinującymi jakość dźwięku. W szczególności obszar badań odnoszący się do zjawisk zwią… Więcej
Azotki metali z grupy IVb, czyli azotek tytanu, cyrkonu i hafnu to znane, wyjątkowo twarde, odporne termicznie i chemicznie ceramiki przewodzące. Ostatnio zostały one na nowo odkryte ze względu na interesujące naukowo właściwości plazmoniczne. Połączenie tychże własności występujących w szerokim za… Więcej
1. Opracowanie czujników i metod pomiarowych do wyznaczania współczynnika transepidermalnej utraty wody (TEWL) dedykowanych zastosowaniom w Internecie rzeczy (IoT).Skóra człowieka jest to jeden złożony organ o powierzchni 1.5 - 2 m2. Zasadniczą rolą bariery naskórkowej jest ograniczanie ucieczki wo… Więcej

Jestem konstruktorem aparatów elektrycznych, który specjalizuje się w zagadnieniach związanych z elektromagnetyzmem oraz niskimi częstotliwościami. Jestem pracownikiem Instytutu Elektroenergetyki Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej – moim obszarem zainteresowań n… Więcej

Obszar badawczy dotyczy badań spektroskopowych nowych materiałów dielektrycznych domieszkowanych jonami ziem rzadkich. Właściwości luminescencyjne takich ośrodków mogą być kształtowane zarówno przez dobór domieszki aktywnej jak i jej najbliższego otoczenia, symetrii sieci krystalicznej matrycy a ta… Więcej
Modelowanie, wytwarzanie i charakteryzacja fotonicznych struktur pasywnych do zastosowań w metrologii, telekomunikacji, sensoryce i biosensoryce. Modelowanie analityczne, półanalityczne i numeryczne propagacji fali elektromagnetycznej w elementach fotonicznych. Wykorzystanie i rozwój technologii ci… Więcej
Moje zainteresowania naukowe obejmują obszar technologii elektroniki i technik addytywnych dla elektroniki strukturalnej i drukowanej. W pracy zawodowej zajmuję się opracowaniem, wytworzeniem i badaniem właściwości materiałów kompozytowych z dodatkiem fazy funkcjonalnej w postaci nanorurek węglowyc… Więcej
1) Problem syntezy impedancji dwójników pasywnych jest klasycznym zagadnieniem teorii obwodów. Znane rozwiązania zakładają albo uzyskanie struktury kanonicznej, o minimalnej liczbie elementów, ale wymagającej użycia idealnie sprzężonych indukcyjności, albo struktury bez takich indukcyjności, ale za… Więcej
Analiza, synteza, projektowanie i optymalizacja złożonych układów dynamicznych, w szczególności układów robotycznych oraz maszyn i mechanizmów wieloczłonowych. Planowanie ruchu i sterowanie z wykorzystaniem metod obliczeniowych oraz eksperymentalna weryfikacja tych metod. 1. Badania nad kinematyką… Więcej
Projektowanie i technologia przyrządów półprzewodnikowych w oparciu o nowoczesne materiały z szeroką przerwą energetyczną (węglik krzemu, azotek galu, tlenek galu, diament), takich jak przyrządy mocy, detektory promieniowania. Analiza właściwości elektrofizycznych interfejsów pomiędzy różnymi mater… Więcej
Opracowanie innowacyjnych, kompleksowych rozwiązań czujnikowych, w szczególności do zastosowań biosensorycznych. Czujniki wykorzystują unikalne możliwości wynikające z wykorzystania światłowodów i cienkich warstw. Jako zespół rozwinęliśmy zaawansowane możliwości technologiczne i pomiarowe oraz uzys… Więcej
Internet Rzeczy, czujniki inteligentne i adaptacyjne – projektowanie i realizacja dedykowanych urządzeń i metod diagnostycznych. Diagnostyka i predykcja właściwości obiektów oparta o nowo opracowane dedykowane wzorce sygnałów, do których dane nieprzetworzone odebrane są ze skonstruowanych i oprogra… Więcej
Wytwarzanie, modelowanie i charakteryzacja metodami optycznymi ośrodków i struktur fotonicznych na potrzeby; techniki laserowej, techniki światłowodowej, optoelektroniki zintegrowanej, wizualizacji obrazu, detekcji promieniowania z różnego zakresu widmowego, techniki oświetleniowej, czujnikowej ora… Więcej
Prognozowanie generacji z OZE oraz produkcji energii elektrycznej w systemach różnej wielkości z wykorzystaniem uczenia maszynowego. Optymalizacja w elektroenergetyce. Więcej
Tematyka badań jest związana z modelowaniem właściwości optycznych pasywnych, aktywnych i nieliniowych struktur fotonicznych, zarówno objętościowych oraz falowodowych zbudowanych między innymi na bazie metamateriałów, w tym metamateriałów hiperbolicznych. Badania posiadają charakter teoretyczny i … Więcej
Obszar badawczy dotyczy technologii, charakteryzacji oraz diagnostyki materiałów, struktur i przyrządów półprzewodnikowych, elektroniki transparentnej i elastycznej, fotoniki zintegrowanej, a także technologii przyrządów bazujących na materiałach niskowymiarowych. W szczególności: technologie półpr… Więcej
technologie mikroelektroniczna, nanoelektroniczna i fotoniczna Więcej
Zwiększenie elastyczności sieci dystrybucyjnej SN i nN o dużym nasyceniu generacją rozproszoną poprzez m.in. wykorzystanie układów i urządzeń umożliwiających zdalną rekonfigurację i sterowanie rozpływami mocy. Wiąże się to ze zwiększeniem bezpieczeństwa i pewności zasilania w energię elektryczną wy… Więcej
Opracowanie metod identyfikacji wybranych rodzajów zakłóceń występujących w sieci elektroenergetycznej i/lub jej elementach. To zagadnienie badawcze związane jest z przebiegami przejściowymi pojawiającymi się w sygnałach napięcia i prądu w chwili wystąpienia zakłócenia np. zwarcia, osłabienia izola… Więcej
Bezstykowe (bezprzewodowe) przekazywanie energii elektrycznej wykorzystujące sygnały o wysokiej częstotliwości oraz dużym natężeniu pola elektrycznego. W ramach pracy przewiduje się opracowanie układów nadajników, odbiorników oraz wykonanie badań dotyczących materiałów pozwalających na odpowiednie … Więcej
Prowadzone badania obejmują trzy przenikające się obszary – układy fotoniki scalonej do zastosowań telecom, datacom i czujnikowych; lasery i wzmacniacze światłowodowe oraz nowe ośrodki aktywne do zastosowań w technice laserowej. Pierwszy z ww. obszarów pokrywa zagadnienia projektowania, technologii… Więcej
Prowadzone badania obejmują trzy przenikające się obszary – układy fotoniki scalonej do zastosowań telecom, datacom i czujnikowych; lasery i wzmacniacze światłowodowe oraz nowe ośrodki aktywne do zastosowań w technice laserowej. Pierwszy z ww. obszarów pokrywa zagadnienia projektowania, technologii… Więcej
Informacyjne techniki kwantowe - Na Politechnice Warszawskiej budowany jest komputer kwantowy na pułapce jonowej. Potrzebni są młodzi uczeni do jego budowy i dalszego rozwoju. Szeroka tematyka dotyczy budowy sprzętu komputera kwantowego oraz jego oprogramowania. Młody uczony dołączy do większego ze… Więcej
robotyka (robotics), synteza ruchu, roboty humanoidalne , roboty asystujące Więcej
sztuczna inteligencja, sterowanie w czasie rzeczywistym w robotyca Więcej
Obszar badawczy obejmuje fotonikę światłowodową. Proponowane zagadnienia badawcze dotyczą opracowania i badania podzespołów, sensorów fotonicznych oraz laserów światłowodowych realizowanych na bazie innowacyjnych światłowodów oraz periodycznych (ale nie tylko) struktur fotonicznych, w szczególności… Więcej
fotoakustyka - modelowanie, projektowanie i badanie właściwości elementów przyrządów fotoakustycznych, w szczególności kompletnych systemów do realizacji pomiarów fotoakustycznych oraz fotoakustycznych komór pomiarowych; elektronika - modelowanie, projektowanie i badanie właściwości układów elektro… Więcej
Główny obszar badawczy to zagadnienia projektowania, modelowania i realizacji systemów akwizycji i przetwarzania danych oraz sterowania, realizowanych na potrzeby zastosowań biomedycznych i eksperymentów fizycznych, ze szczególnym uwzględnieniem systemów wykorzystujących układy programowalne i syste… Więcej

