Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

INŻYNIERIA CHEMICZNA

# Obszar badawczy
Temat wiąże się z poszukiwaniem nowych materiałów do odbudowy tkanek. Będziemy skupiać się na polimerach zawierających w swojej budowie glicerynę oraz nienasycone kwasy wielokarboksylowe. Takie materiały mogą być w łatwy sposób i w łagodnych warunkach wprowadzane w reakcje aza- i tio-Michaela. W wy… Więcej
Biopolimery syntetyczne i modyfikowane. Badania nad syntezą oraz modyfikacją fizyczną (blendy kompozyty) i chemiczną (kopolimery blokowe, rozgałęzione, degradacja, przedłużanie łańcucha) biopolimerów syntetycznych (PLA, PHA, PBAT, etc.) oraz naturalnych (celuloza, skrobia, chitozan). Zastosowanie… Więcej
Kontrolowane metody syntezy polimerów. Badania nad syntezą cząsteczek polimerowych z wykorzystaniem kontrolowanych metod polimeryzacji (ATRP, AREGET ATRP, RAFT – we współpracy, ROP laktonów, cyklicznych węglanów i eterów) i sczepienia łańcuchów (click chemistry, sprzęganie z DCC/EDC, etc.) w połącz… Więcej
Polimery hybrydowe i kompozyty. Synteza i charakteryzacja strukturalna polimerów hybrydowych na bazie karboksylanów lub organofosforanów metali. Korelacja właściwości fizykochemicznych i morfologii z budową podstawnika organicznego. Aplikacja w syntezie (jako reaktywne polimery), modyfikacji właści… Więcej
Recykling i przetwórstwo tworzyw sztucznych. Badanie wpływu cykli w recyklingu materiałowym na zmianę właściwości mechanicznych (badanie wytrzymałości na rozciąganie, zginanie i ściskanie oraz udarności) i reologicznych (plastometr, reometr). Przeciwdziałanie utracie właściwości przez dodatek reakt… Więcej

Eksperymentalne i teoretyczne badania procesów wymiany masy w układach zdyspergowanych ciecz-ciecz, w tym w układach wielofazowych. Wytwarzanie ciekłych strukturyzowanych układów takich jak np. emulsje wielokrotne do dostarczania substancji czynnych i zam… Więcej

