Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Tomasz Kliś, profesor uczelni
Jednostka:
Wydział Chemiczny
E-mail:
tomasz.klis@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Gmach Chemii, pok. 34, poniedziałek 10.00-12.00
Repozytorium PW:
Limit doktorantów:
Subwencja: 0/5     Spoza subwencji: 0/3

Wykaz obszarów badawczych:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1

Chemia metaloorganiczna - Synteza z udziałem związków litoorganicznych. Synteza i badanie właściwości związków boroorganicznych. Badanie właściwości luminescencyjnych związków metaloorganicznych - wpływ oddziaływań wewnątrz- oraz międzycząsteczkowych na aktywność luminescencyjną. Fotochemia - wykorzystanie fotokatalizy do syntezy związków organicznych. Opracowywanie nowych reakcji fotokatalitycznych oraz synteza i badanie właściwości nowych fotokatalizatorów. Badania fotofizyczne związków boroorganicznych - potencjalnych fotokatalizatorów.  

Nauki Chemiczne
2

Metaloorganic chemistry - synthesis via organolithium compounds. Synthesis and characterization of organoboron compounds. Luminescent properties of metaloorganic compounds - the influence of intra- and intermolecular interactions on the luminescent activity. Photochemistry - application of photocatalysis in organic synthesis. Development of the new photocatalytic reactions and photocatalysts. Photophysical study on organoboron compounds for potential applications in photocatalysis.

Nauki Chemiczne