Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Marek Królikowski
Jednostka:
Wydział Chemiczny
E-mail:
marek.krolikowski@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Gmach Chemii, pokoj 148, piętro 1, termin konsultacji: poniedziałek 10.00 -12.00
Repozytorium PW:

Wykaz obszarów badawczych:

Obszar badawczy Dziedzina naukowa
W ostatnim czasie, wyjątkowym zainteresowaniem z punktu widzenia badań aplikacyjnych cieszą się nowej generacji związki − ciecze jonowe (ang. Ionic liquids, ILs). Definiowane są jako związki, które wykazują temperaturę topnienia poniżej 100oC. Ciecze jonowe zbudowane są z dużego organicznego, często niesymetrycznego kationu i mniejszego organicznego lub nieorganicznego anionu. Ekstremalnie niska lotność i szereg unikatowych właściwości cieczy jonowych tj. mała prężność pary, niepalność, wysoka stabilność termiczna i chemiczna, wysoka pojemność cieplna, szeroki zakres temperatury dla stanu ciepłego oraz całkowita lub częściowa mieszalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach organicznych czyni je niezwykle atrakcyjne z punktu widzenia badawczego i zastosowania w przyszłościowych technologiach. Mój zespół zajmuje się syntezą, oczyszczaniem, analizą jakościową i ilościową, pomiarami fizykochemicznymi i zastosowaniem cieczy jonowych w nowoczesnych technologiach.
Nauki Chemiczne