Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
prof. dr hab. inż. Elżbieta Janina Malinowska
Jednostka:
Wydział Chemiczny
E-mail:
elzbieta.malinowska@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Gmach Starej Chemii, pok. Nr 3 lub CEZAMAT pok. 2.04
Repozytorium PW:

Wykaz obszarów badawczych:

Obszar badawczy Dziedzina naukowa
Szybka diagnostyka molekularna bazująca na analizie kwasów nukleinowych umożliwia wykrywanie nie tylko chorób uwarunkowanych mutacjami w genach, czy identyfikację mikroorganizmów chorobotwórczych ale również dobór odpowiedniego sposobu leczenia każdego z pacjentów. Jej rozwój związany jest z najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie układów mikroprzepływowych oraz integrowanych z nimi sensorów i biosensorów. Połączenie takie pozwala na wydajne i w pełni automatyczne przygotowanie próbki materiału biologicznego i jej analizę. W ty zakresie tematyka badań dotyczy opracowania nowych czujników elektrochemicznych dedykowanych efektywnemu i selektywnemu wykrywaniu wybranych sekwencji kwasów nukleinowych. Pod uwagę brane będą w szczególności próbki pochodzące z izotermicznych reakcji amplifikacji DNA. Duża zawartość białek w takich próbkach wymusza stosowanie nowych rozwiązań prowadzących do eliminacji ich wpływu na procesy zachodzące na granicy faz elektroda/roztwór. W szczególności dotyczy to wybranych nanomateriałów oraz elementów bioczułych warstw receptorowych do minimum redukujących możliwość niespecyficznej adsorpcji białek.
Nauki Chemiczne