Zajmuję się kompatybilnością elektromagnetyczną. W szczególności metodami badania emisji i odporności urządzeń, poprawy ich kopatybilności. Wiele moch publikacji dotyczny zjawiska wyładowania elektrycznoąsci statycznej. Inną dziedziną moich zainteresowań jest szacowanie niepewności pomiar… Więcej

Komputerowa symulacja urządzeń elektrycznych (pole elektromagnetyczne, obwody i systemy), budowa generatorów impulsów WN, ale także algorytmy przetwarzania obrazów i danych trójwymiarowych (defektoskopia termowizyjna, tomografia komputerowa, automatyzacja diagnostyki … Więcej

Zajmuję się rozwijaniem nowych metod mikroskopii obliczeniowej do badania żywych komórek i skrawków tkanek. Wykorzystuje techniki klasycznej optoelektronicznej rejestracji danych (obrazów) i ich późniejszej numerycznej rekonstrukcji specjalizowanymi algorytmami (także… Więcej

I focus on the synthesis of carbon nanotubes and the production of macroscopic nanotube structures as well as nanocomposites based on nanotubes and graphene. I am mainly interested in the production and modification of electrical conductors based on macroscopic nanotube structures for electronic… Więcej

Elektronika Drukowana, Montaż elektroniczny, Tekstronika, Sensory dla medycyny

Więcej

Działalność naukowo-badawcza Sylwestra Robaka skoncentrowana jest wokół zagadnień związanych z tematyką systemów elektroenergetycznych, a w szczególności: metod poprawy stabilności systemów elektroenergetycznych, symulacji stanów statycznych i dynamicznych syst… Więcej

Układ napędowy z synchronicznym silnikiem liniowym z sekcjonowanym stojanem

Opis:

Zadanie badawcze obejmuje opracowanie algorytmów sterowania synchronicznym silnikiem liniowym z długim stojanem. Ważnym aspektem badań będzie opracowanie metody bezczujnikowego sterowania… Więcej

Badania prowadzone sią w trzech częściowo pokrywajacych się obszarach: (1) rozwój nowych multimodalnych metod i systemów optycznych słyżących badaniom trójwymiarowych mikrostruktur biologicznych i technicznych, (2) rozwój metod przetwarzania danych obrazowych (włączni… Więcej

The research is carried out in three overlapping areas - development of novel optical methods and systems  for  2D and 3D investigations of biological and technical microstructures,  development of optical data processing methods (including   AI) and their applications for &n… Więcej

Działalność naukowo-badawcza obejmuje szereg tematów teoretycznych i eksperymentalnych, głównie dotyczących czujników, pomiarów, automatyki i robotyki. Obecnie zajmuje się automatyką i techniką komputerową, modelowaniem, modelami matematycznymi i systemami do pomiar&o… Więcej

Scientific research activity regard several theoretical and experimental topics mainly concerning sensors, measurement, automatic control and robotics. Currently involved in automation and computer technology, modelling, mathematical models and systems for high-resolution measurements, fundament… Więcej

(1) Zagadnienia zwiazane z projektowaniem zaawansowanych metod sterowania, w tym zwłaszcza sterowania predykcyjnego. Zastosowania do napędów pojazdów, w tym elektrycznych i hybrydowych; do układów robotycznych i do rozproszonej generacji energii elektrycznej ze róde o… Więcej

(1) Issues related to the design of advanced control algorithms, especially model-based predictive control. Applications to drivetrain(s) of vehicles, including electric and hybrid; to robotic systems; and to systems of distributed generation of electricity from renewable sources. (2)Design of c… Więcej

Electrical capacitance tomography (ECT) allows to visualize a spatial distribution of electrical permittivity of objects. Images are reconstructed using capacitance values measured between electrodes surrounding the visualized volume. Due to a small number of electrodes (8 to 32), the number of … Więcej

Capacitance measurements will be estimated. The selection of training datasets that may be application-dependent will be performed. Real data generation will consist in dynamic image acquisition … Więcej

