Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, GÓRNICTWO I ENERGETYKA

# Obszar badawczy
Bioróżnorodność mikroorganizmów biorących udział w usuwaniu związków biogennych ze ścieków, dynamika zmian populacji mikroorganizmów w osadzie czynnym. Zależności pomiędzy układem technologicznym, parametrami oczyszczania ścieków a strukturą zbiorowisk mikroorganizmów w osadzie czynnym, czynniki wp… Więcej
Głównym obszarem działalności naukowo-badawczej są procesy biologicznego usuwania zanieczyszczeń gazowych z gazów odlotowych, a także inne zagadnienia z zakresu biotechnologii w inżynierii i ochronie środowiska, takie jak procesy biodegradacji związków trudnorozkładalnych, w tym chlorowcopochodnych… Więcej
Wymiana ciepła i masy pomiędzy ciałem człowieka a środowiskiem, wpływ ciała człowieka na parametry środowiska wewnętrznego, analiza warunków środowiska wewnętrznego pod kątem komfortu użytkowników i zużycia energii przez budynki; termoregulacja ciała ludzkiego z uwzględnieniem zmienności międzypodm… Więcej
Wymiana ciepła i masy w urządzeniach chłodniczych i klimatyzacyjnych; Freecooling; Chłodzenie serwerowni; Natryskiwanie plazmowe powłok; Destrukcja plazmowa odpadów; Obliczenia cieplno-przepływowe skraplaczy energetycznych Więcej
Obszar badawczy związany jest z regulacją, identyfikacją i sterowaniem procesów cieplnych w obszarze Ciepłownictwa, Ogrzewnictwa, Wentylacji, Klimatyzacji i Chłodnictwa, ze szczególnym uwzględnieniem Klimatyzacji i Ogrzewnictwa. Stosowana metody badawcze obejmują badania doświadczalne i symulacje n… Więcej
Niekonwencjonalne metody pozyskiwania, konwersji i magazynowania energii Heliotechnika, aktywne i pasywne wykorzystanie energii promieniowania słonecznego, technologie słoneczne Wymiana ciepła w budynkach Interaktywna obudowa budynku, rozwiązania hybrydowe Technologie dostarczania ene… Więcej
Zjawiska biodeterioracji i korozji mikrobiologicznej materiałów, w tym budowlanych i konstrukcyjnych. Procesy zasiedlania różnego rodzaju materiałów przez drobnoustroje. Badania właściwości antybakteryjnych powierzchni Więcej
Występowanie mikroorganizmów opornych na antybiotyki w różnych środowiskach i układach technologicznych Więcej
Zanieczyszczenie mikrobiologiczne powietrza pomieszczeń. Drobnoustroje zasiedlające instalacje wentylacyjno-klimatyzacyjne. Emisja zanieczyszczeń mikrobiologicznych do powietrza. Więcej
Fizyka budowli Instalacje budowlane (instalacja: ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, gazowe, kanalizacyjne) Budynki; o wysokiej izolacyjności termicznej, nZEB (""prawie zero energetyczne"") Modelowanie i symulacja procesów w budynkach (wymiana masy i ciepła) Systemy wewnętrzne w … Więcej
Perspektywiczne technologie energetyczne, w tym technologie wodorowe do których zaliczamy ogniwa paliwowe oraz elektrolizę. W szczególności tematyka badań dotyczy wysokotemperaturowych ogniw paliwowych takich jak węglanowe ogniwa paliwowe (MCFC) oraz protonowe ceramiczne ogniwa paliwowe (H-SOFC). P… Więcej
Modelowanie geostatystyczne w zastosowaniach środowiskowych lub w wybranych zastosowaniach inżynierskich, w szczególności dotyczące badań zanieczyszczenia i wilgotności gleby, suszy glebowej, ekosystemów roślinnych z wykorzystaniem oprogramowania bezpłatnego. Teledetekcja powierzchni ziemi, w … Więcej
zagadnienia modelowania i optymalizacji systemów energetycznych, transformacja systemów energetycznych, systemy informatyczne w energetyce, problemy rynków energii Więcej
zagadnienia modelowania i optymalizacji systemów energetycznych, transformacja systemów energetycznych, systemy informatyczne w energetyce, problemy rynków energii Więcej
Temat: Badanie łańcucha transportu potencjalnie toksycznych metali ciężkich w układzie gleba – roślina - powietrze wraz z oceną implikacji środowiskowych i zagrożenia dla zdrowia ludzi. Zrozumienie łańcucha transportu potencjalnie toksycznych metali w układzie gleba – roślina powietrze wymaga kom… Więcej
Absolwent Wydz. MEiL PW z 1977 r (inż. mechanik), doktorat 1991r (Badanie własności dynamicznych układu gazowo-parowego z ciśnieniowym kotłem fluidalnym - Budowa i Eksploatacja Maszyn), habilitacja 2001r (Zagadnienia modelowania matematycznego instalacji energetycznych – Budowa i Eksploatacja Maszy… Więcej
turbulencja atmosferyczna, numeryczne modelowanie dynamiki granicznej warstwy atmosfery Więcej
Przedmiotem moich badań jest wpływ ubytków ścianki rurociągów stalowych powstałych w okresie eksploatacji na skutek korozji elektrochemicznej, stwierdzonych tłokami pomiarowymi, na prawdopodobieństwo awarii gazociągu wysokiego ciśnienia. Niezawodność strukturalna rurociągu podziemnego w długoletnim… Więcej
