Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Zbigniew Ochal, profesor uczelni
Jednostka:
Wydział Chemiczny
E-mail:
zbigniew.ochal@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Gmach Technologii Chemicznej, pok. 105
Repozytorium PW:
Limit doktorantów:
Subwencja: 0/5     Spoza subwencji: 1/3

Wykaz obszarów badawczych:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1

Synteza i technologia związków biologicznie aktywnych ( leki biocydy). Synteza asymetryczna. Biotransformacje z wykorzystaniem enzymów i mikroorganizmów prowadzące do otrzymywania związków optycznie czynnych. Zastosowanie mikrofal oraz metod mechanochemicznych w syntezach związków użytecznych.

Propozycja tematu doktoratu: „Opracowanie nowatorskich multienzymatycznych reakcji kaskadowych oraz fotobiokatalitycznych systemów redoks do asymetrycznej syntezy optycznie czynnych związków o wysokiej wartości dodanej”

Nauki Chemiczne