Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

INŻYNIERIA MECHANICZNA

# Obszar badawczy
Zakres prowadzonych prac badawczych obejmuje zagadnienia związane z automatyzacją i robotyzacją procesów produkcyjnych, w szczególności zaawansowane techniki komunikacji człowiek - maszyna, bazujące na rozpoznawaniu obrazu i rozpoznawaniu mowy. Więcej
Specjalizuje się w obszarze metrologii wielkości geometrycznych, głównie w zakresie opracowania algorytmów, modelowania i badania dokładności szeroko rozumianych współrzędnościowych systemów pomiarowych na potrzeby przemysłu motoryzacyjnego, lotniczego, energetycznego, precyzyjnego oraz w inżynieri… Więcej
Wspomaganie procesów spawalniczych czynnikami fizycznymi takimi jak drgania mechaniczne, pole magnetyczne i elektryczne. Zgrzewanie dyfuzyjne i lutowanie w próżni materiałów zaawansowanych, takich jak kompozyty, materiały ceramiczne i metalowe. Badania nieniszczące wyrobów metalowych. Więcej
Prace koncepcyjne w zakresie projektowania statków powietrznych: układy aerodynamiczne, dobór napędu, analiza misji itp. Więcej
  • Promotor: prof. dr hab. inż. Cezary Rafał Galiński
  • Słowa kluczowe: Aircraft design |
komputerowe modelowanie procesów spajania oraz procesów modyfikacji powierzchni przez natryskiwanie i napawanie cieplne, wytwarzanie struktur przez napawanie przyrostowe, analiza oraz badania naprężeń własnych w złączach spajanych i warstwach powierzchniowych, metody hybrydowe w procesach spajania. Więcej
Zagadnienia dynamiki ruchu pojazdów samochodowych i elektromobilności. Badania stanowiskowe i trakcyjne pojazdów samochodowych i rolniczych oraz ich elementów i zespołów, w szczególności: badania eksperymentalne i symulacyjne kierowalności i stateczności pojazdów samochodowych; oddziaływanie dr… Więcej
zagadnienai dynamiki i sterowania nieliniowych układów mechanicznych, sterowanie pojazdami naziemnymi, podwodnymi, satelitami, robotyka i robotyka kosmiczna Więcej
zagadnienai dynamiki i sterowania nieliniowych układów mechanicznych, sterowanie pojazdami naziemnymi, podwodnymi, satelitami, robotyka i robotyka kosmiczna Więcej
Technologia i maszyny introligatorskie Więcej
Zainteresowania naukowe koncentruje wokół zagadnień modelowania i projektowania efektywnych sieci i systemów transportowo-logistycznych dla obsługi przedsiębiorstw produkcyjnych oraz metod i narzędzi wspomagających planowanie i organizację transportu z zastosowaniem algorytmów heurystycznych oparty… Więcej
Zastosowania metod sztucznej inteligencji w diagnostyce technicznej, z uwzględnieniem zagadnienia selekcji informacji diagnostycznej i diagnostycznie zorientowanego przetwarzania i analizy sygnałów. Modelowanie zasobników energii elektrycznej dla pojazdów elektrycznych i hybrydowych z wykorzystanie… Więcej
Celem jest opracowanie zasad kształtowania własności dynamicznych kompozytów epoksydowo-szklanych i epoksydowo-węglowych oraz o strukturze mieszanej (np. z elementami metalowymi). Planowana jest weryfikacja doświadczalna na stanowiskach badawczych elementów, które zostały zaprojektowane na podstawi… Więcej
Obszar badań obejmuje diagnozowanie stanu technicznego elementów mechanicznych układów napędowych. Planuje się przeprowadzenie weryfikacji na stanowiskach badawczych lub obiektach rzeczywistych pracujących w warunkach eksploatacyjnych skuteczności zaproponowanych algorytmów diagnostycznych. Na tej… Więcej
Obszar badań dotyczy powstawania drgań skrętnych i giętnych wałów korbowych wynikających z wymuszeń związanymi z działaniem silnika spalinowego. W ramach pracy przewidywane jest wykonanie pomiarów drgań skrętnych końca wału i drgań poprzecznych korpusu silnika oraz opracowanie modelu dynamicznego w… Więcej
Modelowanie i analiza dynamiki zderzeń nieliniowych elementów konstrukcyjnych uwzględniające rozpraszanie energii. Modelowanie i analiza dynamiki układów z elementami piezoelektrycznymi. Modelowanie i analiza dynamiki elementów konstrukcji, których właściwości lepkosprężyste opisane są równaniami… Więcej
