Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Marta Królikowska
Jednostka:
Wydział Chemiczny
E-mail:
marta.krolikowska@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Gmach Chemii, 152, poniedziałek 10-12
Repozytorium PW:

Wykaz obszarów badawczych:

Obszar badawczy Dziedzina naukowa
Obszar prowadzonych badań naukowych dotyczy poszukiwania nowych układów cieczy jonowych pod kątem możliwości zastosowania w technologii chłodnictwa absorpcyjnego. Głównym celem prowadzonych prac jest charakterystyka termodynamiczna i fizykochemiczna czystych cieczy jonowych jako absorbentów i ich układów dwuskładnikowych w funkcji temperatury i składu. Prowadzone badania obejmują syntezę, oczyszczanie i analizę cieczy jonowych, pomiary równowag fazowych (ciecz + para), (ciecz + ciecz) oraz (ciecz + ciało stałe) w szerokim zakresie temperatury i składu, pomiary właściwości fizykochemicznych, w tym przede wszystkim gęstości, lepkości i pojemności cieplnej, a także kalorymetryczne pomiary nadmiarowej entalpii mieszania. Dane eksperymentalne korelowane są z użyciem równania Redlicha – Kistera, NRTL czy UNIQUAC. Prowadzone badania mają na celu wytypowanie najbardziej efektywnej pary roboczej, konkurencyjnej dla stosowanego na skalę przemysłową układu {LiBr + woda}, czy {woda – amoniak}.
Nauki Chemiczne