Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

NAUKI CHEMICZNE

# Obszar badawczy
Właściwości fizykochemiczne odgrywają kluczową rolę w projektowaniu, jak również w procesie optymalizacji produkcji substancji leczniczych. Problem związany z niską rozpuszczalnością leków stał się aktualnie znacznie bardziej dotkliwy i powszechny, w związku ze wzmożonym doskonaleniem leków w nowyc… Więcej
POLIMERY PRZECIWBAKTERYJNE Każdego roku coraz więcej ludzi umiera z powodu infekcji bakteryjnych powodowanych przez szczepy antybiotykooporne. Stało się to motywacją do poszukiwań nowych klas polimerowych substancji przeciwmikrobowych, o znaczącej aktywności przeciwbakteryjnej. Staramy się stwor… Więcej
MATERIAŁY PRZECIWPOROSTOWE Zarastanie biologiczne (biofouling) jest procesem akumulacji materiału biologicznego, wzrostu mikroorganizmów i organizmów wyższych na powierzchniach. W przypadku powierzchni urządzeń lub innych obiektów wytworzonych przez człowieka, zarastanie może prowadzić do poważn… Więcej
SYNTEZA I MODYFIKACJA POLIMERÓW W ramach prac zespołu BioMat zajmujemy się syntezą różnych materiałów polimerowych. Szczególnie interesującym fragmentem prac jest opracowanie metod kontrolowanej modyfikacji polimerów na etapie postpolimeryzacyjnym, czyli już po utworzeniu głównego łańcucha poli… Więcej
1. Badania nad wykorzystaniem biotransformacji w syntezie związków aktywnych biologicznie. 2. Optymalizacja warunków enzymatycznych rozdziałów kinetycznych/dynamicznych mieszanin racemicznych alkoholi II-rzędowych lub ich estrów z wykorzystaniem hydrolaz jako katalizatorów. 3. Optymalizacja warun… Więcej
1. Projektowanie i synteza inhibitorów kinaz białkowych (CK2 oraz PIM-1). 2. Badanie wpływu inhibitorów kinaz białkowych na przeżywalność komórek nowotworowych. 3. Badania zależności struktura-aktywność biologiczna związku. Więcej
Projektowanie i synteza pochodnych azotowych związków heterocyklicznych wykazujących aktywność przeciwgrzybiczą (w szczególności wobec Candida albicans), antymykobakteryjną oraz przeciwwirusową. Więcej
Nowotwory piersi i żeńskich dróg rodnych (nowotwory ginekologiczne) są przyczyną wysokiej śmiertelności wśród kobiet i stanowią istotny problem społeczny. Ostatnie badania nad nowymi związkami przeciwnowotworowymi stosowanymi w leczeniu nowotworów ginekologicznych opierają się głównie na dwuwymiaro… Więcej
Obszar badań dotyczy opracowania zaawansowanych trójwymiarowych modeli komórkowych oraz nowych mikroprzepływowych systemów, w których w pewnym stopniu możliwe jest odtworzenie warunków in vivo. Dzięki zastosowaniu technologii tj. fotolitografia, mikrofrezowanie, druk 3D opracowujemy systemy typu Or… Więcej
Tematyka badawcza dotyczy opracowania warstw receptorowych biosensorów powinowactwa do wykrywania analitów istotnych w analizie środowiskowej i klinicznej. W projektowanych biosensorach jako warstwy receptorowe wykorzystywane są m.in. cząsteczki przeciwciał, kwasów nukleinowych oraz aptamerów, nato… Więcej
Szybka diagnostyka molekularna bazująca na analizie kwasów nukleinowych umożliwia wykrywanie nie tylko chorób uwarunkowanych mutacjami w genach, czy identyfikację mikroorganizmów chorobotwórczych ale również dobór odpowiedniego sposobu leczenia każdego z pacjentów. Jej rozwój związany jest z najnow… Więcej