Electrical tomography allows to visualize a spatial distribution of electrical parameters of tested objects. Until now, electrical impedance tomography (EIT)… Więcej

The simulations will allow to determine the optimal parameters of a tomographic sensor, which will be in the form of an elastic belt or a vest worn by the pa… Więcej

Celem doktoranta będzie wytrenowanie sieci neuronowej w oparciu o rodzinę charakterystyk częstotliwościowych impedancji mierzonych dla magnetycznych pierścieni nanokrystalicznych. Sieć ta umożliwi odwzorowanie mierzonych charakterystyk częstotliwościowych za pomocą modelu obwodu elektrycznego el… Więcej

Stworzenie modelu przyrządu półprzewodnikowego do symulacji Monte Carlo wymaga pomiarów dużego zbioru nominalnie identycznych struktur, co może być niemożliwe w przypadku przyrządów eksperymentalnych lub pracujących w ekstremalnych temperaturach. Proponowanym rozwiązaniem je… Więcej

W systemie elektroenergetycznym należy cały czas utrzymywać równowagę pomiędzy popytem a podażą na energię elektryczną. W większości rozwiązań stosowanych na świecie równowagę tę osiąga się stosując różnego rodzaju systemy rynkowe. Jednak ze względu na zmiany w sposobie wytw… Więcej

Prognozowanie i estymacja stanu sieci elektroenergetycznych. Optymalizacja w elektroenergetyce. Badania nad nowymi metodami prognozowania radzącymi sobie z deficytem danych.

Więcej

Projektowanie robotów mobilnych (struktury, systemów śledzenia i analizy otoczenia, układów sterowania, …) do zastosowań specjalnych, wykorzystujących różne techniki lokomocji, w tym naśladujące zachowania człowieka i zwierząt. Opracowanie metod komunikacji czł… Więcej

Klasyfikacja szeregów czasowych jest popularnym zadaniem uczenia maszynowego, mającym wiele praktycznych zastosowań. Do tej pory powstało wiele opracowań poświęconych klasyfikacji binarnych i wieloklasowych szeregów czasowych jednej oraz wielu zmiennych. Dzięki zasobom zgromadzonym na stronie UEA/U… Więcej
Ewolucja infrastruktury sieci telekomunikacyjnych, takich jak 5G/6G, w kierunku infrastruktury sieciowo-obliczeniowej zakładająca integrację technik wirtualizacji NFV/SDN i zasobów obliczeniowych dostępnych w sieci lub na jej brzegu (technika Edge/Fog/MEC computing) w otoczeniu użytkownika umożliwi… Więcej
Przetwarzanie sygnałów multimedialnych, w szczególności sygnału mowy. Przetwarzanie języka naturalnego, w szczególności w kontekście cyberbezpieczeństwa. Biometria głosowa. Zastosowania uczenia maszynowego. Techniki komputerowe w zastosowaniach terapeutycznych. Więcej
Metody analizy i optymalizacji inteligentnych systemów złożonych (SoS, ang. System-of-Systems) – zaawansowanych technologicznie, współpracujących autonomicznych systemów, komunikujących się między sobą i oddziałujących z otoczeniem oraz podejmujących decyzje w czasie rzeczywistym. Przedmiotem badań… Więcej
Nowe metody kompresji wideo na bazie sieci neuronowych: Zagadnienie badawcze poświęcone jest opracowaniu nowych architektur splotowych sieci neuronowych oraz innych elementów przetwarzania sygnału wizyjnego służących do efektywnej kompresji sekwencji wizyjnych. Wśród tych innych elementów wymienić … Więcej
Nowe metody kompresji wideo dla transmisji o małym opóźnieniu: Zagadnienie badawcze poświęcone jest opracowaniu nowych algorytmów wyboru trybów kodowania i regulacji stopnia kompresji dla sekwencji wideo. Celem pracy jest opracowanie programowych metod tworzenia strumieni informacyjnych przeznaczon… Więcej
Transmisja optyczna (światłowodowa oraz w wolnej przestrzeni) z wykrozystaniem zaawansowanych technik cyfrowego przetwarzania sygnału, zwielokrotnienia sygnałów, oraz kodowania do zwiększenia wydajności idmowej modulacji stosowanych w optycznych łączach transmisyjnych z odbiorem bezpośrednim oraz o… Więcej
Sztuczna inteligencja i uczene maszynowe. Szczegółowy opis przedstawiony jest w języku angielskim. Więcej
Ogólnym obszarem badawczym jest cyfrowe przetwarzanie sygnałów radiolokacyjnych lub innych o podobnym charakterze (np. echolokacja, lokalizacja akustyczna). Obszarami szczegółowymi, proponowanymi do zbadania doktorantom, są: - zagadnienia nierównomiernego próbkowania i pracy z niezupełnymi danymi… Więcej
System Operacyjny i Utrzymania w Sieciach Mobilnych 6G: analiza wpływu narzędzi uczenia maszynowego na zarządzanie siecią jako całością (środowisko wieloagentowe) Więcej
Wykorzystanie technologii informacyjnych do proaktywnej detekcji (identyfikowania i wykrywania) treści dezinformacyjnych i misinformacyjnych - zautomatyzowane metody flagowania treści dezinformacyjnych, śledzenia kanałów propagacji, wykrywania oryginalnych źródeł rozprzestrzeniania się fałszywych i… Więcej
Teoria i algorytmy inteligentnego przetwarzania sygnałów hiperzespolonych: Zagadnienie badawcze dotyczy rozwinięcia teorii i poszukiwania możliwości praktycznego wykorzystania wyników teoretycznych przy przetwarzaniu obrazów wielowymiarowych. Aktualnie bardzo intensywnie rozwijają się metody inteli… Więcej
Analizy teoretyczne i badania eksperymentalne w dziedzinie wielowymiarowych sygnałów zespolonych i hiperzespolonych: Zagadnienie badawcze dotyczy rozwinięcia teorii i poszukiwania możliwości praktycznego wykorzystania wyników teoretycznych przy przetwarzaniu obrazów 2- i 3-wymiarowych. Prace teoret… Więcej
1) Metody wykrywania i klasyfikacji nieprawidłowości pracy serca wykorzystujące techniki uczenia głębokiego - dotyczy technik i algorytmów przetwarzania sygnałów EKG do automatycznej detekcji i klasyfikacji nieprawidłowości pracy serca z wykorzystaniem metod głębokiego uczenia maszynowego. Planowa… Więcej
cyberbezpieczeństwo, bezpieczeństwo sieciowe, bezpieczeństwo systemów IoT, bezpieczeństwo systemów przemysłowych, analiza złośliwego oprogramowania, systemy HoneyPot Więcej
Obszar badawczy Zespółu Radarowych Technik Obrazujących (RTO), prowadzonego przez dra hab. inż. Piotra Samczyńskiego, prof. uczelni, specjalizuje się w cyfrowym przetwarzaniu sygnałów pod kątem tworzenia dwuwymiarowych (2D) i trójwymiarowych (3D) zobrazowań radarowych z wykorzystaniem techniki z sy… Więcej
Badania w zakresie metod obserwacji nowych cyberataków: wykrywanie anomalii i steganografii sieciowej. Celem badań jest skuteczne odkrywanie cyberprzestępstw za pomocą cyfrowej kryminalistyki. Pierwotnym zagadnieniem badawczym jest opracowanie nowych metod obserwacji zjawisk w szczególności w sieci… Więcej
Obszar badawczy obejmuje zagadnienia przetwarzania obrazów, widzenia komputerowego, uczenia maszynowego (w tym uczenia głębokiego) oraz szeroko pojętej sztucznej inteligencji. Więcej
Systemy analizy danych w różnych ujęciach: aplikacje, modelowanie i implementacja, zastosowanie uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji, bazy danych SQL i NoSQL, dane ustrukturyzowanie i nieustrukturyzowane, Big Data, optymalizacja, wizualizacja i rozumienie danych, kontekst i środowisko danyc… Więcej
zob. https://www.gagolewski.com/ Więcej
1) Bardzo różne kategorie zakłóceń radiolokacyjnych i telekomunikacyjnych mają rozkłady, których „ogony” dają się traktować w jednolity sposób na gruncie teorii wartości ekstremalnych (EVT). Teoria ta opisuje jednak wyłącznie asymptotyczne zachowanie tych rozkładów, dla wartości progu detekcji dążą… Więcej
Zajmuję się badaniami dotyczącymi praktycznych aspektów wykorzystania sztucznej inteligencji. W szczeglności w ostatnich latach moje badania koncentrują sę na: (1) wykorzystaniu technologii semantycznych do reprezentacji i wykorzystania wiedzy, (2) wykorzystaniu metod sztucznej inteligencji w syste… Więcej
Badania w zakresie zastosowania innowacyjnych technik w obszarze cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych. Celem badań jest opracowanie mechanizmów zwiększających poziom bezpieczeństwa cybernetycznego systemów komputerowych, sieci informatycznych czy też sprzętowych realizacji systemów (FPGA, A… Więcej
Zastosowanie metod sztucznej inteligencji do detekcji, śledzenia i rozpoznawania obiektów w radiolokacji. W obecnych czasach metody sztucznej inteligencji znajdują swoje zastosowanie w coraz to innych dziedzinach. Jedną z nich jest radiolokacja. W klasycznym podejściu do radiolokacji stosowane są z… Więcej