Realizacja działań naukowych w obszarze budowy i eksploatacji maszyn. Prowadzone prace naukowe dotyczą projektowania, modelowania oraz badań symulacyjnych pojazdów szynowych. Szczegółowe obszary działalności związane są z bezpieczeństwem ruchu pojazdów szynowych, towarowymi przewozami intermodalnym… Więcej
Realizacja działań naukowych w obszarze budowy i eksploatacji maszyn. Prowadzone prace naukowe dotyczą projektowania, modelowania oraz badań pojazdów. Szczegółowe obszary działalności związane są z dynamiką pojazdów kołowych, gąsienicowych i szynowych, metodami projektowania i wytwarzania nadwozi p… Więcej
Warstwa wierzchnia materiałów, metody badań stanu warstwy wierzchniej: struktura geometryczna powierzchni, badania mikrostruktury, naprężeń własnych. Nowe metody badań materiałów, ocena właściwości materiałów i warstw w warunkach dużych prędkości odkształcenia z wykorzystaniem nanosekundowych impul… Więcej
Obróbka skrawaniem i elektroerozyjna Więcej
Mass cusomization: projektowanie systemów produkcyjnych, organizacja i zarządzanie produkcją wyrobów kastomizowanych (tzn. spełniających różnorodne wymagania specyficznych klientów) z wykorzystaniem rozwiązań imożliwością uzyskiwania wysokiej efektywności i produktywności typowej dla produkcji na … Więcej
Nowe modele produkcji wykorzystujące IT. Rozwój nowych technologii IT (zwanych umownie technologiami Przemysłu 4.0) stwarza nowe możliwości budowy, organizacji i zarządzania produkcją oraz przedfsiebiorstwami. Istniejące koncepcje i modele organizacji i zarządzania produkcją nie w pełni wykorzystuj… Więcej
Prace badawcze w zakresie dynamiki lotu i sterowania statków powietrznych Więcej
Przetwórstwo tworzyw polimerowych, Reologia, Modelowanie procesów przetwórstwa tworzyw, Wytłaczanie, Wtryskiwanie, CAD/CAE w przetwórstwie tworzyw Więcej
""Tematyka badawcza dotyczy problematyki ściśliwych i nieustalonych przepływów przez kanał o zmiennej średnicy i/lub zmiennej geometrii. Badania opierają się na symulacjach numerycznych w zakresie obliczeniowej mechaniki płynów przy użyciu pakietu OpenFOAM. Zadania w tym obszarze badawczym obejmują… Więcej
Obszar badawczy obejmuje zagadnienia związane z dynamiką, sterowaniem i nawigacją załogowych i bezzałogowych obiektów latających, takich jak: samoloty, śmigłowce, wielowirnikowce i rakiety. Badania dotyczą opracowania modeli fizycznych, matematycznych i symulacyjnych statków powietrznych, analizę i… Więcej
Metrologia wymiarowa, interferometria laserowa i diody laserowe w pomiarach parametrów geometrycznych.Badania w zakresie: interferometrycznych przetworników przemieszczeń wysokiej rozdzielczości, interferometrów zasilanych diodą laserową, stabilizacji częstotliwości diody laserowej, systemów fotode… Więcej
Analiza, synteza, projektowanie i optymalizacja złożonych układów dynamicznych, w szczególności układów robotycznych oraz maszyn i mechanizmów wieloczłonowych. Planowanie ruchu i sterowanie z wykorzystaniem metod obliczeniowych oraz eksperymentalna weryfikacja tych metod. 1. Badania nad kinematyką… Więcej
Zastosowanie wytwarzania przyrostowego w konstrukcjach ochronnych i technologiach uzbrojenia. Ochrona balistyczna. Badania i symulacje balistyczne. Pociski kinetyczne. Więcej
Prace badawcze w zakresie dynamiki lotu, modelowania ruchu obiektów latających, identyfikacji systemów w zagadnieniach lotniczych Więcej
Tematyka badawcza dotyczy problem flatteru układu poziomej kolumny Zieglera umieszczonej na szorstkiej i ruchomej powierzchni. Poprzez rolkę zamocowaną poprzecznie do drugiego członu kolumny przenoszona jest siła tarcia posiadającą zmienną składową śledzącą. Składowa ta może powodować dynamiczną ut… Więcej
W praktyce naukowej zajmuję się projektowaniem i numerycznym kształtowaniem cech morfologicznych struktury materiałów polimerowych, ze szczególnym uwzględnieniem tworzyw hiperodkształcalnych oraz materiałów hybrydowych. Zdefiniowany zakres zainteresowań badawczych znajduje odzwierciedlenie w moim d… Więcej
Obszar badawczy skoncentrowany jest wokół niekonwencjonalnych technologii wytwarzania, obejmuje: modelowanie procesu obróbki elektroerozyjnej, zastosowanie sztucznej inteligencji w optymalizacji procesów obróbki elektroerozyjnej, optymalizacja procesu wytwarzania części metodami przyrostowymi SLS/S… Więcej