Chemia i technologia materiałów polimerowych o właściwościach przewodników jonowych. Więcej
Polimerowe elektrolity do zastosowania w akumulatorach litowych, litowo-jonowych oraz sodowych. Więcej
Polimerowe materiały kompozytowe. Więcej
Synteza i właściwości aerożeli krzemoorganicznych oraz materiałów kompozytowych na bazie tych aerożeli: badania eksperymentalne oraz modelowanie numeryczne. Modelowanie numeryczne układów aerozolowych i koloidalnych (synteza, dynamika cząstek, formowanie, strkutra i rozpad agregatów). Więcej
Wysokoelastyczne, podwójnie usieciowane aerożele krzemoorganiczne suszone z użyciem taniej i skalowalnej metody pod ciśnieniem atmosferycznym Celem projektu jest przezwyciężenie problemów związanych z syntezą typowych aerożeli poprzez opracowanie syntezy podwójnie usieciowanych aerożeli krzemoorga… Więcej
Główne obszary badań to: - otrzymywanie katalizatorów do rozkładu toksycznych związków w warunkach plazmy nierównowagowej i w skojarzonych procesach plazmowo katalitycznych, - modyfikacja powierzchni tworzyw sztucznych w celu otrzymania materiałów o właściwościach hydrofilowych, - rozkład cie… Więcej
Przedmiotem dotychczasowych badań były katalizatory heterogeniczne w reakcjach takich jak ketonizacja kwasów karboksylowych i ich pochodnych oraz chemoselektywne przeniesienie wodoru do α,β-nienasyconych związków karbonylowych, w tym akroleiny i jej pochodnych. Reakcja może być prowadzona w fazie c… Więcej
Plazmowe i plazmowo-katalityczne procesy przetwarzania metanu. Proces plazmowego przetwarzania metanu może być prowadzony w układzie plazmowym, plazmowo-katalitycznym w warunkach utleniających lub redukujących. Odnawialnym źródłem metanu jest biogaz, który powstając z różnego rodzaju biomasy ma r… Więcej
Rozkład amoniaku metodami Plazmowymi i plazmowo-katalitycznymi. Amoniak jest substancją produkowaną na bardzo dużą skalę na całym świecie, ale także powstającą w różnych procesach zachodzących w środowisku naturalnym. Jest on surowcem do wielu syntez chemicznych oraz postrzegany jest jako magazyn… Więcej
Badania realizowane w moim Zespole (Zespole Ceramiki) dotyczą otrzymywania materiałów ceramicznych o unikatowych właściwościach, które znajdują zastosowanie, m.in. w przemyśle elektronicznym (materiały dielektryczne, półprzewodnikowe, ferroelektryczne), motoryzacyjnym (materiały odporne na zużycie … Więcej
Przełączalne katalizatory/układy katalityczne oparte na kompleksach alkoksylowych galu i indu do kontrolowanej i stereoselektywnej polimeryzacji estrów cyklicznych. Obszar badawczy dotyczy określenia wpływu budowy wybranych kompleksów galu i indu, stosunkowo nowej klasy katalizatorów do polimer… Więcej
Wpływ charakteru wiązania M–C(NHC) na syntezę, budowę i reaktywność kompleksów metali grup głównych z N-heterocyklicznymi karbenami. Obszar badawczy dotyczy wpływu metalu oraz budowy N-heterocyklicznych karbenów (NHC) na charakter wiązań M–C(NHC), oraz wpływu charakteru wiązania M–C(NHC) na rea… Więcej
Stałe paliwa rakietowe. Badania obejmują syntezę nowych składników wchodzących w skład tych paliw, nadanie im odpowiedniej formy użytkowej np. przez krystalizację lub granulację, badania fizykochemiczne tych składników i mieszanin oraz formowanie paliw w oparciu o te materiały. Badania obejmują tak… Więcej
Badania nad syntezą i modyfikacją polihydroksyuretanów. Poliuretany to jedna z najważniejszych grup tworzyw sztucznych wykorzystywanych w wielu dziedzinach. Jednak obecnie stosowane technologie ich produkcji bazują na wykorzystaniu izocyjanianów, które są toksyczne i wrażliwe na wilgoć, a ich ot… Więcej
Opracowanie elektroprzędzonych struktur polimerowych do wytwarzania biomateriałów Ważnym aspektem inżynierii tkankowej jest stopień naśladowania struktury włóknistej macierzy zewnątrzkomórkowej (ECM), dzięki czemu zapewnione mogą być podstawowe cele dotyczące organizacji komórek, ich przetrwania… Więcej
Badania nad syntezą nowych układów polimerowych pochodnych dwutlenku węgla W związku katastrofą klimatyczną, której jesteśmy świadkami konieczne jest wyeliminowanie technologii bazujących na surowcach kopalnych. Z drugiej strony poszukiwane są technologie, które pozwoliły by na zmniejszenie stęże… Więcej
Badania nad syntezą i aplikacją polimerów i sieci polimerowych na bazie oligowęglanodioli Prowadzone w ostatnich latach w naszym zespole prace wykazały niezwykły potencjał poliuretanów na bazie oligowęglanodioli do otrzymywania elastomerów i powłok o doskonałej adhezji, odporności hydrolitycznej … Więcej
Główne obszary badawcze prof. Pawła Sobieszuka obejmują inżynierię chemiczną i inżynierię bioprocesową. W swoich pracach naukowych opisuje problematykę dotyczącą syntezy nanohydroksyapatytu i jego charakteryzacji w celu użycia w terapii regeneracyjnej kości. W szczególności istotne jest opracowanie… Więcej
Proponowana tematyka badawcza dotyczy nowatorskiej metody produkcji wodoru w wyniku bezpośredniej konwersji metanu z biogazu i innych źródeł do wodoru i węgla w mikrofalowym reaktorze katalitycznym. Aktualność proponowanej tematyki została potwierdzona przez Komisję Europejską w ramach niedawno roz… Więcej
Główne obszary badawcze prof. Tomasza Ciacha obejmują wszystkie zagadnienia związane z biotechnologią medyczną a szczególnie: systemy podawania leków, nanocząstki do kontrolowanego podawania leków, nanocząstki do diagnostyki medycznej, implanty kostne otrzymywane metodami druku 3d, nanocząstki cera… Więcej
Zajmuje się analizą bezpieczeństwa syntezy i użytkowania związków z ugrupowaniami eksplozoforowymi. Związki te są powszechnie stosowane jako półproduktu w przemyśle chemicznym oraz jako składniki mieszanin użytkowych. Moja praca badawcza skupiona jest na związkach stosowanych jako materiały wybucho… Więcej
Aktualna tematyka badawcza koncentruje się na zastosowaniach układów dyspersyjnych w medycynie, głównie w systemach podawania leków takich jak inhalatory i atomizery donosowe. Zagadnienia z zakresu inżynierii chemicznej dotyczą w tym przypadku, m.in.: (i) hydrodynamiki i transportu masy w drogach o… Więcej
Projektowanie, preparatyka i charakteryzacja katalizatorów przeznaczonych do wielkotonażowych procesów przemysłu nieorganicznego o dużym znaczeniu gospodarczym, materiałów funkcjonalnych wykorzystywanych w procesach związanych z elektromobilnością, produkcji i magazynowana energii oraz technologiac… Więcej