Badania nad automatyzacją wytwarzania oprogramowania Zagadnienie badawcze dotyczy badania wpływu zastosowania narzędzi umożliwiających automatyzację procesu wytwarzania, monitorowania, utrzymywania i rozwoju oprogramowania. Planuje się prace nad metodyką lub metodykami wy… Więcej

Badania nad systemami low-code (nowej generacji wizualne języki programowania ogólnego przeznaczenia) Zagadnienie badawcze dotyczy badania nad językami programowania opartymi o paradygmat wizualny, oraz powiązanych z modelowaniem konceptualnym, modelowaniem wiedzy … Więcej

Badania nad specjalizowanymi językami modelowania oprogramowania dla różnych dziedzin zastosowań Zagadnienie badawcze dotyczy prac nad językami modelowania służącymi do definiowania modeli wykonawczych dla różnych dziedzin zastosowań, np. Publiczne Dane Otwa… Więcej

Zagadnienia związane z konwergencja systemów i algorytmów high-performance computing i uczenia maszynowego. Rozwój metod, technik i środowisk programowania rozproszonego, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań i "solverów" uczenia maszynowego wkomponowanych w klasyczne rozwiązania HPC wykorzystywa… Więcej
Celem badań jest opracowanie teorii obliczeń floating-point dla funkcji elementarnych i specjalnych, wykorzystujących „stałe magiczne”- (bit-manipulation technique) dla różnych formatów – fp16, fp32, fp64. Opracowanie nowoczesnej teorii aproksymacji takich funkcji wielomianami algebraicznymi oraz… Więcej
zastosowania sztucznej inteligencji (wliczając w to uczenie głębokie) w obszarze nauk techniczych i przyrodnicznych, m.in. diagnostyce systemów analogowych (np. wzmaniaczy audifilskich i korektorów RIAA), badaniu gustu muzycznego na podstawie cech akustycznych utworów, projektowaniu strategii inwes… Więcej
wytwarzanie oprogramowania, bioinformatyka, sztuczna inteligencja, fuzja danych Więcej
Przedmiotem badań będą systemy monitoringu osób starszych – głównie systemy wykorzystujące dane pomiarowe z czujników radarowych i czujników głębi. Celem badań będzie opracowanie nowych metod umożliwiających: • analizę ruchu monitorowanych osób; • przewidywanie i wykrywanie upadków oraz innych zdar… Więcej
Integracja systemów wiedzy i teleinformatycznych - Rozwój infrastruktury ICT jako kluczowej warstwy cywilizacyjnej spodąża w kilku podstawowych kierunkach. Na poziomie technologicznym jest to integracja coraz odleglejszych funkcjonalności, wirtualizacja, rozwój składników strukturalnych, większyc… Więcej
bioinformatyka, big data, obliczenia rozproszone, uczenie maszynowe Więcej
widzenie maszynowe (symultaniczna lokalizacja i mapowanie, wyszukiwanie wizualne), uczenie maszynowe (głębokie sieci neuronowe, modele generatywne, uczenie ciągłe), uczenie reprezentacji (deskryptory binarne). Więcej
cyberbezpieczeństwo, bezpieczeństwo sieciowe, ukrywanie informacji, analiza i przeciwdziałania cyberzagrożeniom, mechanizmy zabezpieczeń Więcej

