Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Marek Królikowski, profesor uczelni
Jednostka:
Wydział Chemiczny
E-mail:
marek.krolikowski@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Gmach Chemii, pokoj 148, piętro 1, termin konsultacji: poniedziałek 10.00 -12.00
Repozytorium PW:
Limit doktorantów:
Subwencja: 0/5     Spoza subwencji: 0/3

Wykaz obszarów badawczych:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Mój zespół zajmuje się badaniami nad materiałami zmienno-fazowymi (z ang. PCM - Phase Change Materials). PCM to substancje lub mieszaniny, które w wyniku zachodzących przemian fazowych (ciało stałe – ciecz, ciało stałe – ciało stałe, ciecz – para) zachowują stałą temperaturę natomiast pobierają lub oddają ciepło tzw. utajone. PCM mogą mieć różne zastosowanie, tj. magazynowanie energii słonecznej, w izolacji budynków i recyklingu ciepła odpadowego. Najbardziej efektywny PCM powinien spełniać następujące kryteria : 1) Wykazywać odpowiednią temperaturę przejścia fazowego w celu spełnienia praktycznego zastosowania. 2) Możliwie największą entalpia topnienia w celu zapewnienia wysokiej zdolności magazynowania ciepła. 3) Wysoką przewodność cieplną w celu osiągnięcia jak najszybszego transferu ciepła. 4) Powinny być nietoksyczne u niepalne w celu zapewnienia bezpieczeństwa. 6) Mieć niską cenę. W ramach badań opracowuję materiały PCM w formie kompozytu, które po optymalizacji w możliwie najwyższym stopniu spełniać będzie powyższe założenia. Nauki Chemiczne
2 W ramach badań naukowych zajmuje się odsiarczaniem paliw z wykorzystaniem cieczy jonowych (z ang. Ionic Liquids, ILs) i mieszanin eutektycznych (Deep Eutectic Solvents), DES. Głębokie odsiarczanie paliw płynnych jest ważnym i trudnym problemem w światowym przemyśle rafineryjnym i stanowi wyzwanie wielu laboratoriów naukowych na świecie. Silne ograniczenie norm na wydzielanie tlenków SOx do atmosfery, wiąże się z wprowadzeniem nowych norm dotyczących zawartości siarki w paliwach; w USA od 2010 roku to maksymalnie 15 ppm natomiast w Europie to 10 ppm od 2009 roku. Prowadzę procesy ekstrakcyjnego odsiarczania – EDS i odsiarczania z utlenianiem – ODS w celu zaprojektowania technologii ekologicznej i ekonomicznie opłacalnej z zastosowaniem nowej klasy rozpuszczalników. Nauki Chemiczne
3 W ostatnim czasie, wyjątkowym zainteresowaniem z punktu widzenia badań aplikacyjnych cieszą się nowej generacji związki − ciecze jonowe (ang. Ionic liquids, ILs). Definiowane są jako związki, które wykazują temperaturę topnienia poniżej 100oC. Ciecze jonowe zbudowane są z dużego organicznego, często niesymetrycznego kationu i mniejszego organicznego lub nieorganicznego anionu. Ekstremalnie niska lotność i szereg unikatowych właściwości cieczy jonowych tj. mała prężność pary, niepalność, wysoka stabilność termiczna i chemiczna, wysoka pojemność cieplna, szeroki zakres temperatury dla stanu ciepłego oraz całkowita lub częściowa mieszalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach organicznych czyni je niezwykle atrakcyjne z punktu widzenia badawczego i zastosowania w przyszłościowych technologiach. Mój zespół zajmuje się syntezą, oczyszczaniem, analizą jakościową i ilościową, pomiarami fizykochemicznymi i zastosowaniem cieczy jonowych w nowoczesnych technologiach. Nauki Chemiczne