Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

INŻYNIERIA LĄDOWA, GEODEZJA I TRANSPORT

# Obszar badawczy
niezawodność i eksploatacja systemów telematyki transportu, telematyka, transport, bezpieczeństwo, ITS Więcej
Zadrzewienia śródpolne stanowią istotny element rolniczej przestrzeni produkcyjnej i krajobrazu wiejskiego, determinujący ich odporność na zmiany klimatu (w szczególności na zjawisko suszy). W ramach pracy badane będzie zróżnicowanie struktury przestrzennej zadrzewień śródpolnych w rolniczej przest… Więcej
Obszar działalności naukowej obejmuje badanie możliwości wykorzystania ubocznych produktów spalania, w szczególności popiołów lotnych ze spalania fluidalnego węgla w materiałach budowlanych takich jak beton masywny, beton hydrotechniczny, zawiesiny twardniejące. Badanie właściwości spoiwa bezklinki… Więcej
badania na modelu fizycznym oraz budowanie modeli do analizy numerycznej w zakresie: 1. zjawiska nieustalone w przepływie jednofazowym (ciecz), tj. uderzenie hydrauliczne, współpraca płynu ze ściankami przewodu (FSI), zjawiska dynamiczne; 2. przepływy dwufazowe (ciecz-gaz) - obserwacja zjawiska p… Więcej
Metody zastosowania współczesnych baz danych w modelowaniu oraz projektowaniu systemów informatycznych w transporcie, analiza oraz modelowanie układów zasilania pojazdów elektrycznych, modelowanie procesów obsługi ładowania pojazdów elektrycznych w komunikacji miejskiej, modelowanie ruchu pojazdów … Więcej
logistyka, technologia transportu, transport, optymalizacja, logistyka, technologia magazynowania Więcej
Modelowanie matematyczne oraz badania symulacyjne procesów termodynamiczno-przepływowych zachodzących w pojazdach samochodowych (silnikach spalinowych, układzie hamulcowym), np.: procesów przepływowych w układzie tłok-pierścienie-cylinder silnika spalinowego, procesu wymiany ciepła w hamulcach samo… Więcej
Wymiana ciepła i masy pomiędzy ciałem człowieka a środowiskiem, wpływ ciała człowieka na parametry środowiska wewnętrznego, analiza warunków środowiska wewnętrznego pod kątem komfortu użytkowników i zużycia energii przez budynki; termoregulacja ciała ludzkiego z uwzględnieniem zmienności międzypodm… Więcej

Głównym obszarem badawczym są aspekty hydrauliki systemów przesyłowych, ze szczególnym uwzględnieniem sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Zainteresowania badawcze dotyczą ruchu nieustalonego (uderzenia hydraulicznego) oraz kwestii wpływu rodzaju transportowanego medium na… Więcej

