Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

INFORMATYKA TECHNICZNA I TELEKOMUNIKACJA

# Obszar badawczy
Klasyfikacja szeregów czasowych jest popularnym zadaniem uczenia maszynowego, mającym wiele praktycznych zastosowań. Do tej pory powstało wiele opracowań poświęconych klasyfikacji binarnych i wieloklasowych szeregów czasowych jednej oraz wielu zmiennych. Dzięki zasobom zgromadzonym na stronie UEA/U… Więcej
Ewolucja infrastruktury sieci telekomunikacyjnych, takich jak 5G/6G, w kierunku infrastruktury sieciowo-obliczeniowej zakładająca integrację technik wirtualizacji NFV/SDN i zasobów obliczeniowych dostępnych w sieci lub na jej brzegu (technika Edge/Fog/MEC computing) w otoczeniu użytkownika umożliwi… Więcej
Przetwarzanie sygnałów multimedialnych, w szczególności sygnału mowy. Przetwarzanie języka naturalnego, w szczególności w kontekście cyberbezpieczeństwa. Biometria głosowa. Zastosowania uczenia maszynowego. Techniki komputerowe w zastosowaniach terapeutycznych. Więcej
Metody analizy i optymalizacji inteligentnych systemów złożonych (SoS, ang. System-of-Systems) – zaawansowanych technologicznie, współpracujących autonomicznych systemów, komunikujących się między sobą i oddziałujących z otoczeniem oraz podejmujących decyzje w czasie rzeczywistym. Przedmiotem badań… Więcej
Nowe metody kompresji wideo na bazie sieci neuronowych: Zagadnienie badawcze poświęcone jest opracowaniu nowych architektur splotowych sieci neuronowych oraz innych elementów przetwarzania sygnału wizyjnego służących do efektywnej kompresji sekwencji wizyjnych. Wśród tych innych elementów wymienić … Więcej
Nowe metody kompresji wideo dla transmisji o małym opóźnieniu: Zagadnienie badawcze poświęcone jest opracowaniu nowych algorytmów wyboru trybów kodowania i regulacji stopnia kompresji dla sekwencji wideo. Celem pracy jest opracowanie programowych metod tworzenia strumieni informacyjnych przeznaczon… Więcej
Transmisja optyczna (światłowodowa oraz w wolnej przestrzeni) z wykrozystaniem zaawansowanych technik cyfrowego przetwarzania sygnału, zwielokrotnienia sygnałów, oraz kodowania do zwiększenia wydajności idmowej modulacji stosowanych w optycznych łączach transmisyjnych z odbiorem bezpośrednim oraz o… Więcej
Sztuczna inteligencja i uczene maszynowe. Szczegółowy opis przedstawiony jest w języku angielskim. Więcej
Ogólnym obszarem badawczym jest cyfrowe przetwarzanie sygnałów radiolokacyjnych lub innych o podobnym charakterze (np. echolokacja, lokalizacja akustyczna). Obszarami szczegółowymi, proponowanymi do zbadania doktorantom, są: - zagadnienia nierównomiernego próbkowania i pracy z niezupełnymi danymi… Więcej
System Operacyjny i Utrzymania w Sieciach Mobilnych 6G: analiza wpływu narzędzi uczenia maszynowego na zarządzanie siecią jako całością (środowisko wieloagentowe) Więcej
Wykorzystanie technologii informacyjnych do proaktywnej detekcji (identyfikowania i wykrywania) treści dezinformacyjnych i misinformacyjnych - zautomatyzowane metody flagowania treści dezinformacyjnych, śledzenia kanałów propagacji, wykrywania oryginalnych źródeł rozprzestrzeniania się fałszywych i… Więcej
Teoria i algorytmy inteligentnego przetwarzania sygnałów hiperzespolonych: Zagadnienie badawcze dotyczy rozwinięcia teorii i poszukiwania możliwości praktycznego wykorzystania wyników teoretycznych przy przetwarzaniu obrazów wielowymiarowych. Aktualnie bardzo intensywnie rozwijają się metody inteli… Więcej
Analizy teoretyczne i badania eksperymentalne w dziedzinie wielowymiarowych sygnałów zespolonych i hiperzespolonych: Zagadnienie badawcze dotyczy rozwinięcia teorii i poszukiwania możliwości praktycznego wykorzystania wyników teoretycznych przy przetwarzaniu obrazów 2- i 3-wymiarowych. Prace teoret… Więcej
1) Metody wykrywania i klasyfikacji nieprawidłowości pracy serca wykorzystujące techniki uczenia głębokiego - dotyczy technik i algorytmów przetwarzania sygnałów EKG do automatycznej detekcji i klasyfikacji nieprawidłowości pracy serca z wykorzystaniem metod głębokiego uczenia maszynowego. Planowa… Więcej
cyberbezpieczeństwo, bezpieczeństwo sieciowe, bezpieczeństwo systemów IoT, bezpieczeństwo systemów przemysłowych, analiza złośliwego oprogramowania, systemy HoneyPot Więcej
Obszar badawczy Zespółu Radarowych Technik Obrazujących (RTO), prowadzonego przez dra hab. inż. Piotra Samczyńskiego, prof. uczelni, specjalizuje się w cyfrowym przetwarzaniu sygnałów pod kątem tworzenia dwuwymiarowych (2D) i trójwymiarowych (3D) zobrazowań radarowych z wykorzystaniem techniki z sy… Więcej
Badania w zakresie metod obserwacji nowych cyberataków: wykrywanie anomalii i steganografii sieciowej. Celem badań jest skuteczne odkrywanie cyberprzestępstw za pomocą cyfrowej kryminalistyki. Pierwotnym zagadnieniem badawczym jest opracowanie nowych metod obserwacji zjawisk w szczególności w sieci… Więcej
Obszar badawczy obejmuje zagadnienia przetwarzania obrazów, widzenia komputerowego, uczenia maszynowego (w tym uczenia głębokiego) oraz szeroko pojętej sztucznej inteligencji. Więcej
Systemy analizy danych w różnych ujęciach: aplikacje, modelowanie i implementacja, zastosowanie uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji, bazy danych SQL i NoSQL, dane ustrukturyzowanie i nieustrukturyzowane, Big Data, optymalizacja, wizualizacja i rozumienie danych, kontekst i środowisko danyc… Więcej
zob. https://www.gagolewski.com/ Więcej
1) Bardzo różne kategorie zakłóceń radiolokacyjnych i telekomunikacyjnych mają rozkłady, których „ogony” dają się traktować w jednolity sposób na gruncie teorii wartości ekstremalnych (EVT). Teoria ta opisuje jednak wyłącznie asymptotyczne zachowanie tych rozkładów, dla wartości progu detekcji dążą… Więcej
Zajmuję się badaniami dotyczącymi praktycznych aspektów wykorzystania sztucznej inteligencji. W szczeglności w ostatnich latach moje badania koncentrują sę na: (1) wykorzystaniu technologii semantycznych do reprezentacji i wykorzystania wiedzy, (2) wykorzystaniu metod sztucznej inteligencji w syste… Więcej
Badania w zakresie zastosowania innowacyjnych technik w obszarze cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych. Celem badań jest opracowanie mechanizmów zwiększających poziom bezpieczeństwa cybernetycznego systemów komputerowych, sieci informatycznych czy też sprzętowych realizacji systemów (FPGA, A… Więcej
Zastosowanie metod sztucznej inteligencji do detekcji, śledzenia i rozpoznawania obiektów w radiolokacji. W obecnych czasach metody sztucznej inteligencji znajdują swoje zastosowanie w coraz to innych dziedzinach. Jedną z nich jest radiolokacja. W klasycznym podejściu do radiolokacji stosowane są z… Więcej

