Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. Monika Maria Staniszewska, profesor uczelni
Jednostka:
Wydział Chemiczny
E-mail:
Monika.Staniszewska@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Centrum Zaawansowanych Materiałow i Technologii Cezamat, pokoj nr 3.36, poniedziałek 9-12.00
Repozytorium PW:
Limit doktorantów:
Subwencja: 5/4     Spoza subwencji: 0/3

Wykaz obszarów badawczych:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Poszukiwanie leków przeciwwirusowych - identyfikacja nowych wskazań dla substancji już obecnych na rynku (ang. drug repurposing) wobec COVID 19. Badania nad zespołem aktywacji mastocytów (MC) i roli MC w procesie zapalnym odpowiedzialnym za ciężki przebieg COVID-19, co umożliwi wskazanie nowych celów dla leków anty-COVID-19. Badanie działania kromoglikanu (leku dopuszczonego do obrotu) jak również potencjalnych substancji czynnych- opracowanych i zbadanych in vitro i in vivo przez nasz zespół) w hamowaniu „burzy cytokin”. Badania w zakresie zahamowania procesu degranulacji komórek MC w odpowiedzi na SARS-CoV-2. Współpraca z bioinformatykami w celu wytypowania in silico substancji, które zostaną użyte w badaniach in vitro oraz ex vivo w celu potwierdzenia mechanizmu ich działania jak również skuteczności w zahamowaniu infekcji SARS-CoV-2. Analiza roli MC w indukowaniu „burzy cytokin” (i) jej hamowaniu poprzez blokowanie degranulacji MC, i (ii) hamowaniu replikacji wirusa. Poznania funkcji molekularnych mastocytów (MC) w COVID-19 oraz wytypowanie rozwiązań terapeutycznych w eksperymentach. Badania prowadzone będą z użyciem pseudo-SARS-CoV-2, jak również we współpracy z NIZP-PZH BIP (BSL3). Nauki Chemiczne
2 Poznanie mechanizmu działania terapii onkolitycznej, biologii nowotworu oraz specyficznych badań odpowiedzi immunologicznej. Opracowanie nowych i efektywniejszych metod leczenia nowotworów (np. międzybłoniaka opłucnej) z użyciem wirusa onkolitycznego kodującego ICOS ligand w połączeniu z inhibitorem punku kontrolnego anti-PD-1. Badania nad zastosowaniem terapii łączonej: in vitro, ex vivo oraz in vivo z użyciem modeli myszy humanizowanych. Nauki Chemiczne
3 Badania nad ścieżką sygnalną kalcyneuryny we wrodzonej odpowiedzi immunologicznej nad zakażeniami grzybami patogennymi. Analizy interakcji regulatorowej podjednostki kalcyneuryny Candida albicans Cal (kodowanej przez gen CNB1) z komórkami tucznymi (mastocytami) - sensorami wrodzonej i efektorami nabytej odporności. Określenie czy delecja lub chemiczna inhibicja kalcyneuryny z udziałem pochodnej proksyfilinowej (nasze wstępne badania aktywności in vitro oraz zastosowanie modelowania molekularnego) oraz innych inhibitorów, indukują mechanizmy obronne w miejscu wniknięci Cal: organizację synaps immunologicznych, zdolność fagocytarną mastocytów i produkcję NO, ROS i IL-10 (kluczowych w odpowiedzi przeciwgrzybiczej). Nauki Chemiczne