Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Adrianna Czarnecka
Jednostka:
Wydział Geodezji i Kartografii
E-mail:
adrianna.czarnecka@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
GG, p. 313, środa 13-14
Repozytorium PW:

Wykaz obszarów badawczych:

Obszar badawczy Dziedzina naukowa
Zadrzewienia śródpolne stanowią istotny element rolniczej przestrzeni produkcyjnej i krajobrazu wiejskiego, determinujący ich odporność na zmiany klimatu (w szczególności na zjawisko suszy). W ramach pracy badane będzie zróżnicowanie struktury przestrzennej zadrzewień śródpolnych w rolniczej przestrzeni produkcyjnej w Polsce w relacji do zagrożenia zjawiskiem suszy. W badaniach wykorzystane będą najnowsze badawcze narzędzia analityczne. Badania prowadzone będą na dużych zbiorach danych przestrzennych (BIG DATA). Kandydat powinien posiadać zaawansowane umiejętności cyfrowe z zakresu przetwarzania i analizowania danych przestrzennych w skali kraju i zarządzania nimi oraz tworzenia nowych algorytmów geoinformatycznych na potrzeby tych analiz. Wymagana jest znajomość polskich zasobów infrastruktury informacji przestrzennej.
Inżynieria Lądowa, Geodezja i Transport