sterowanie ruchem lotniczym, inżynieria transportu lotniczego, modelowanie procesów ruchu lotniczego, ocena procesów ruchu lotniczego, transport, modelowanie Więcej
Obszar badawczy związany jest z regulacją, identyfikacją i sterowaniem procesów cieplnych w obszarze Ciepłownictwa, Ogrzewnictwa, Wentylacji, Klimatyzacji i Chłodnictwa, ze szczególnym uwzględnieniem Klimatyzacji i Ogrzewnictwa. Stosowana metody badawcze obejmują badania doświadczalne i symulacje n… Więcej
Optymalizacja analiz przestrzennych z wykorzystaniem cyberinfrastruktury danych geoprzestrzennych Celem proponowanych badań jest poszukiwanie optymalnych struktur baz danych geoprzestrzennych oraz innych rozwiązań geoinformatycznych pozwalających na zwiększenie efektywności i skali analiz prze… Więcej
modelowanie procesów i systemów transportowych, modelowanie systemów transportu intermodalnego, wielokryterialne wspomaganie decyzji w transporcie i logistyce, eksploatacja środków transportu, kształtowanie systemów przewozowych transportu niskoemisyjnego, logistyka Więcej
""Badania w obszarze zarządzania łańcuchem dostaw (ŁD): elastyczność i odporność ŁD na zjawiska wewnętrzne jak i zaburzenia występujące globalnie (katastrofy naturalne, wojny, choroby, sankcje), zarządzanie i kształtowanie ŁD, zaopatrzenie produkcji, dystrybucja, zarządzenie ryzykiem, opracowanie i… Więcej
Zainteresowania naukowe koncentruje wokół zagadnień modelowania i projektowania efektywnych sieci i systemów transportowo-logistycznych dla obsługi przedsiębiorstw produkcyjnych oraz metod i narzędzi wspomagających planowanie i organizację transportu z zastosowaniem algorytmów heurystycznych oparty… Więcej
Ergonomia systemów transportowych. Diagnoza ergonomiczna, modelowanie i symulację układów człowiek-maszyna, projektowanie innowacyjnych systemów transportu publicznego, czynnik ludzki w zautomatyzowanych systemach transportowych, dostępność środków transportu dla osób o szczególnych potrzebach (pr… Więcej
Badania w zakresie infrastruktury szynowej. Diagnostyka elementów nawierzchni torowej. Badania symulacyjne i doświadczalne nawierzchni kolejowej. Badania doświadczalne i symulacyjne par ciernych hamulca kolejowego. Więcej
1. Przepustowość przestrzeni powietrznej, lotnisk, systemów obsługi w portach lotniczych. 2. Bezpieczeństwo ruchu lotniczego. 3. Ochrona lotnictwa cywilnego, systemy kontroli bezpieczeństwa. 4. Operacje w ruchu lotniskowym. 5. Organizacja ruchu lotniczego. 6. Czynnik ludzki w transporcie lotniczym.… Więcej
Badania oddziaływań dynamicznych powodowanych eksploatacją środków transportu. Wpływ drgań i hałasu na organizm człowieka. Eksploatacja środków transportu. Drgania parasejsmiczne (propagowane przez grunt). Oddziaływanie drgań na obiekty inżynierskie i ludzi w nich przebywających. Modelowanie wp… Więcej
Zintegrowane planowanie przestrzenne zurbanizowanych obszarów problemowych (zdegradowanych) współczesnych metropolii na przykładzie Obszaru Metropolitarnego Warszawy: w szczególności pod kątem zrównoważonego gospodarowania zasobami glebowymi jako kluczowym elementem miejskich ekosystemów lądowych i… Więcej
Zastosowania matematyki w transporcie. Modelowanie systemów i procesów transportowych. Zagadnienia lokalizacyjne. Więcej
Zastosowanie mikro i nanododatków w materiałach budowlanych oraz ich wpływ na właściwości mechaniczne i cieplne otrzymanych kompozytów;pomiary cieplne modyfikowanych materiałów budowlanych;modelowanie i komputerowa symulacja innowacyjnych materiałów budowlanych z zastosowaniem mikro i nanododatków Więcej
Metodyka monitorowania wdrażania planów adaptacji miast do zmian klimatu z wykorzystaniem technik teledetekcyjnych Doktorant powinien znać specyfikę polskich miast oraz przepisy z zakresugospodarki przestrzennej w Polsce. Więcej
Projektowanie, modelowanie i optymalizacja systemów logistycznych ze szczególnym uwzględnieniem infrastruktury magazynowej, cross-docking, terminali przeładunkowych i obiektów przemysłowych. Technologia magazynowania i technologia transportu wewnętrznego, systemy automatyki magazynowej, systemy kom… Więcej
dynamika pojazdów, dynamika układów dyskretnych, modelowanie i analiza w ujęciu numerycznym, modelowanie i analiza przejść tor prosty - łuk kołowy, transport kolejowy, transport, modelowanie Więcej
eksploatacja pojazdów, trakcja elektryczna, transport, pojazdy szynowe, badanie ruchu, modelowanie Więcej
Przedmiotem moich badań jest wpływ ubytków ścianki rurociągów stalowych powstałych w okresie eksploatacji na skutek korozji elektrochemicznej, stwierdzonych tłokami pomiarowymi, na prawdopodobieństwo awarii gazociągu wysokiego ciśnienia. Niezawodność strukturalna rurociągu podziemnego w długoletnim… Więcej
Obszar badań dotyczyć będzie wykorzystania różnych źródeł danych w procesie tworzenia katastrów wielowymiarowych 3D. W wielu krajach, aby wyjść naprzeciw realizacji inwestycji w układach tzw. „warstwowych”, wdrażane są katastry wielowymiarowe. Zapewniają one możliwość podzielenia przestrzeni działk… Więcej
Bezpieczeństwo pojazdów samochodowych oraz ich środowiska pracy. Ocena wpływu parametrów technicznych i strukturalnych na ruch pojazdów drogowych. Modelowanie oraz badania ruchu i dynamiki pojazdów samochodowych. Rozpoznawanie i analiza sytuacji wypadkowych w ruchu drogowym, ocena przyczyn i sku… Więcej
