Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
prof. dr hab. inż. Elżbieta Janina Malinowska
Jednostka:
Wydział Chemiczny
E-mail:
elzbieta.malinowska@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Gmach Starej Chemii, pok. Nr 3 lub CEZAMAT pok. 2.04
Repozytorium PW:
Limit doktorantów:
Subwencja: 1/5     Spoza subwencji: 0/3

Wykaz obszarów badawczych:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Tematyka badawcza dotyczy opracowania warstw receptorowych biosensorów powinowactwa do wykrywania analitów istotnych w analizie środowiskowej i klinicznej. W projektowanych biosensorach jako warstwy receptorowe wykorzystywane są m.in. cząsteczki przeciwciał, kwasów nukleinowych oraz aptamerów, natomiast jako techniki detekcji stosowane są techniki takie jak elektrochemiczne, mikrowaga kwarcowa oraz rezonans powierzchniowy plazmonów. Szczególny nacisk jest położony na zastosowanie tzw. „funkcjonalnych kwasów nukleinowych” jako warstw receptorowych, do których można zaliczyć aptamery oraz DNAzymy, które wykazują właściwości katalityczne i receptorowe. Mogą być one wykorzystane do wykrycia analitów takich jak miRNA, białka, jony metali. Celem działań jest uzyskanie warstw rozpoznających selektywnie wiążących określony analit, a do tego charakteryzujących się parametrami pracy konkurencyjnymi do klasycznych technik detekcji. Nauki Chemiczne
2 Szybka diagnostyka molekularna bazująca na analizie kwasów nukleinowych umożliwia wykrywanie nie tylko chorób uwarunkowanych mutacjami w genach, czy identyfikację mikroorganizmów chorobotwórczych ale również dobór odpowiedniego sposobu leczenia każdego z pacjentów. Jej rozwój związany jest z najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie układów mikroprzepływowych oraz integrowanych z nimi sensorów i biosensorów. Połączenie takie pozwala na wydajne i w pełni automatyczne przygotowanie próbki materiału biologicznego i jej analizę. W ty zakresie tematyka badań dotyczy opracowania nowych czujników elektrochemicznych dedykowanych efektywnemu i selektywnemu wykrywaniu wybranych sekwencji kwasów nukleinowych. Pod uwagę brane będą w szczególności próbki pochodzące z izotermicznych reakcji amplifikacji DNA. Duża zawartość białek w takich próbkach wymusza stosowanie nowych rozwiązań prowadzących do eliminacji ich wpływu na procesy zachodzące na granicy faz elektroda/roztwór. W szczególności dotyczy to wybranych nanomateriałów oraz elementów bioczułych warstw receptorowych do minimum redukujących możliwość niespecyficznej adsorpcji białek. Nauki Chemiczne