Modelowanie, sterowanie i symulacja złożonych systemów (teleinformatyki, inżynierii finansowej, medycyny, wodno-gospodarcze itd.),  komputerowe systemy wspomagania decyzji i rekomendacji, bezprzewodowe sieci sensorowe, mobilne sieci ad hoc, optymalna alokacja zasobów w sieciac… Więcej

Energetyka rozproszona, prosumencka, stwarza warunki dla lokalnej współpracy wytwórców i odbiorców. W efekcie powstaje wiele modeli technicznych i biznesowych lokalnych rynków, np. klastry, spółdzielnie energetyczne. Proponowana tematyka obejmuje zagadni… Więcej

Przeważające rozwiązania stosowane w praktyce funkcjonowania systemów elektroenergetycznych sprowadzając się do mechanizmów centralnego bilansowania. Proponowany temat dotyczy złamania tego paradygmatu i rozważenia rozproszonego systemu bilansowania, z udziałem wielu agentów… Więcej

Informatyka medyczna; Informatyka zorientowana na człowieka; Teoria informacji; Komputerowe wspomagania decyzji; Inteligencja obliczeniowa, rozszerzona, wzmocniona; Reprezentacje rzadkie sygnałów; Oszczędne próbkowanie; Ocena jakości obrazów; Przetwarzanie i analiza obraz&oa… Więcej

Medical informatics; Human-centered computing; Information theory; Computerized decision support; Computational, augmented, amplified intelligence; Sparse signal representations; Compressed sensing; Image quality assessment; Image processing and analysis; Multimedia 

Więcej

Bioinformatyka, genomika obliczeniowa, sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe

Więcej

Obszar badawczy Zespółu Radarowych Technik Obrazujących (RTO), prowadzonego przez dra hab. inż. Piotra Samczyńskiego, prof. uczelni, specjalizuje się w cyfrowym przetwarzaniu sygnałów pod kątem tworzenia dwuw… Więcej

Research Area of the Research Group on Radar Imaging Techniques, lead by dra hab. inż. Piotr Samczyński, prof. WUT, specializes in digital signal processing for the creation of two-dimensional (2D) and three-dimensional (3… Więcej

Metody uczenia maszynowego dla danych społecznych i pomiarowych Zagadnienie jest dedykowane dla osób dysponujących znajomością metod uczenia maszynowego, umiejętnością pozyskiwania i przetwarzania danych oraz zainteresowanych zarówno rozwojem w tym obszarze, jak i  zastosowani… Więcej

Red teamming AI foundation models. Modele podstawowe (dla danych tekstowych lub obrazowych) będą odgrywały coraz większą rolę w systemach AI. Będą też stwarzać coraz więcej możliwości różnorodnych zastosowań, często nie przewidywanych na etapie treningu modeli. Kluczową rolę w zapewnieniu… Więcej

Polireprezentacje w systemach AI. Systemy AI wykorzystują wiele podejść do trenowania reprezentacji. Często jednak te podejścia oparte są o jedną wybraną perspektywę związaną z funkcją strony użytą do trenowania reprezentacji. Szukając modeli uniwersalnych korzystne może być łącznie perspektyw w… Więcej

Zapraszam do współpracy doktorantów i badaczy, którzy są zainteresowani wykorzystaniem najnowszych technologii w medycynie. Moje prace są interdyscyplinarne i oferują możliwość zaangażowania się w badania zarówno podstawowe, jak i stosowane. Celem jest nie tylko rozwi… Więcej

Interesują mnie zagadnienia multidyscyplinarne dotyczące rozwoju i wykorzystania nowoczesnych metod informatycznych. Zajmowałem się komputerowym modelowaniem zjawisk fizycznych w biologii, rozwiązywaniem problemów inteligencji obliczeniowej, oraz zagadnieniami bezpieczeństwa systemó… Więcej

Pierwszy obszar badawczy: sztuczna inteligencja, uczenia maszynowe, a konkretnie: redukcja wymiarowości, wizualizacja danych, klasteryzacja, klasyfikacja, samoorganizacja, wykrywanie danych odstających, sztuczne sieci neuronowe, asymetria w analizie danych, ekstrakcja i selekcja cech. Drugi obsz… Więcej

Analiza sygnału mowy pod kątem wykrywania stanu emocjonalnego mówcy. W zadaniu badawczym planuje się szeroko zakrojoną analizę sygnału mowy pod kątem wykrywania stanu emocjonalnego mówcy. Algorytmy przetwarzania danych obejmują metody analizy statycznych i dynamicznych cech sygnału, poszukiwanie i… Więcej
Analiza sygnałów fizjologicznych w celu wykrywania zmęczenia. W zadaniu badawczym przewidziane jest opracowanie i budowa stanowiska badawczego (pomiarowego) umożliwiającego akwizycję różnych sygnałów fizjologicznych w różnym stadium zmęczenia użytkownika. Planowane jest użycie sygnałów: elektroenc… Więcej
Zagadnienie badawcze obejmuje opracowanie algorytmów przetwarzania i analizy sygnałów fizjologicznych w tym EEG na użytek detekcji i predykcji napadów epileptycznych. Badania obejmować będą również lokalizację źródeł epilepsji. Ważnym aspektem badań będzie opracowanie algorytmów, które mogą być wyk… Więcej
Modelowanie matematyczne biomateriałów i materiałów, symulacje zjawisk zachodzących w tkankach żywych oraz zachowania się materiałów, w tym tkanek, z wykorzystaniem MES, symulacje zjawisk zachodzących podczas przepływu płynów newtonowskich i nienewtonowskich za pomocą MES, zastosowanie MES w badani… Więcej
Przedmiotem badań będą systemy monitoringu osób starszych – głównie systemy wykorzystujące dane pomiarowe z czujników radarowych i czujników głębi. Celem badań będzie opracowanie nowych metod umożliwiających: • analizę ruchu monitorowanych osób; • przewidywanie i wykrywanie upadków oraz innych zdar… Więcej
wibroakustyka, propagacja hałasu i drgań, minimalizacja drgań i hałasu, diagnostyka techniczna Więcej

Medical informatics; Human-centered computing; Information theory; Computerized decision support; Computational, augmented, amplified intelligence; Sparse signal representations; Compressed sensing; Image quality assessment; Image processing and analysis; Multimedia 

 

