Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
prof. dr hab. inż. Jolanta Kwiatkowska-Malina
Jednostka:
Wydział Geodezji i Kartografii
E-mail:
jolanta.kwiatkowska@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Gmach Głowny PW, pok. 339, tel. +48 (22) 234 53 93
Repozytorium PW:
Limit doktorantów:
Subwencja: 0/5     Spoza subwencji: 0/3

Wykaz obszarów badawczych:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Zintegrowane planowanie przestrzenne zurbanizowanych obszarów problemowych (zdegradowanych) współczesnych metropolii na przykładzie Obszaru Metropolitarnego Warszawy: w szczególności pod kątem zrównoważonego gospodarowania zasobami glebowymi jako kluczowym elementem miejskich ekosystemów lądowych i wodnych, w tym: - poprawa funkcji gleb przy wykorzystaniu m.in. egzogennej materii organicznej; - usługi ekosystemowe gleb; - zielona i błękitna infrastruktura; - zarządzanie zasobami glebowymi w kontekście circular economy - wykorzystanie GiS, teledetekcji i geostatystyki w badaniach oceny gleb, - remediacja/rekultywacja gleb w zrównoważonej rewitalizacji miejskich terenów zdegradowanych. Efektem pracy w ramach ww. problematyki powinno być utworzenie (odzyskanej) nowoczesnej przestrzeni metropolitalnej poprzez kompleksowe działania planistyczne zapewniające komplementarność funkcji, wykorzystanie potencjałów środowiskowych, społecznych i gospodarczych oraz uwzględniające zasady zrównoważonego rozwoju. Inżynieria Lądowa, Geodezja i Transport