Modelowanie systemów i procesów oraz wielokryterialne wspomaganie decyzji w transporcie i logistyce obejmujące obszary i zagadnienia: modele ruchu, modele rozwoju systemów transportowych, zastosowanie wielokryterialnej optymalizacji i algorytmów ewolucyjnych w rozwiązywaniu problemów transportowych… Więcej
optymalizacja systemów transportowo-logistycznych Więcej
Modelowanie systemów i procesów transportowych, logistycznych i produkcyjnych: metody analityczne i symulacyjne, cyfrowe bliźniaki. Zastosowanie generatorów liczb pseudolosowych w procesach logistycznych, produkcyjnych oraz przeprowadzanie analiz wrażliwości wybranych parametrów pracy obiektów log… Więcej
Zagadnienia z zakresu transportu drogowego oraz szerzej systemów logistycznych dotyczące m.in. technologii przewozowych (w tym ładunków specjalnych), organizacji przewozów drogowych, problematyki doboru finansowania oraz kompozycji flot samochodowych, optymalizacji systemów przewozowych, modelowani… Więcej
Projektowanie obiektów logistycznych (magazyny, centra logistyczne i dystrybucyjne, terminale przeładunkowe, terminale intermodalne, zakłady przemysłowe, itp.); kształtowanie, optymalizacja, racjonalizacja, usprawnianie, modelowanie procesów logistycznych, procesów transportu wewnętrznego i magazyn… Więcej
Dynamika pojazdów kolejowych i drogowych z punktu widzenia bezpieczeństwa czynnego i biernego. Oddziaływanie pojazdów z otoczeniem w zakresie generowanych sił kontaktowych i aerodynamicznych. Ocena zjawisk wibroakustycznych mających wpływ na komfort jazdy pasażerów i ogólny klimat wibroakustyczny. … Więcej
Badania i modelowanie zjawisk dynamicznych układu pojazd szynowy - tor. Badania stateczności ruchu pojazdów szynowych. Więcej
dynamika maszyn, dynamika technicznych środków transportu, pojazdy szynowe, bezpieczeństwo, transport, komfort, drgania Więcej
eksploatacja i niezawodność systemów transportowych i telekomunikacyjnych, teleinformatyka, ITS, bezpieczeństwo, telematyka, transport Więcej
Obszar badań dotyczy zastosowania zaawansowanych symulacji numerycznych w geotechnice, inżynierii wodnej i inżynierii środowiska, oceny stanu technicznego budowli, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych metod pomiarowych, np. skaningu laserowego, termomonitoringu, pomiarów światłowodowych. Odziaływani… Więcej
Oświetlenie środków transportu i infrastruktury transportowej. Modelowanie i symulacja układów optyczno-świetlnych. Projektowanie innowacyjnych systemów oświetleniowych infrastruktury transportu publicznego. Efektywność energetyczna oświetlenia. Zanieczyszczenie światłem. Oddziaływanie oświetlenia … Więcej
Przetwarzanie obrazów radarowych SAR ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska cętek radarowych (speckle). Badania w tym zakresie mogą przebiegać w dwóch podstawowych nurtach. Pierwszy z nich to badanie możliwości wykorzystania wybranych metod przetwarzania obrazów do usuwania cętek: analiza skuteczno… Więcej
Wykorzystanie zdjęć radarowych SAR w klasyfikacji pokrycia i użytkowania terenu w wybranych kierunkach, m.in. obiektów topograficznych, terenów zabudowanych, pól uprawnych itp. Analiza przydatności wybranych typów danych SAR pod kątem rozdzielczości przestrzennej oraz polaryzacji. Badanie możliwośc… Więcej
Wykorzystanie uczenia maszynowego w analizie i przetwarzaniu danych teledetekcyjnych, przede wszystkim optycznych i radarowych. W szczególności zastosowanie głębokiego uczenia maszynowego i uczenia transferowego w wybranych zagadnieniach związanych z widzeniem maszynowym. Główne przewidywane zastos… Więcej
Wykorzystanie głębokiego uczenia maszynowego do segmentacji i klasyfikacji form rzeźby terenu na Marsie. W badaniach wykorzystywane będą zobrazowania satelitarne oraz pochodzące z łazików marsjańskich różnej generacji. Efektem pracy będzie opracowanie metodyki wielorozdzielczej klasyfikacji form ge… Więcej
modelowanie systemów i procesów transportowwych, projektowanie terminali intermodalnych, optymalizacji procesów transportowo-przeładunkowych w terminalach intermodalncych, badania symulacyjne procesów i obiektów logistycznych Więcej
Globalne Systemy Nawigacji Satelitarnej (GNSS, ang. Global Navigation Satellite System) umożliwiają wyznaczanie pozycji punktów na powierzchni Ziemi z wysoką, milimetrową dokładnością na podstawie obserwacji odległości do sztucznych satelitów. Od ponad 25 lat systemy GNSS są wykorzystywane do wypeł… Więcej
eksploatacja i diagnostyka systemów transportowych, informatyka i telekomunikacja w sieciach i systemach, teleinformatyka Więcej
Modelowanie oraz badania procesów roboczych i towarzyszących zachodzących w pojazdach; w szczególności ruchu i dynamiki pojazdów. Bezpieczeństwo technicznych środków transportu oraz ich środowiska pracy. Ocena wpływu parametrów technicznych i strukturalnych na ruch pojazdów drogowych. Oddziaływan… Więcej
Polska posiada bogaty zasób fotogrametrycznych archiwalnych zdjęć lotniczych wykonywanych specjalistycznymi kamerami na film. Współczesne metody fotogrametrii cyfrowej dają nowe możliwości pomiarowego opracowania takich zdjęć. Napotyka to jednak na problemy związane z brakiem metryk kalibracji kame… Więcej