Więcej

Bioinformatyka, genomika obliczeniowa, sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe

Więcej

Integracja struktur metalo-organicznych MOF i materiałów 2D dla zaawansowanych zastosowań w biosen… Więcej

Liczba pacjentów cierpiących z powodu uszkodzeń nerwów obwodowych z roku na rok wzrasta. Jako główną pr… Więcej

Temat wiąże się z poszukiwaniem nowych materiałów do odbudowy tkanek. Będziemy skupiać się na polimerach zawierających w swojej budowie glicerynę oraz nienasycone kwasy wielokarboksylowe. Takie materiały mogą być w łatwy sposób i w łagodnych warunkach wprowadzane w reakcje aza- i tio-Michaela. W wy… Więcej
Biopolimery syntetyczne i modyfikowane. Badania nad syntezą oraz modyfikacją fizyczną (blendy kompozyty) i chemiczną (kopolimery blokowe, rozgałęzione, degradacja, przedłużanie łańcucha) biopolimerów syntetycznych (PLA, PHA, PBAT, etc.) oraz naturalnych (celuloza, skrobia, chitozan). Zastosowanie… Więcej
Kontrolowane metody syntezy polimerów. Badania nad syntezą cząsteczek polimerowych z wykorzystaniem kontrolowanych metod polimeryzacji (ATRP, AREGET ATRP, RAFT – we współpracy, ROP laktonów, cyklicznych węglanów i eterów) i sczepienia łańcuchów (click chemistry, sprzęganie z DCC/EDC, etc.) w połącz… Więcej
Polimery hybrydowe i kompozyty. Synteza i charakteryzacja strukturalna polimerów hybrydowych na bazie karboksylanów lub organofosforanów metali. Korelacja właściwości fizykochemicznych i morfologii z budową podstawnika organicznego. Aplikacja w syntezie (jako reaktywne polimery), modyfikacji właści… Więcej
Recykling i przetwórstwo tworzyw sztucznych. Badanie wpływu cykli w recyklingu materiałowym na zmianę właściwości mechanicznych (badanie wytrzymałości na rozciąganie, zginanie i ściskanie oraz udarności) i reologicznych (plastometr, reometr). Przeciwdziałanie utracie właściwości przez dodatek reakt… Więcej

Eksperymentalne i teoretyczne badania procesów wymiany masy w układach zdyspergowanych ciecz-ciecz, w tym w układach wielofazowych. Wytwarzanie ciekłych strukturyzowanych układów takich jak np. emulsje wielokrotne do dostarczania substancji czynnych i zam… Więcej

Chemia i technologia materiałów polimerowych o właściwościach przewodników jonowych. Więcej
Polimerowe elektrolity do zastosowania w akumulatorach litowych, litowo-jonowych oraz sodowych. Więcej
Polimerowe materiały kompozytowe. Więcej
Synteza i właściwości aerożeli krzemoorganicznych oraz materiałów kompozytowych na bazie tych aerożeli: badania eksperymentalne oraz modelowanie numeryczne. Modelowanie numeryczne układów aerozolowych i koloidalnych (synteza, dynamika cząstek, formowanie, strkutra i rozpad agregatów). Więcej
Wysokoelastyczne, podwójnie usieciowane aerożele krzemoorganiczne suszone z użyciem taniej i skalowalnej metody pod ciśnieniem atmosferycznym Celem projektu jest przezwyciężenie problemów związanych z syntezą typowych aerożeli poprzez opracowanie syntezy podwójnie usieciowanych aerożeli krzemoorga… Więcej
Główne obszary badań to: - otrzymywanie katalizatorów do rozkładu toksycznych związków w warunkach plazmy nierównowagowej i w skojarzonych procesach plazmowo katalitycznych, - modyfikacja powierzchni tworzyw sztucznych w celu otrzymania materiałów o właściwościach hydrofilowych, - rozkład cie… Więcej
Przedmiotem dotychczasowych badań były katalizatory heterogeniczne w reakcjach takich jak ketonizacja kwasów karboksylowych i ich pochodnych oraz chemoselektywne przeniesienie wodoru do α,β-nienasyconych związków karbonylowych, w tym akroleiny i jej pochodnych. Reakcja może być prowadzona w fazie c… Więcej
Plazmowe i plazmowo-katalityczne procesy przetwarzania metanu. Proces plazmowego przetwarzania metanu może być prowadzony w układzie plazmowym, plazmowo-katalitycznym w warunkach utleniających lub redukujących. Odnawialnym źródłem metanu jest biogaz, który powstając z różnego rodzaju biomasy ma r… Więcej
Rozkład amoniaku metodami Plazmowymi i plazmowo-katalitycznymi. Amoniak jest substancją produkowaną na bardzo dużą skalę na całym świecie, ale także powstającą w różnych procesach zachodzących w środowisku naturalnym. Jest on surowcem do wielu syntez chemicznych oraz postrzegany jest jako magazyn… Więcej
Badania realizowane w moim Zespole (Zespole Ceramiki) dotyczą otrzymywania materiałów ceramicznych o unikatowych właściwościach, które znajdują zastosowanie, m.in. w przemyśle elektronicznym (materiały dielektryczne, półprzewodnikowe, ferroelektryczne), motoryzacyjnym (materiały odporne na zużycie … Więcej
Przełączalne katalizatory/układy katalityczne oparte na kompleksach alkoksylowych galu i indu do kontrolowanej i stereoselektywnej polimeryzacji estrów cyklicznych. Obszar badawczy dotyczy określenia wpływu budowy wybranych kompleksów galu i indu, stosunkowo nowej klasy katalizatorów do polimer… Więcej
Wpływ charakteru wiązania M–C(NHC) na syntezę, budowę i reaktywność kompleksów metali grup głównych z N-heterocyklicznymi karbenami. Obszar badawczy dotyczy wpływu metalu oraz budowy N-heterocyklicznych karbenów (NHC) na charakter wiązań M–C(NHC), oraz wpływu charakteru wiązania M–C(NHC) na rea… Więcej
Stałe paliwa rakietowe. Badania obejmują syntezę nowych składników wchodzących w skład tych paliw, nadanie im odpowiedniej formy użytkowej np. przez krystalizację lub granulację, badania fizykochemiczne tych składników i mieszanin oraz formowanie paliw w oparciu o te materiały. Badania obejmują tak… Więcej
Badania nad syntezą i modyfikacją polihydroksyuretanów. Poliuretany to jedna z najważniejszych grup tworzyw sztucznych wykorzystywanych w wielu dziedzinach. Jednak obecnie stosowane technologie ich produkcji bazują na wykorzystaniu izocyjanianów, które są toksyczne i wrażliwe na wilgoć, a ich ot… Więcej
Opracowanie elektroprzędzonych struktur polimerowych do wytwarzania biomateriałów Ważnym aspektem inżynierii tkankowej jest stopień naśladowania struktury włóknistej macierzy zewnątrzkomórkowej (ECM), dzięki czemu zapewnione mogą być podstawowe cele dotyczące organizacji komórek, ich przetrwania… Więcej
Badania nad syntezą nowych układów polimerowych pochodnych dwutlenku węgla W związku katastrofą klimatyczną, której jesteśmy świadkami konieczne jest wyeliminowanie technologii bazujących na surowcach kopalnych. Z drugiej strony poszukiwane są technologie, które pozwoliły by na zmniejszenie stęże… Więcej
Badania nad syntezą i aplikacją polimerów i sieci polimerowych na bazie oligowęglanodioli Prowadzone w ostatnich latach w naszym zespole prace wykazały niezwykły potencjał poliuretanów na bazie oligowęglanodioli do otrzymywania elastomerów i powłok o doskonałej adhezji, odporności hydrolitycznej … Więcej
Główne obszary badawcze prof. Pawła Sobieszuka obejmują inżynierię chemiczną i inżynierię bioprocesową. W swoich pracach naukowych opisuje problematykę dotyczącą syntezy nanohydroksyapatytu i jego charakteryzacji w celu użycia w terapii regeneracyjnej kości. W szczególności istotne jest opracowanie… Więcej
Proponowana tematyka badawcza dotyczy nowatorskiej metody produkcji wodoru w wyniku bezpośredniej konwersji metanu z biogazu i innych źródeł do wodoru i węgla w mikrofalowym reaktorze katalitycznym. Aktualność proponowanej tematyki została potwierdzona przez Komisję Europejską w ramach niedawno roz… Więcej
Główne obszary badawcze prof. Tomasza Ciacha obejmują wszystkie zagadnienia związane z biotechnologią medyczną a szczególnie: systemy podawania leków, nanocząstki do kontrolowanego podawania leków, nanocząstki do diagnostyki medycznej, implanty kostne otrzymywane metodami druku 3d, nanocząstki cera… Więcej
Zajmuje się analizą bezpieczeństwa syntezy i użytkowania związków z ugrupowaniami eksplozoforowymi. Związki te są powszechnie stosowane jako półproduktu w przemyśle chemicznym oraz jako składniki mieszanin użytkowych. Moja praca badawcza skupiona jest na związkach stosowanych jako materiały wybucho… Więcej
Aktualna tematyka badawcza koncentruje się na zastosowaniach układów dyspersyjnych w medycynie, głównie w systemach podawania leków takich jak inhalatory i atomizery donosowe. Zagadnienia z zakresu inżynierii chemicznej dotyczą w tym przypadku, m.in.: (i) hydrodynamiki i transportu masy w drogach o… Więcej
Projektowanie, preparatyka i charakteryzacja katalizatorów przeznaczonych do wielkotonażowych procesów przemysłu nieorganicznego o dużym znaczeniu gospodarczym, materiałów funkcjonalnych wykorzystywanych w procesach związanych z elektromobilnością, produkcji i magazynowana energii oraz technologiac… Więcej

