Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Anna Maria Krztoń-Maziopa, profesor uczelni
Jednostka:
Wydział Chemiczny
E-mail:
anna.maziopa@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Gmach Chemii, pok. 409, czwartek 14.00-16.00
Repozytorium PW:
Limit doktorantów:
Subwencja: 1/5     Spoza subwencji: 1/3

Wykaz obszarów badawczych:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1

Krystalizacja i badania struktury oraz właściwości elektrycznych i magnetycznych nieorganicznych i hybrydowych materiałów funkcjonalnych (nadprzewodniki, materiały magnetyczne, termoelektryczne i półprzewodnikowe) do potencjalnych zastosowań w elektroenergetyce, systemach detekcji sygnałów,  technikach mikrofalowych i termoogniwach. Badania nad procesami elektrokrystalizacji i interkalacji elektrochemicznej warstwowych chalkogenków metali przejściowych. Otrzymywanie i badania właściwości reologicznych płynów złożonych oraz materiałów elektroreologicznych (płyny, żele i elastomery).

Nauki Chemiczne
2

Otrzymywanie i badania właściwości reologicznych materiałów elektroreologicznych (płyny, żele i elastomery)

Nauki Chemiczne