Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
prof. dr hab. inż. Krzysztof Jan Jankowski
Jednostka:
Wydział Chemiczny
E-mail:
krzysztof.jankowski@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Gmach Chemii, Katedra Chemii Analitycznej, pok. 12, tel. 234-1377, środy i czwartki 10-15
Repozytorium PW:
Limit doktorantów:
Subwencja: 0/5     Spoza subwencji: 0/3

Wykaz obszarów badawczych:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Optyczna spektrometria emisyjna z użyciem plazmy indukowanej mikrofalami dostosowana do pomiarów w trybie pojedynczej cząstki materii to unikalna, opracowana przez nas technika umożliwiająca wielopierwiastkową analizę nanomateriałów w postaci proszku. Technika pozwala na badanie stechiometrii, jednorodności składu chemicznego, rozmiaru cząstek, dyspersyjności, kształtu i struktury cząstek i innych podobnych właściwości charakteryzujących nanomateriały takie jak nanostopy, nanocząstki funkcjonalizowane czy struktury rdzeń-płaszcz. Z kolei bardziej zaawansowane badania oddziaływań plazma-cząstka pozwalają na lepszy opis powstawania krótkotrwałego impulsu świetlnego rejestrowanego przez spektrometr, poprawienie dokładności i precyzji pomiarów w/w parametrów nanocząstek oraz wytłumaczenie towarzyszących zjawisk jak np. powstawania mikrowyładowania na powierzchni nanocząstki. Nauki Chemiczne
2 Wśród nowoczesnych technik wydzielania śladowych ilości analitów ważną grupę stanowią techniki wykorzystujące techniki bezrozpuszczalnikowe, w tym mikroekstrakcję do fazy stałej. W procesie istotną rolę odgrywa transport analitu pomiędzy fazami w układach ciecz-faza nadpowierzchniowa, ciecz-faza stała. Na proces transportu można wpływać umieszczając badany układ wielofazowy w polu mikrofalowym. Wydzielenie śladowych ilości metali zwykle wymaga wstępnego przeprowadzenia oznaczanego metalu w kompleks prosty lub chelatowy w reakcjach z udziałem odczynników kompleksujących lub reakcjach rodnikowych indukowanych promieniowaniem nadfioletowym. Selektywne i grupowe wydzielanie lotnych i średnio lotnych organicznych kompleksów metali i badanie wpływu działania mikrofal na tworzenie i transport międzyfazowy kompleksów to główne cele badawcze w ramach tej tematyki. Wygodną detekcję analitów zapewnia optyczna spektrometria emisyjna ze wzbudzeniem w plazmie mikrofalowej. Nauki Chemiczne