Obszary działalności naukowej: materiały polimerowe w tym degradowalne i biodegradowalne (opis struktury, charakterystyka właściwości, zależności pomiędzy strukturą i właściwościami), kompozyty termoplastów polimerowych – w tym zastosowania napełniaczy naturalnych, materiały poliuretanowe w tym wy… Więcej
Obszar prowadzonych badań obejmuje szereg zagadnień́ związanych z modelowaniem, wytwarzaniem i charakteryzowaniem oraz praktycznym wykorzystaniem materiałów dla nowoczesnych systemów do konwersji i produkcji energii. Realizowane prace mają charakter działań́ badawczych i eksperckich. Wśród licznych p… Więcej
Tematyka: Nowe techniki ultradźwiękowej atomizacji metali i stopów Proponowany obszar badawczy obejmuje wytwarzanie proszków różnych materiałów poprzez atomizację ultradźwiękową, z wykorzystaniem topienia łukowego i indukcyjnego. Przeprowadzanie badań proszków pod kątem ich zastosowań do druku 3D … Więcej
W praktyce naukowej zajmuję się projektowaniem i numerycznym kształtowaniem cech morfologicznych struktury materiałów polimerowych, ze szczególnym uwzględnieniem tworzyw hiperodkształcalnych oraz materiałów hybrydowych. Zdefiniowany zakres zainteresowań badawczych znajduje odzwierciedlenie w moim d… Więcej
Obszar badawczy obejmuje techniki wytwarzania, charakteryzacji i modelowania numerycznego w celu projektowania mikrostruktury i właściwości materiałów porowatych oraz procesów w nich zachodzących. Wytwarzanie materiałów bazuje na takich technikach jak: tape casting, druk 3D, chemiczna i elektroche… Więcej
Badania koncentrują się nad opracowaniem i charakteryzowaniem zaawansowanych biomateriałów dla implantologii, inżynierii tkankowej oraz systemów podawania leków. Więcej

Nadmierne nagrzewanie urządzeń elektronicznych spowodowane ich coraz większą mocą i gęstością upakowania elementów jest przyczyną ponad połowy uszkodzeń elementów elektronicznych. Tak zwane zarządzanie ciepłem stało się krytyczną kwestią z powodu braku materiałów, któ… Więcej

Celem doktoratu jest znalezienie takich mikrododatków do stopów AlMgSi, które zapobiegną tworzeniu wydzieleń w temperaturze pokojowej pomiędzy zabiegami przesycania i starzenia. Jest to istotny problem o dużym znaczeniu praktycznym w przemyśle aluminiowym, gdyż wydzielenia t… Więcej

Opracowanie i wdrożenie do oferty badawczej Centralnego Laboratorium Dozoru Technicznego oraz UDT-CERT skierowanej do przemysłu usługi monitorowania stanu technicznego urządzeń poddozorowych wykorzystującej badania minipróbek o kształtach jak próbki znormalizowane

