Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Katarzyna Lech
Jednostka:
Wydział Chemiczny
E-mail:
katarzyna.lech@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Gmach Chemii, pok. 4, 8
Repozytorium PW:

Wykaz obszarów badawczych:

Obszar badawczy Dziedzina naukowa

Badania dzieł sztuki nie ograniczają się obecnie do analizy historycznej bądź artystycznej wartości dzieła. Zastosowanie nowoczesnych technik analitycznych umożliwia m.in. identyfikację barwników w obiektach zabytkowych. Przed badaniami tego typu stoi jednak wiele wyzwań wynikających m.in. z mnogości preparatów barwiących, zarówno pochodzenia naturalnego (roślinnego lub zwierzęcego), jak i syntetycznych stosowanych na przestrzeni wieków, złożoności ich składu chemicznego czy z niewielkiej ilości próbki pobieranej do badań z obiektu zabytkowego. Dlatego prace prowadzone w ramach tego obszaru dotyczą głównie zdefiniowania markerów barwników organicznych oraz opracowanie platformy badawczej do ich identyfikacji w obiektach dziedzictwa kulturowego. Badania bazują przede wszystkim na układzie wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) połączonej z czułym i selektywnym detektorem spektrometrii mas (MS), ale również na narzędziach chemometrycznych stosowanych do oceny otrzymanych wyników.

Nauki Chemiczne