Odporność filtracyjna i deformacje filtracyjne gruntów naturalnych i antropogenicznych, jednorodnych i uwarstwionych; warunki geometryczne, hydrauliczne i naprężenia występowania deformacji filtracyjnych (sufozji, erozji, kolmatacji, przebicia hydraulicznego, upłynnienia, wyparcia); czynn… Więcej

Stateczność dwuteowych prętów stalowych ściskanych i zginanych w ujęciu metody ogólnej.Współczesne metody projektowania konstrukcji stalowych ukierunkowane są na zbliżenie analitycznych modeli obliczeniowych do rzeczywistości. Jednym z kierunków badań jest opracowanie… Więcej

Stability, I and H-sections, steel members in compression and bending. Modern methods of steel structures design are aimed at bringing analytical computational models closer to reality. One of the research directions is the development of the so-called general method, in which the criterion of t… Więcej

Optimal design of engineering structures. 
Theory and computational algorithms

Więcej

Optymalne projektowanie konstrukcji inżynierskich. Podstawy teoretyczne i metody numeryczne

Więcej

1.  Szeroko rozumiane zagadnienia modelowania konstytutywnego metali, kompozytów ze zbrojeniem, murów, elastomerów i materiałów drogowych w zakresie ich właściwości sprężystych, lepkich i plastycznych. Wszystkie z wypracowanych zagadnień szczegółowych łącz… Więcej

1. Broadly understood issues of constitutive modeling of metals, composites with reinforcement, masonry, elastomers and road materials in terms of their elastic, viscous and plastic properties. All of the developed detailed issues combine the proposed constitutive models with their practical exp… Więcej

Technologia materiałów i nawierzchni drogowych, zrównoważone budownictwo drogowe, tecnhologia budowy dróg, eksploatacja dróg, remonty i utrzymanie

Więcej

Road materials and technology, sustainable pavements, road maintanance

Więcej

Technologia i organizacja robót budowlanych, istnieje możliwość skoncentrowania się w większym stopniu na aspektach technologicznych lub organizacyjnych

Więcej

Technology and organization of construction works, it is possible to focus more on technological or organizational aspects

Więcej

Budownictwo podziemne – analiza badawcza i modelowanie numeryczne budowli podziemnych i zagadnień geotechnicznych (głębokich wykopów, tuneli, stateczności zboczy, itp.). Projektowanie obudów głębokich wykopów, analiza wpływu realizacji głębokich wykopów na otocz… Więcej

Underground structures - numerical modeling, analysis of underground structures and geotechnical problems (deep excavations, tunnels, slope stability, etc.). Design of deep excavation walls and supporting systems, analysis of the impact of deep excavations on surrounding structures.

Więcej

1. Stateczność i dynamika konstrukcji w zakresie liniowym i nieliniowym (np. wyznaczanie scieżek równowagi, badanie punktów krytycznych stateczności i pokrytycznego zachowania konstrukcji, analiza zwichrzenia belek, ...); 
2. Optymalizacja kształtu i topologii konstrukc… Więcej

1. System oceny efektywności dybli FRP w połączeniach płyt nawierzchni sztywnych
2. Modelowanie konstytutywnych właściwości materiałów z uwzględnieniem ich składu oraz struktury w skali mikro i mezo

Więcej

1. Improvement of structural models for performance assessment of concrete pavement with FRP dowel
2. Modeling of the constitutive properties of materials taking into account the composition and the structure within micro- and mesoscale

Więcej

1. Planowanie i harmonogramowanie przedsięwzięć budowlanych w warunkach niepewności (planowanie przedsięwzięć budowlanych najczęściej jest realizowane w środowisku o wysokim poziomie niepewności i parametry planistyczne są zakłócane w skutek wpływu różnych czynników zewnętrz… Więcej

1. Planning and scheduling of construction projects under conditions of uncertainty (planning of construction projects is most often carried out in an environment with a high level of uncertainty and planning parameters are disturbed as a result of the influence of various external and internal … Więcej

·Zagadnienia zrównoważonego rozwoju w budownictwie – ślad węglowy materiałów, urządzeń i obiektów budowlanych, syste… Więcej