Tematyki badawcze: • synteza i badanie różnych przełączników molekularnych do wykorzystania w fotofarmakologii; • zastosowanie spektroskopii NMR do analizy markerów chorób metabolicznych; Więcej
Opracowanie systemu lab-on-a-chip do poprawy parametrów plemników Niepłodność jest globalnym problemem zdrowotnym, który dotyka sporą część społeczeństwa. Jedną z jej przyczyn jest niepłodność męska, która od pewnego czasu wykazuje tendencję wzrostową. Dzięki metodom wspomaganego rozrodu udaje się… Więcej
Opracowanie i wykorzystanie nanocząstek magnetycznych w procedurze terapii fototermicznej Terapia fototermiczna polega na zastosowaniu miejscowego ogrzania tkanki, co powoduje „rozluźnienie” błony komórkowej i denaturację białek, prowadzącą do śmierci komórki. W terapii tej wykorzystuje się czynni… Więcej
Nowe leki, skuteczne szczególnie w chorobach cywilizacyjnych, są nieustająco poszukiwane. Wprowadzenie na rynek nowej substancji aktywnej jest jednak bardzo kosztowne, co skutkuje stosunkowo małą liczbą nowych leków pojawiających się rokrocznie na świecie. Często, nawet obiecujące cząsteczki mogą c… Więcej
Nasza działalność badawcza ma charakter interdyscyplinarny i łączy zagadnienia fundamentalnej chemii nieorganicznej i metaloorganicznej z chemią supramolekularną, katalizą, materiałoznawstwem i nanotechnologą. Zasadniczym elementem naszych badań jest przekładanie fundamentalnych aspektów poznawczyc… Więcej
Rozpuszczalniki alternatywne (ciecze jonowe i głębokie eutektyki) - właściwości fizykochemiczne i termodynamiczne, modelowanie i wspomagane komputerowo projektowanie z użyciem modeli empirycznych, termodynamicznych równań stanu, metod hybrydowych (termodynamika + chemii kwantowa, COSMO-RS). Więcej
Zastosowanie chemoinformatycznych metod uczenia maszynowego w opracowaniu nowych korelacji empirycznych typu QSPR (quantitative structure-property relationship) do opisu i projektowania różnego rodzaju układów i właściwości fizykochemicznych. Więcej
Białka aktywne powierzchniowo stanowią podstawę stabilizacji układów emulsyjnych i pianowych, np. w przemyśle spożywczym. Obecnie wykorzystuje się w tym celu głównie białka pochodzenia zwierzęcego (np. laktoglobuliny, kazeiny, albuminy), jednak koszt środowiskowy ich wytwarzania jest bardzo wysoki.… Więcej
Saponiny należą do biosurfaktantów - związków aktywnych powierzchniowo wytwarzanych przez organizmy żywe. Oprócz aktywności powierzchniowej polegającej m.in. na zdolności do obniżania napięcia powierzchniowego czy tworzenia pian, saponiny wykazują aktywność biologiczną. Dotychczasowe badania wykaza… Więcej
Techniki rozdzielania (chromatografia cieczowa i elektroforeza kapilarna) połączone ze spektrometrią mas pozwalają śledzić zmiany zawartości od kilku do tysięcy związków małocząsteczkowych w materiałach pochodzenia biologicznego lub środowiskowego. Ich użyteczność zależy od metody frakcjonowania, o… Więcej
Spektrometria mas w połączeniu z chromatografią cieczową (LC-MS) coraz częściej stosowana jest w rutynowej diagnostyce medycznej. Stało się tak, ponieważ metody oznaczania związków charakterystycznych dla zaburzeń metabolicznych za pomocą LC-MS zapewniają unikalną czułość i selektywność. Poważną wa… Więcej

