Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI

# Obszar badawczy
Startupy to organizacje innowacyjne, ambitne i hiperskalowalne, często wykorzystujące zaawansowane technologie cyfrowe. Praca polega na zaprojektowaniu i przeprowadzeniu badań ilościowych i/lub jakościowych w zakresie wybranej problematyki dotyczącej powstawania oraz rozwoju tej formy organizacji l… Więcej
uczenie maszynowe i sztuczna inteligencja; systemy autonomiczne; modelowanie architektur ML, MLOps Więcej
Zarządzanie produkcją, zarządzanie procesowe, modele dojrzałości organizacji, wpływ technologii przemysłu 4.0 na koncepcje zarządzania produkcją Więcej
Integracja systemów wspomagających zarządzanie projektami i organizacjami projektowymi, w tym przedsiębiorstwami budowalnymi Więcej
zarządzanie ryzykiem, zapewnianie ciągłości działania, zarządanie wiedzą, zarządzanie strategiczne, strategia cyfryzacji, metodologia nauk o zarządzaniu Więcej

modelowanie procesów decyzyjnych w organizacjach biznesowych i poza biznesowych, identyfikacja determinant w procesach podejmowania decyzji, doskonalenie i optymalizacja procesów decyzyjnych

Więcej
Problemy zarządzania w sektorze ochrony zdrowia - Tematyka seminarium doktorskiego obejmuje problematykę różnych aspektów zarządzania w podmiotach leczniczych, jak i w całym sektorze ochrony zdrowia. Przykładowe zagadnienia: Zarządzanie finansami w podmiotach leczniczych; Zarządzanie zasobami lud… Więcej
Zarządzanie strategiczne, strategie przedsiębiorstw, konkurencyjność i odporność przedsiębiorstw Więcej
zarządzanie budżetem gospodarstwa domowego; zarządzanie marketingowe przedsiębiorstwem Więcej
wpływ technologii sztucznej inteligencji trnasformację cyfrową organizacji; machine learning/deep learning/sieci neuronowe jako narzędzie transformacji procesów biznesowych; kreowanie wartości w technologicznych łańcuchach wartości; sztuczna inteligencja w zarządzaniu wzrostem i rozwojem organizacj… Więcej
Wzrostowi znaczenia projektów we współczesnych przedsiębiorstwach towarzyszy zwiększanie potrzeb w zakresie metod i narzędzi wspomagających decyzje. Warte uwagi są technologie obliczeniowe związane z metodami sztucznej inteligencji np. sieciami neuronowymi, logiką rozmytą i systemami hybrydowymi. Więcej
Tytuł projektu Metodyka oceny niezawodności eksploatacyjnej taboru komunikacji miejskiej w Polsce. Długotrwałe zbieranie materiałów i bezpośrednia współpraca z przewoźnikami lub organizatorami transportu w ba danych miastach umożliwiły skompletowanie niepełnej bazy danych co skutkuje koniecznością … Więcej
Tytuł projektu: „Continiuous improvement” jako początek transformacji przedsiębiorstw do Industry 5.0 na przykładzie przeobrażania się przedsiębiorstwa P. D. Drobex.  Rozwój firm produkcyjnych uwarunkowany jest umiejętnością wykorzystania nowych możliwości oraz implementacją innowacyjnych rozwiązań… Więcej

Tytuł projektu: Analiza metod i narzędzi zarządzania jakością. Ocena wpływu zastosowania metod i narzędzi w zarządzania jakością w przedsiębiorstwie z branży logistycznej. Projekt ma za zadanie wdrożyć szereg metod i narzędzi zarządzania jakością w firmie logistycznej prężnie rozwijają… Więcej

 zarządzanie procesowe, zarządządzanie procesowe i projektowe, dygitalizacja procesów, przywództwo procesowe, zintegrowane zarządzanie procesowe

Więcej

Zarządzanie organizacjami pozarządowymi, zarządzanie strategiczne, przywództwo w IIISektorze

Więcej

Funkcjonowanie przedsiębiorstw w Gospodarce 4., W kierunku organizacji inteligentnych - projekty, modele, implementacja, Zarządzanie kapitałem ludzkim, Środowisko aktywności zawodowej pracowników wiedzy,  Transformacja cyfrowa - dylematy i wyzwania społeczno-ekonomiczne   <… Więcej

Modele matematyczne, ekonometria, matematyka finansowa, statystyczna analiza danych, zastosowania falek (wavelets)

Więcej

Zarządzanie zasobami ludzkimi, Doskonalenie umiejętności menedżerskich, Problemy współczesnego rynku pracy

Więcej

Zarządzanie jakością, zarządzanie przedsiębiorstwem, zarządzanie relacjami z interesariuszami, ochrona konsumenta, kultura organizacyjna, społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa

Więcej

Controlling, rachunkowość, zarządzanie gospodarką leśną, zarządzanie środowiskiem

Więcej

Ocena akceptacji technologii, statystyczna analiza danych, modelowanie równań strukturalnych, problemy zarządzania w ochronie zdrowia, społeczne aspekty dotyczące inteligentnych miast, technologii wodorowych, zarządzanie projektami

Więcej

Główne kierunki badań koncentrują się na zrównoważonym rozwoju i zarządzaniu środowiskiem. Istotna część prac naukowych poświęcona jest zagadnieniom społecznej odpowiedzialności w kontekście ładu korporacyjnego i przedsiębiorczości. Kolejny ważny obszar badań obejmuje rolnictwo eko… Więcej