Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
prof. dr hab. inż. Wojciech Artur Wróblewski
Jednostka:
Wydział Chemiczny
E-mail:
wojciech.wroblewski@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Gmach Chemii, ul. Noakowskiego 3 (pok. 17), tel. 22 234 56 31
Repozytorium PW:
Limit doktorantów:
Subwencja: 1/5     Spoza subwencji: 0/3

Wykaz obszarów badawczych:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Sensory elektrochemiczne z wykorzystaniem nowych selektywnych receptorów Sensory chemiczne są atrakcyjnymi urządzeniami analitycznymi, dostarczającymi informację o obecności składników próbki w czasie rzeczywistym, w trybie on-line. Ze względu na wysoką selektywność, czułość oraz spektrum rozwiązań konstrukcyjnych, stanowią konkurencyjne narzędzia wśród systemów kontroli analitycznej. Najważniejszym elementem sensora jest receptor molekularny zdolny do selektywnego rozpoznawania analitu, przy czym zdolności koordynacyjne takiego ligandu determinują parametry pracy czujnika. Celem badań jest projektowanie i konstrukcja klasycznych/miniaturowych sensorów elektrochemicznych, wykorzystujących nowe receptory molekularne. Realizacja prac związana jest z syntezą selektywnych receptorów (współpraca z dr A. Kasprzakiem, Katedra Chemii Organicznej), których struktura będzie staranne dobrana pod kątem rozpoznawania analitów, istotnych z punktu widzenia diagnostyki medycznej czy ochrony środowiska. Nauki Chemiczne
2 Nowoczesne systemy multisensorowe (elektroniczny język) w analizie farmaceutyków Elektroniczny język jest nowoczesnym urządzeniem do automatycznej analizy i klasyfikacji próbek o złożonym składzie. Jego sercem jest matryca sensorowa – specjalnie dobrany zestaw sensorów chemicznych o ograniczonej selektywności, których sprzężenie z technikami chemometrycznymi umożliwia analizę wielowymiarowych danych pomiarowych. Systemy takie znajdują zastosowanie w automatycznej kontroli jakości w przemyśle spożywczym, ochronie środowiska czy diagnostyce medycznej. Celem badań jest opracowanie systemów multisensorowych (elektronicznego języka) do analizy produktów farmaceutycznych, np. do oceny efektywności maskowania smaku gorzkiego, badania kinetyki uwalniania substancji leczniczych oraz rozpoznawania oryginalności farmaceutyków (produktów fałszowanych). Projektowanie takich urządzeń wymaga starannego doboru sensorów o zróżnicowanej selektywności oraz odpowiednich metod rozpoznawania obrazu. Nauki Chemiczne
3 Aktywność redoks kompleksów peptydów z jonami metali przejściowych Peptydy są ważną grupą biocząsteczek ludzkiego organizmu, które są związane z procesami zapamiętywania i neurodegeneracji (peptydy Aβ), ochrony przeciwdrobnoustrojowej (histatyny) czy z gojeniem ran (peptyd GHK). Aktywność biologiczna tych peptydów związana jest często z ich zdolnością do kompleksowania jonów metali przejściowych oraz aktywnością redoks powstających kompleksów. Celem badań jest scharakteryzowanie właściwości elektrochemicznych kompleksów peptydów z jonami metali przejściowych pod kątem opisu ich aktywności biologicznej. Ważnym aspektem jest projektowanie nowych peptydów i metalokompleksów peptydowych do potencjalnego zastosowania w farmacji, w tym w leczeniu choroby Alzheimera oraz chorób wywołanych przez drobnoustroje. Prowadzone są także badania nad zastosowaniem peptydów i ich kompleksów w warstwach receptorowych sensorów selektywnych względem analitów istotnych z punktu widzenia diagnostyki medycznej. Nauki Chemiczne