Badania nad automatyzacją wytwarzania oprogramowania Zagadnienie badawcze dotyczy badania wpływu zastosowania narzędzi umożliwiających automatyzację procesu wytwarzania, monitorowania, utrzymywania i rozwoju oprogramowania. Planuje się prace nad metodyką lub metodykami wy… Więcej

Badania nad systemami low-code (nowej generacji wizualne języki programowania ogólnego przeznaczenia) Zagadnienie badawcze dotyczy badania nad językami programowania opartymi o paradygmat wizualny, oraz powiązanych z modelowaniem konceptualnym, modelowaniem wiedzy … Więcej

Badania nad specjalizowanymi językami modelowania oprogramowania dla różnych dziedzin zastosowań Zagadnienie badawcze dotyczy prac nad językami modelowania służącymi do definiowania modeli wykonawczych dla różnych dziedzin zastosowań, np. Publiczne Dane Otwa… Więcej

Zagadnienia związane z konwergencja systemów i algorytmów high-performance computing i uczenia maszynowego. Rozwój metod, technik i środowisk programowania rozproszonego, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań i "solverów" uczenia maszynowego wkomponowanych w klasyczne rozwiązania HPC wykorzystywa… Więcej
Celem badań jest opracowanie teorii obliczeń floating-point dla funkcji elementarnych i specjalnych, wykorzystujących „stałe magiczne”- (bit-manipulation technique) dla różnych formatów – fp16, fp32, fp64. Opracowanie nowoczesnej teorii aproksymacji takich funkcji wielomianami algebraicznymi oraz… Więcej
zastosowania sztucznej inteligencji (wliczając w to uczenie głębokie) w obszarze nauk techniczych i przyrodnicznych, m.in. diagnostyce systemów analogowych (np. wzmaniaczy audifilskich i korektorów RIAA), badaniu gustu muzycznego na podstawie cech akustycznych utworów, projektowaniu strategii inwes… Więcej
wytwarzanie oprogramowania, bioinformatyka, sztuczna inteligencja, fuzja danych Więcej
Przedmiotem badań będą systemy monitoringu osób starszych – głównie systemy wykorzystujące dane pomiarowe z czujników radarowych i czujników głębi. Celem badań będzie opracowanie nowych metod umożliwiających: • analizę ruchu monitorowanych osób; • przewidywanie i wykrywanie upadków oraz innych zdar… Więcej
Integracja systemów wiedzy i teleinformatycznych - Rozwój infrastruktury ICT jako kluczowej warstwy cywilizacyjnej spodąża w kilku podstawowych kierunkach. Na poziomie technologicznym jest to integracja coraz odleglejszych funkcjonalności, wirtualizacja, rozwój składników strukturalnych, większyc… Więcej
bioinformatyka, big data, obliczenia rozproszone, uczenie maszynowe Więcej
widzenie maszynowe (symultaniczna lokalizacja i mapowanie, wyszukiwanie wizualne), uczenie maszynowe (głębokie sieci neuronowe, modele generatywne, uczenie ciągłe), uczenie reprezentacji (deskryptory binarne). Więcej
cyberbezpieczeństwo, bezpieczeństwo sieciowe, ukrywanie informacji, analiza i przeciwdziałania cyberzagrożeniom, mechanizmy zabezpieczeń Więcej