Więcej

Tematyka wdrożeniowej pracy doktorskiej umiejscowiona jest w obszarze nawęglania próżniowego stali z zastosowaniem miejscowej aktywacji podłoża. Niskociśnieniowe nawęglanie próżniowe jest coraz powszechniej wykorzystywane w przemyśle. Umożliwia  ono podniesienie temperatury pr… Więcej

Tematyka pracy doktorskiej usytuowana jest w obszarze inżynierii powierzchni wysokowytrzymałych stali nanobainitycznych. Przedmiotem pracy będzie rozpoznanie możliwości kształtowania struktury i właściwości stali w procesach hybrydowych wykorzystujących wysokotemperaturowe powierzchniowe obr&oac… Więcej

Kompozyty polimerowe wzmacniane włóknami, o szczególnych właściwościach. Modyfikacja kompozytów polimerowych w kierunku poprawy ich właściwości elektrycznych, termicznych, antybakteryjnych. Modyfikacja powierzchni kompozytów w kierunku poprawy ich właściwości hydrofob… Więcej

Obecność potencjalnie szkodliwych pierwiastków takich jak Al oraz V stanowi podstawową wadę szeroko stosowanego w ortopedii stopu Ti-6Al-4V. Pierwiastki te mogą ulegać uwolnieniu do organizmu człowieka w warunkach tribokorozji. Zużycie tribologiczne w środowisku organizmu człowieka stanow… Więcej

Obszar badawczy obejmuje przede wszystkim modelowanie stabilności fazowej, uporządkowania atomowego i właściwości wieloskładnikowych stopów metali do zastosowań w ekstremalnych warunkach takich jak np. w reaktorach syntezy termojądrowej. Głównymi grupami badanych stopów są s… Więcej

Opracowanie technologii łączenia i/lub wytwarzania innowacyjnych materiałów stosowanych w różnych gałęziach przemysłu, a w szczególności dla przemysłu petrochemicznego, energetycznego i lotniczego. Do zrealizowania tych zagadnień kluczowe będą badania fizyczne i chemiczne ma… Więcej

Obszar prowadzonych badań obejmuje szereg zagadnień́ związanych z projektowaniem i oceną właściwości materiałów polimerowych oraz ich kompozytów. Znaczna część prac dotyczy charakterystyki palności polimerów oraz poszukiwania nowych, przyjaznych dla środowiska uniepalniaczy. … Więcej

Tematyka badań dotyczy dwóch dyscyplin inżynierii materiałowej i informatyki. Doktorat będzie dotyczył badań porowatych materiałów poliuretanowych z zastosowaniem metod uczenia maszynowego. W ramach pracy stosowana będzie jedna z metod uczenia maszynowego - głębokie uczenie. Wiele … Więcej

Zakres prowadzonych prac badawczych obejmuje zagadnienia związane z automatyzacją i robotyzacją procesów produkcyjnych, w szczególności zaawansowane techniki komunikacji człowiek - maszyna, bazujące na rozpoznawaniu obrazu i rozpoznawaniu mowy. Więcej
Specjalizuje się w obszarze metrologii wielkości geometrycznych, głównie w zakresie opracowania algorytmów, modelowania i badania dokładności szeroko rozumianych współrzędnościowych systemów pomiarowych na potrzeby przemysłu motoryzacyjnego, lotniczego, energetycznego, precyzyjnego oraz w inżynieri… Więcej
Wspomaganie procesów spawalniczych czynnikami fizycznymi takimi jak drgania mechaniczne, pole magnetyczne i elektryczne. Zgrzewanie dyfuzyjne i lutowanie w próżni materiałów zaawansowanych, takich jak kompozyty, materiały ceramiczne i metalowe. Badania nieniszczące wyrobów metalowych. Więcej
Prace koncepcyjne w zakresie projektowania statków powietrznych: układy aerodynamiczne, dobór napędu, analiza misji itp. Więcej
  • Promotor: prof. dr hab. inż. Cezary Rafał Galiński
  • Słowa kluczowe: aircraft design |
komputerowe modelowanie procesów spajania oraz procesów modyfikacji powierzchni przez natryskiwanie i napawanie cieplne, wytwarzanie struktur przez napawanie przyrostowe, analiza oraz badania naprężeń własnych w złączach spajanych i warstwach powierzchniowych, metody hybrydowe w procesach spajania. Więcej
Zagadnienia dynamiki ruchu pojazdów samochodowych i elektromobilności. Badania stanowiskowe i trakcyjne pojazdów samochodowych i rolniczych oraz ich elementów i zespołów, w szczególności: badania eksperymentalne i symulacyjne kierowalności i stateczności pojazdów samochodowych; oddziaływanie dr… Więcej
zagadnienai dynamiki i sterowania nieliniowych układów mechanicznych, sterowanie pojazdami naziemnymi, podwodnymi, satelitami, robotyka i robotyka kosmiczna Więcej
zagadnienai dynamiki i sterowania nieliniowych układów mechanicznych, sterowanie pojazdami naziemnymi, podwodnymi, satelitami, robotyka i robotyka kosmiczna Więcej
Technologia i maszyny introligatorskie Więcej
Zainteresowania naukowe koncentruje wokół zagadnień modelowania i projektowania efektywnych sieci i systemów transportowo-logistycznych dla obsługi przedsiębiorstw produkcyjnych oraz metod i narzędzi wspomagających planowanie i organizację transportu z zastosowaniem algorytmów heurystycznych oparty… Więcej
Zastosowania metod sztucznej inteligencji w diagnostyce technicznej, z uwzględnieniem zagadnienia selekcji informacji diagnostycznej i diagnostycznie zorientowanego przetwarzania i analizy sygnałów. Modelowanie zasobników energii elektrycznej dla pojazdów elektrycznych i hybrydowych z wykorzystanie… Więcej
Celem jest opracowanie zasad kształtowania własności dynamicznych kompozytów epoksydowo-szklanych i epoksydowo-węglowych oraz o strukturze mieszanej (np. z elementami metalowymi). Planowana jest weryfikacja doświadczalna na stanowiskach badawczych elementów, które zostały zaprojektowane na podstawi… Więcej
  • Promotor: dr hab. inż. Jacek Janusz Dziurdź