Nowoczesne techniki sprzężone umożliwiają identyfikację i oznaczanie substancji aktywnych w produktach i … Więcej

Optyczna spektrometria emisyjna z użyciem plazmy indukowanej mikrofalami dostosowana do pomiarów w trybie pojedynczej cząstki materii to unikalna, opracowana przez nas technika umożliwiająca wielopierwiastkową analizę nanomateriałów w postaci proszku. Technika pozwala na badanie stechiometrii, jed… Więcej
Wśród nowoczesnych technik wydzielania śladowych ilości analitów ważną grupę stanowią techniki wykorzystujące techniki bezrozpuszczalnikowe, w tym mikroekstrakcję do fazy stałej. W procesie istotną rolę odgrywa transport analitu pomiędzy fazami w układach ciecz-faza nadpowierzchniowa, ciecz-faza st… Więcej
- Analiza śladowa i specjacyjna wybranych pierwiastków w żywności i suplementach diety - Badanie biodostępności pierwiastków przez organizm ludzki - Techniki łączone (wysokosprawne techniki rozdzielania HPLC/CE w połączeniu z technikami detekcji ICP-MS lub ESI-MS) w analizie specjacyjnej metali i… Więcej
- Badanie biodostępności nanocząstek przez człowieka - Badanie metabolizmu nanocząstek w roślinach jadalnych - Nowe metody ekstrakcji nanocząstek z materiałów roślinnych i żywności - ciecze jonowe, NADES Więcej
Techniki łączone w badaniu możliwości przenikania przez skórę różnych form pierwiastków z preparatów kosmetycznych Więcej
Elektrolity do ogniw galwanicznych – projektowanie, synteza i badanie elektrolitów do ogniw litowych, litowo-jonowych (Li-ion) i ogniw po litowych (sodowo-jonowych (Na-ion), litowo-siarkowych, itd.), ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia i użycia nowych/własnych soli litowych i dodatków funkcjona… Więcej
Chemia anionów słabokoordynujących – synteza soli metali alkalicznych i cieczy jonowych, projektowanie nowych ścieżek syntezy, optymalizacja i powiększanie skali syntez, projektowanie i modelowanie nowych związków, rozwój nowych anionów słabokoordynujących do zastosowań w elektrochemii i dziedzinac… Więcej
Ciecze jonowe w elektrodach referencyjnych do pomiarów biomedycznych Jedną z próbek, która może być wykorzystana do nieinwazyjnych pomiarów biomedycznych, jest pot. Do ciągłych pomiarów w pocie zaproponowano tak zwane „elektroniczne tatuaże”. Są to nieinwazyjne urządzenia analityczne z czujnikam… Więcej
Warstwy przejściowe elektrod anionoselektywnych z membranami polimerowymi Celem proponowanych badań jest zbadanie możliwości poprawy parametrów pracy miniaturowych elektrod selektywnych na wybrane aniony poprzez zastosowanie w nich różnego rodzaju warstw przejściowych. Przeważająca większość ba… Więcej
Obszar badawczy obejmuje opracowanie podejścia strukturalnego opartego na szeroko zakrojonych badaniach dyfrakcji rentgenowskiej kryształów jako narzędzia do projektowania i oceny nowych elektrolitów. Metoda ta obejmuje eksperymenty krystalizacyjne solwatów wybranych soli heterocyklicznych oraz ana… Więcej
Inteligentne systemy energetyki wodorowej, rozproszonej, obywatelskiej i odnawialnej wykorzystujące elektrochemiczne zasobniki energii i ogniwa paliwowe o różnej konstrukcji i funkcjonalności. Samouczące systemy diagnostyczne dla przemysłowych komponentów elektrochemicznych wykorzystujące metody el… Więcej
Nowoczesne materiały dla gospodarki wodorowej i energetyki odnawialnej. Chemia, fizykochemia i elektrochemia materiałów funkcjonalnych takich jak nowe elektrolity do elektrolizerów, ogniw galwanicznych i paliwowych, materiały elektrodowe, czy też materiały dla mikro i optoelektroniki. Obszar zainte… Więcej
Otrzymanie, charakterystyka i optymalizacja produkcji fuzyjnych polimeraz umożliwiających efektywne przeprowadzenie reakcji amplifikacji materiału genetycznego bezpośrednio w próbkach klinicznych w sposób znacznie szybszy niż dostępne na rynku odpowiedniki. Więcej
Mój zespół zajmuje się badaniami nad materiałami zmienno-fazowymi (z ang. PCM - Phase Change Materials). PCM to substancje lub mieszaniny, które w wyniku zachodzących przemian fazowych (ciało stałe – ciecz, ciało stałe – ciało stałe, ciecz – para) zachowują stałą temperaturę natomiast pobierają lub… Więcej
W ramach badań naukowych zajmuje się odsiarczaniem paliw z wykorzystaniem cieczy jonowych (z ang. Ionic Liquids, ILs) i mieszanin eutektycznych (Deep Eutectic Solvents), DES. Głębokie odsiarczanie paliw płynnych jest ważnym i trudnym problemem w światowym przemyśle rafineryjnym i stanowi wyzwanie w… Więcej
W ostatnim czasie, wyjątkowym zainteresowaniem z punktu widzenia badań aplikacyjnych cieszą się nowej generacji związki − ciecze jonowe (ang. Ionic liquids, ILs). Definiowane są jako związki, które wykazują temperaturę topnienia poniżej 100oC. Ciecze jonowe zbudowane są z dużego organicznego, częs… Więcej
Magazynowanie energii (ogniwa litowo-jonowe, sodowo-jonowe etc), odnawialne źródła energii, elektromobilność Więcej
Synteza nowych związków organicznych - receptorów wybranych jonów (kationów lub anionów), istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska. W tym celu zostaną zaprojektowane i otrzymane nowe pochodne zawierające ugrupowania funkcyjne determinujące ich potencjalne zastosowanie w roli receptora. Cząste… Więcej

