Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
prof. dr hab. inż. Marek Janusz Gliński
Jednostka:
Wydział Chemiczny
E-mail:
marek.glinski@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Gmach Technologii Chemicznej, pok. 145, konsultacje: czwartek godz.10-12
Repozytorium PW:

Wykaz obszarów badawczych:

Obszar badawczy Dziedzina naukowa
Przedmiotem dotychczasowych badań były katalizatory heterogeniczne w reakcjach takich jak ketonizacja kwasów karboksylowych i ich pochodnych oraz chemoselektywne przeniesienie wodoru do α,β-nienasyconych związków karbonylowych, w tym akroleiny i jej pochodnych. Reakcja może być prowadzona w fazie ciekłej lub gazowej i ma na celu zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko syntezy organicznej dzięki wyeliminowaniu konieczności stosowania toksycznych rozpuszczalników organicznych, gazowego wodoru pod ciśnieniem, i nie prowadzi do powstawania szkodliwych produktów lub odpadów. Przyszłe badania przyczynią się do poszerzenia wiedzy na temat selektywnego przeniesienia wodoru do związków karbonylowych w celu uzyskania interesujących komercyjnie i potencjalnie możliwych do zastosowania nienasyconych alkoholi. Katalizatorami tej reakcji będą tlenki metali, zwłaszcza modyfikowany MgO ze względu na zasadowość jego powierzchni, co jest korzystne w katalizowaniu tych reakcji. Ważnym aspektem tych badań będzie określenie wpływu właściwości powierzchni, procedur syntezy i ich przełożenia na aktywność otrzymanych układów. Tlenki metali wykazują silnie zróżnicowaną aktywność we wspomnianych reakcjach, dlatego tez przewidywane jest badanie różnych układów katalitycznych zawierających tlenki metali.
Inżynieria Chemiczna