Modelowanie, sterowanie i symulacja złożonych systemów (teleinformatyki, inżynierii finansowej, medycyny, wodno-gospodarcze itd.),  komputerowe systemy wspomagania decyzji i rekomendacji, bezprzewodowe sieci sensorowe, mobilne sieci ad hoc, optymalna alokacja zasobów w sieciac… Więcej

Energetyka rozproszona, prosumencka, stwarza warunki dla lokalnej współpracy wytwórców i odbiorców. W efekcie powstaje wiele modeli technicznych i biznesowych lokalnych rynków, np. klastry, spółdzielnie energetyczne. Proponowana tematyka obejmuje zagadni… Więcej

Przeważające rozwiązania stosowane w praktyce funkcjonowania systemów elektroenergetycznych sprowadzając się do mechanizmów centralnego bilansowania. Proponowany temat dotyczy złamania tego paradygmatu i rozważenia rozproszonego systemu bilansowania, z udziałem wielu agentów… Więcej

Informatyka medyczna; Informatyka zorientowana na człowieka; Teoria informacji; Komputerowe wspomagania decyzji; Inteligencja obliczeniowa, rozszerzona, wzmocniona; Reprezentacje rzadkie sygnałów; Oszczędne próbkowanie; Ocena jakości obrazów; Przetwarzanie i analiza obraz&oa… Więcej

Medical informatics; Human-centered computing; Information theory; Computerized decision support; Computational, augmented, amplified intelligence; Sparse signal representations; Compressed sensing; Image quality assessment; Image processing and analysis; Multimedia 

Więcej

Bioinformatyka, genomika obliczeniowa, sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe

Więcej

Obszar badawczy Zespółu Radarowych Technik Obrazujących (RTO), prowadzonego przez dra hab. inż. Piotra Samczyńskiego, prof. uczelni, specjalizuje się w cyfrowym przetwarzaniu sygnałów pod kątem tworzenia dwuw… Więcej

Research Area of the Research Group on Radar Imaging Techniques, lead by dra hab. inż. Piotr Samczyński, prof. WUT, specializes in digital signal processing for the creation of two-dimensional (2D) and three-dimensional (3… Więcej

Metody uczenia maszynowego dla danych społecznych i pomiarowych Zagadnienie jest dedykowane dla osób dysponujących znajomością metod uczenia maszynowego, umiejętnością pozyskiwania i przetwarzania danych oraz zainteresowanych zarówno rozwojem w tym obszarze, jak i  zastosowani… Więcej

Red teamming AI foundation models. Modele podstawowe (dla danych tekstowych lub obrazowych) będą odgrywały coraz większą rolę w systemach AI. Będą też stwarzać coraz więcej możliwości różnorodnych zastosowań, często nie przewidywanych na etapie treningu modeli. Kluczową rolę w zapewnieniu… Więcej

Polireprezentacje w systemach AI. Systemy AI wykorzystują wiele podejść do trenowania reprezentacji. Często jednak te podejścia oparte są o jedną wybraną perspektywę związaną z funkcją strony użytą do trenowania reprezentacji. Szukając modeli uniwersalnych korzystne może być łącznie perspektyw w… Więcej

Zapraszam do współpracy doktorantów i badaczy, którzy są zainteresowani wykorzystaniem najnowszych technologii w medycynie. Moje prace są interdyscyplinarne i oferują możliwość zaangażowania się w badania zarówno podstawowe, jak i stosowane. Celem jest nie tylko rozwi… Więcej

Interesują mnie zagadnienia multidyscyplinarne dotyczące rozwoju i wykorzystania nowoczesnych metod informatycznych. Zajmowałem się komputerowym modelowaniem zjawisk fizycznych w biologii, rozwiązywaniem problemów inteligencji obliczeniowej, oraz zagadnieniami bezpieczeństwa systemó… Więcej

Pierwszy obszar badawczy: sztuczna inteligencja, uczenia maszynowe, a konkretnie: redukcja wymiarowości, wizualizacja danych, klasteryzacja, klasyfikacja, samoorganizacja, wykrywanie danych odstających, sztuczne sieci neuronowe, asymetria w analizie danych, ekstrakcja i selekcja cech. Drugi obsz… Więcej