Projektowanie i synteza nowych związków organicznych o potencjalnym działaniu przeciwnowotworowym, ze szczególnym uwzględnieniem połączeń typu proleków wzajemnych (ang. mutual prodrugs), tj. proleków będących połączeniem dwóch współdziałających lek&oacut… Więcej

Synteza, badania właściwości oraz zastosowanie nanocząstek w konstrukcji biotestów i biosensorów – w ramach badań będą syntezowane nanocząstki hybrydowe o pożądanych właściwościach magnetycznych, optycznych oraz katalitycznych, które po powierzchniowej modyfikacji wybranymi receptorami (przeciwciał… Więcej
Badania oddziaływań analitów istotnych klinicznie z konstruowanymi warstwami receptorowymi przy wykorzystaniu technik bezznacznikowych – w ramach badań badane będą nowe receptory umożliwiające w dalszych etapach opracowanie biosensorów i biotestów służących do wykrywania lub oznaczania analitów ist… Więcej
Synteza i zastosowanie nanocząstek w terapiach – w ramach badań syntezowane będą nanocząstki o pożądanych właściwościach optycznych, magnetycznych i katalitycznych, które wykorzystać będzie można w terapiach przeciwnowotworowych poprzez zdolności do generowania ciepła pod wpływem promieniowania w z… Więcej
Obszar prowadzonych badań naukowych dotyczy poszukiwania nowych układów cieczy jonowych pod kątem możliwości zastosowania w technologii chłodnictwa absorpcyjnego. Głównym celem prowadzonych prac jest charakterystyka termodynamiczna i fizykochemiczna czystych cieczy jonowych jako absorbentów i ich u… Więcej
Obszar prowadzonych badań naukowych dotyczy wyznaczania i korelacji podstawowych właściwości termodynamicznych i fizykochemicznych nowej klasy czystych soli organicznych oraz ich dwuskładnikowych układów z węglowodorami alifatycznymi, aromatycznymi oraz wodą. Prowadzone badania mają na celu określe… Więcej
Główne zainteresowania naukowe skupiają się wokół projektowania i wytwarzania mikrosysemów bioanalitycznych (mikroukłady przepływowe typu Lab-on-a-Chip). Mikrosystemy te przeznaczone są do opracowywania nowych analiz i procedur bioanalitycznych takich jak: prowadzenia reakcji analitycznych w mikros… Więcej
Poszukiwanie leków przeciwwirusowych - identyfikacja nowych wskazań dla substancji już obecnych na rynku (ang. drug repurposing) wobec COVID 19. Badania nad zespołem aktywacji mastocytów (MC) i roli MC w procesie zapalnym odpowiedzialnym za ciężki przebieg COVID-19, co umożliwi wskazanie nowych cel… Więcej
Poznanie mechanizmu działania terapii onkolitycznej, biologii nowotworu oraz specyficznych badań odpowiedzi immunologicznej. Opracowanie nowych i efektywniejszych metod leczenia nowotworów (np. międzybłoniaka opłucnej) z użyciem wirusa onkolitycznego kodującego ICOS ligand w połączeniu z inhibitor… Więcej
Badania nad ścieżką sygnalną kalcyneuryny we wrodzonej odpowiedzi immunologicznej nad zakażeniami grzybami patogennymi. Analizy interakcji regulatorowej podjednostki kalcyneuryny Candida albicans Cal (kodowanej przez gen CNB1) z komórkami tucznymi (mastocytami) - sensorami wrodzonej i efektoram… Więcej
Spektroskopowe „odciski palca” komórek – otrzymywanie i analiza numeryczna. Odciski palca dzięki swej niepowtarzalności są jedną z podstawowych cech biometrycznych stosowanych do identyfikacji ludzi. Techniki identyfikacyjne w chemii też mogą opierać się na rozpoznawaniu „wzorców” – czyli układów … Więcej
Badanie „odcisków palca” kropek kwantowych dla celów analitycznych i bioanalitycznych. Tematyka doktoratu związana jest z zastosowaniem nanomateriałów – kropek kwantowych - do tworzenia fluorescencyjnych „odcisków palca”, służących do identyfikacji/oznaczania wybranych bioanalitów o podobnej stru… Więcej