Prace badawcze w obszarze sterowania bezzałogowych statków powietrznych i rakiet. Więcej
Realizowana przeze mnie tematyka badań związana jest z rozwojem metod obrazowania przestrzennego obiektów statycznych (popularnie nazywanego skanowaniem 3D) oraz będących w ruchu (wiele razy na sekundę nazywanym skanowaniem 4D), automatyzacją procesów z nimi związanych oraz ich praktycznym wykorzys… Więcej
Materiały inteligentne to struktury, których właściwości fizyczne można zmieniać za pomocą czynnika zewnętrznego. Przykładem tego typu materiałów są piezoelektryki, ciecze reologiczne czy Pakowane Próżniowo Granulaty (Vacuum Packed Particles), będące głównym zainteresowaniem naukowym kierowanego pr… Więcej
Kontrola wymiarowa i pomiar wielkości przemieszczeń materiału przy zastosowaniu inspekcji wizyjnej to coraz częściej wykorzystywana technika pomiarowa pozwalająca na szybkie i dokładne odwzorowanie badanego wyrobu. Zaproponowany kierunek badań skierowany jest, w celu opracowania inteligentnej techn… Więcej
Realizacja działań naukowych w obszarze budowy i eksploatacji maszyn. Prowadzone prace naukowe dotyczą projektowania, modelowania oraz badań symulacyjnych kompozytowych konstrukcji wielowarstwowych. Szczegółowe obszary działalności związane są z modelowaniem paneli sandwich przeznaczonych mi.in. do… Więcej
obróbka skrawaniem, metrologia, SPC, MSA, sterowanie jakością, konstrukcja i technologia narzędzi skrawających Więcej
Spajanie materiałów zaawansowanych, procesy spajania hybrydowego, modyfikacja powierzchni, regeneracja powierzchni, spajanie w stanie stałym Więcej
Projektowanie i optymalizacja wielodyscyplinarna (aerodynamika, struktury, osiągi, itp.) obiektów latających ze szczególnym uwzględnieniem właściwości lotnych (zagadnienia stateczności dynamicznej i sterowania). Układy niekonwencjonalne – poszukiwanie optymalnych rozwiązań. Samoloty bezzałogowe (UA… Więcej
Mikrokształtowanie plastyczne, mikrołączenie mechaniczne mikrokształtowanie inkrementalne: – obiekty metalowe o wymiarach około 1 mm. Szkła metaliczne. Obróbka cieplna mikro-obiektów. Zagadnienia kontaktowe w procesach mikrokształtowania plastycznego. Wspomaganie procesów energią drgań niskich częs… Więcej
W celu zapewnienia bezpieczeństwa produktu należy utrzymywać wskaźniki wytrzymałościowe tektury na odpowiednim poziomie. Reasumując, prowadzenie prac badawczych w dziedzinie opakowalnictwa jest w dzisiejszych czasach tematem popularnym i aktualnym. W części teoretycznej pracy zawarta będzie analiza… Więcej
Modelowanie tolerancji geometrycznych części maszyn. Praca nad nowymi ustaleniami normalizacyjnymi dotyczącymi tolerancji wymiarowych i geometrycznych, które powinny być wykorzystywane w procesach konstruowania, wytwarzania, weryfikacji oraz eksploatacji części maszyn. Poszukiwanie nowych i doskona… Więcej
Zainteresowania badawcze obejmują analizę swobodnej energii powierzchniowej materiałów drukowych, otrzymywanie, właściwości i modyfikacje folii biodegradowalnych jako opakowań. Więcej
Zainteresowania badawcze obejmują analizę swobodnej energii powierzchniowej materiałów drukowych, otrzymywanie, właściwości i modyfikacje folii biodegradowalnych jako opakowań. Więcej
wibroakustyka, propagacja hałasu i drgań, minimalizacja drgań i hałasu, diagnostyka techniczna Więcej

Współczesne metody eksperymentalne w mechanice i budowie maszyn oraz rozwój tych metod. Nowoczesne metody projektowania maszyn. Badanie właściwości kompozytów, biomechanika.

Więcej

Metody obliczeniowe biomechaniki, ze szczególnym uwzględnieniem biomechaniki zderzeń / biomechaniki urazów z zastosowaniami mającymi na celu poprawę bezpieczeństwa biernego (ograniczenia skutków wypadków) pojazdów samochod… Więcej

Turbulencja jest powszechnie spotykanym zjawiskiem, zarówno w środowisku naturalnym (przepływy geofizyczne w atmosferze, oceanach, korytach rzek) jak i w zastosowaniach technicznych (przepływu wokół skrzydła samolotu czy w instalacjach przemysłowych). Struktury turbulentne wymywane… Więcej

Effective control of spray-wall interaction characteristics in low-pressure systems is an essential feature in various practical application… Więcej