• smart city – rozwiązania interdyscyplinarne dla klimatu; • zagospodarowanie odpadów zgodnie z zasadami GOZ (bilans energii i materii); • wspomaganie procesów remediacji gleb zanieczyszczonych z wykorzystaniem metod hybrydowych; • ocena przydatności odpadów i ubocznych produktów w procesach tec… Więcej
2011r. rozprawa doktorska: Analiza wpływu zasobnika ciepła na parametry pracy sieci ciepłowniczej, PW; 2019r. monografia habilitacyjna: Adaptacyjna metoda oceny ryzyka w eksploatacji sieci ciepłowniczych, PW. Wiodący nurt badań to ciepłownictwo, a uzupełniający gazownictwo. Współpracuje z podmiota… Więcej
2011r. rozprawa doktorska: Analiza wpływu zasobnika ciepła na parametry pracy sieci ciepłowniczej, PW; 2019r. monografia habilitacyjna: Adaptacyjna metoda oceny ryzyka w eksploatacji sieci ciepłowniczych, PW. Wiodący nurt badań to ciepłownictwo, a uzupełniający gazownictwo. Współpracuje z podmiota… Więcej
Określenie form i charakteru wiązania metali i metaloidów wkomponentach środowiska, z uwzględnieniem zmian warunków środowiskowych takich jak np. pH, Eh, stężenie tlenu rozpuszczonego, substancji organicznych, warunków redoks. Badanie hipotezy zakładającej, że sorpcja i desorpcja nie są względem s… Więcej
Główna działalność naukowa prowadzona w zakresie systemów wentylacji i klimatyzacji obiektów użyteczności publicznej oraz przemysłowych w tym systemów o podwyższonych wymaganiach takich jak pomieszczenia czyste. Prowadzone badania dotyczą zarówno urządzeń stosowanych w tych instalacjach, jak ró… Więcej
Moim głównym obszarem badawczym jest olfaktometria (odorymetria). Zajmuję się analizą i oceną przyczyn oraz stopnia oddziaływania zapachowego - badaniem zapachów i odorantów, ich wpływem na zdrowie i samopoczucie człowieka oraz uciążliwością zapachową. Badam emisję i imisję związków zapachowych ora… Więcej
Ekotoksyczność, genotoksyczność ksenobiotyków (m.in.substancje farmaceutyczne, nanocząstki, mikroplastik), wód, ścieków, osadów dennych, gleb. Ocena zagrożenia i ryzyka ekologicznego. Biodegradacja zanieczyszczeń wraz z ekotoksykologiczną oceną procesów. Więcej
Monitoring ilości i jakości ścieków. Metody biologicznego oczyszczania ścieków ze szczególnym uwzględnieniem metod innowacyjnych. Odzysk zasobów i energii w gospodarce ściekowej. Technologie odpowiadające na wyzwania gospodarki o obiegu zamkniętym. Monitoring gospodarki o obiegu zamkniętym w przeds… Więcej
Głównym obszarem zainteresowań badawczych są uboczne produkty spalania (UPS), które mogą mieć zastosowanie w zawiesinach twardniejących, materiale wykorzystywanym do uszczelnień podłoża gruntowego w obiektach ochrony środowiska (wały przeciwpowodziowe, obwałowania zbiorników wodnych lub składowisk … Więcej
Prowadzę badania w następujących obszarach: wymiana ciepła i masy, promieniowanie cieplne, magazynowanie i konwersja energii, magazynowanie ciepła, gruntowe magazynowanie ciepła, termochemiczne magazynowanie ciepła, zmiennofazowe magazynowanie ciepła, wymiana ciepła i wilgoci w materiałach budowlan… Więcej
Zagadnienia związane z racjonalnym użytkowaniem energii (pobór, generacja, przesył i dystrybucja), zwłaszcza elektrycznej. Badania modeli użytkowania energii elektrycznej w kontekście efektywności energetycznej, udziału w usługach pomocniczych na rzecz sieci elektroenergetycznych, reakcji strony p… Więcej
Problematyka rozliczeń za użytkowanie energii elektrycznej. Poszukiwania sprawiedliwego i uzasadnionego społecznie, technicznie i ekonomicznie systemu naliczania opłat za składniki energii (czynnej/biernej/poziom jakości i niezawodności zasilania) w dobie rozwiązań smart grid, smart metering i rozw… Więcej
Gospodarka mocą i energią bierną w sieciach elektroenergetycznych i instalacjach elektrycznych. Moc bierna (moce nieaktywne) a problem efektywności energetycznej. Kwestie oddziaływania odbiorników energii w zakresie zapotrzebowania na energię bierną w kontekście powszechności ich użytkowania. Pro… Więcej
Badania nowych struktur energetycznych (np. wirtualne elektrownie, wirtualne linie, wirtualne magazyny, mikrosieci, klastry energetyczne, spółdzielnie energetyczne, instalacje prosumenckie i fleksumeckie) w kontekście wpływu na system elektroenergetyczny, rola magazynów energii, rynek energii, cele… Więcej
Gospodarka energetyczna, magazynowanie energii, systemy ciepłownicze, optymalizacja w systemach ciepłowniczych, system OZE Więcej

Spray formation through the impinging process of round liquid jets of two distinct liquids under near and flash-boiling conditions. The study will be focused on the evaluation of spray and jet formation in non- and flash-boiling conditions. The study will include an investigation into a liquid j… Więcej

Celem pracy doktorskiej będzie uchwycenie kluczowych zjawisk występujących podczas wtrysku przegrzanej cieczy wpływających na oddziaływanie chmury kropel z… Więcej