Jonowrażliwe nano- i mikrosfery – tworzenie, charakteryzacja i badanie właściwości sensorycznych. W ciągu ostatnich lat nanotechnologia wypracowała szereg narzędzi umożliwiających tworzenie, badanie, oraz poznawanie potencjalnych aplikacji szeregu nanomateriałów, z których coraz częściej korzys… Więcej
Elektroniczny język – badanie korelacji sygnałów (soft)sensorów z właściwościami organoleptycznymi. „Świętym Graalem” przemysłu farmaceutycznego i spożywczego jest zastąpienie wyszkolonych ekspertów (panelu ludzkiego), zajmujących się oceną organoleptyczną, przez systemy maszynowego rozpoznawania… Więcej
Tematyka badań obejmuje projektowanie związków luminescencyjnych, w tym szczególnie układów wykazujących termicznie aktywowaną opóźnioną fluorescencję (Thermally Activated Delayed Fluorescence, TADF). Główny kierunek badań polega na zastosowaniu nowego typu heterocyklicznych rdzeni boroorganicznych… Więcej
Termodynamika roztworów. Właściwości termodynamiczne i fizyczne ciekłych mieszanin. Równowagi fazowe (ciecz-para, ciecz-ciecz, ciecz-ciało stałe) w układach dwu- i wieloskładnikowych. Nadmiarowe funkcje mieszania – funkcja Gibbsa, entalpia i objętość. Związki pomiędzy właściwościami czystych składn… Więcej
Czerniak należy do nowotworów skóry o najwyższej śmiertelności oraz wzrastającej częstotliwości występowania w światowej populacji. Pomimo wieloletnich usiłowań nie istnieje skuteczna terapia przerzutów tego nowotworu i wiele badań jest poświęconych szukaniu nowych rozwiązań z zastosowaniem najnowo… Więcej
Egzosomy to zewnątrzkomórkowe cząsteczki sygnalizacyjne wydzielane przez komórki eukariotyczne, których obecność w płynach ustrojowych czyni je potencjalnym oraz łatwo dostępnym biomarkerem różnych procesów patologicznych w tym chorób nowotworowych. Metody wykrywające egzosomy mogą służyć nie tylk… Więcej
Moja działalność naukowa dotyczy projektowania, syntezy i badania właściwości materiałów stosowanych w chemicznych źródłach prądu głównie bateriach litowo-jonowych i superkondensatorach. W ostatnim okresie prace mojej grupy badawczej koncentrują się na opracowaniu nowej generacji soli litowych zawi… Więcej
Chemia metaloorganiczna metali przejściowych i kataliza homogeniczna, w szczególności: poszukiwanie nowych homo-chiralnych ligandów, zbudowanych z ansa-ferrocenów, do zastosowań w syntezie asymetrycznej, reakcje metatezy olefin w kompleksach metali przejściowych z zastosowaniem katalizatorów Gru… Więcej
Sensory elektrochemiczne z wykorzystaniem nowych selektywnych receptorów Sensory chemiczne są atrakcyjnymi urządzeniami analitycznymi, dostarczającymi informację o obecności składników próbki w czasie rzeczywistym, w trybie on-line. Ze względu na wysoką selektywność, czułość oraz spektrum rozwiąza… Więcej
Nowoczesne systemy multisensorowe (elektroniczny język) w analizie farmaceutyków Elektroniczny język jest nowoczesnym urządzeniem do automatycznej analizy i klasyfikacji próbek o złożonym składzie. Jego sercem jest matryca sensorowa – specjalnie dobrany zestaw sensorów chemicznych o ograniczonej s… Więcej
Aktywność redoks kompleksów peptydów z jonami metali przejściowych Peptydy są ważną grupą biocząsteczek ludzkiego organizmu, które są związane z procesami zapamiętywania i neurodegeneracji (peptydy Aβ), ochrony przeciwdrobnoustrojowej (histatyny) czy z gojeniem ran (peptyd GHK). Aktywność biologic… Więcej
Rozwój metod analizy pierwiastkowej materiałów z przemysłu naftowego, szczególnie ropy i produktów naftowych, katalizatorów przerobu ropy, biopaliw, próbek środowiskowych, osadów i odpadów. Niektóre pierwiastki zatruwają katalizatory przerobu ropy, stwarzają zagrożenia korozyjne, zanieczyszczają śr… Więcej

Moje zainteresowania badawcze obejmują chemię strukturalną związków zawierających stereoaktywne wolne pary elektronowe. Realizuję je poprzez badanie związków arsenu i antymonu na +3 stopniu utlenienia pod ciśnieniem atmosferycznym oraz zwiększonym. Do badanych związków należ… Więcej

Chemia metaloorganiczna - Synteza z udziałem związków litoorganicznych. Synteza i badanie właściwości związków boroorganicznych. Badanie właściwości luminescencyjnych związków metaloorganicznych - wpływ oddziaływań wewnątrz- oraz międzycząsteczkowych na aktywność luminescenc… Więcej

Metaloorganic chemistry - synthesis via organolithium compounds. Synthesis and characterization of organoboron compounds. Luminescent properties of metaloorganic compounds - the influence of intra- and intermolecular interactions on the luminescent activity. Photochemistry - application of photo… Więcej

Synteza i technologia związków biologicznie aktywnych ( leki biocydy). Synteza asymetryczna. Biotransformacje z wykorzystaniem enzymów i mikroorganizmów prowadzące do otrzymywania związków optycznie czynnych. Zastosowanie mikrofal oraz metod mechanochemicznych w synte… Więcej

Badania dzieł sztuki nie ograniczają się obecnie do analizy historycznej bądź artystycznej wartości dzieł… Więcej

Opracowanie nowego leku, od pierwotnego pomysłu do wprowadzenia gotowego produktu na rynek, jest procesem… Więcej

Od lat pięćdziesiątych XX wieku wyprodukowano ponad 8,3 miliarda ton plastiku, z czego 16% stanowią opakowania żywności. Tworzywa sztuczne ulegają fotoutleniania, kruszeniu, pękaniu, ścieraniu, erozji, biodeg… Więcej

Moje zainteresowania badawcze obejmują chemię organiczną oraz chemię supramolekularną, w szczególności opracowanie nowych chemicznych receptorów molekularnych bazujących na związkach poliaromatycznych. Prace badawcze łączą w sobie preparatywną chemię organiczną oraz badania oddział… Więcej

Krystalizacja i badania struktury oraz właściwości elektrycznych i magnetycznych nieorganicznych i hybrydowych materiałów funkcjonalnych (nadprzewodniki, materiały magnetyczne, termoelektryczne i półprzewodnikowe) do potencjalnych zastosowań w elektroenergetyce, systemach detekcji … Więcej

Wykorzystanie materiałów elektroprzędzonych w konstrukcji nowoczesnych narzędzi bioanalitycznych - elektroprzędzenie jest nowoczesną techniką wytwarzania włóknin polimerowych (zarówno z polimerów naturalnych, jak i syntetycznych) o rozbudowanej powierzchni i dużej por… Więcej

Otrzymywanie i badania właściwości reologicznych materiałów elektroreologicznych (płyny, ż… Więcej

Zainteresowania badawcze obejmują: światłowodowe czujniki chemiczne; czujniki chemiczne typu lab on paper; technologia, projektowanie i wytwarzanie struktur mikroprzepływowych do zastosowań w mikrosystemach analitycznych, lab-on-a-chip.

Więcej

Nanocząstki złota jako nośniki leków – studium in vitro

Więcej

Liposomy w suplementach diety

Liposomy są nano… Więcej

Metabolizm nanocząstek metali z roślin jadalnych w symulowanych warunkach organizmu ludzkiego

Więcej