Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Nabi Ibadov, profesor uczelni
Jednostka:
Wydział Inżynierii Lądowej
E-mail:
nabi.ibadov@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
WIL, pok. 517, kontakt mailowy
Repozytorium PW:
Limit doktorantów:
Subwencja: 1/5     Spoza subwencji: 0/3

Wykaz obszarów badawczych:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1

1. Planowanie i harmonogramowanie przedsięwzięć budowlanych w warunkach niepewności (planowanie przedsięwzięć budowlanych najczęściej jest realizowane w środowisku o wysokim poziomie niepewności i parametry planistyczne są zakłócane w skutek wpływu różnych czynników zewnętrznych i wewnętrznych, powodujących rozbieżność między projektowanymi planowymi parametrami oraz parametrami rzeczywistymi przedsięwzięcia. W związku z tym należy dążyć do ulepszenia metod i modeli podejmowania decyzji planistycznych wykorzystując adekwatne do problemu narzędzia matematyczne oraz proponować nowe podejście integrujące podejmowanie decyzji z metodami harmonogramowania i  planowania sieciowego).
2. Niezawodność rozwiązań technologiczno-organizacyjnych w realizacji przedsięwzięć budowlanych (Celem tematu badawczego jest opracowanie metod zwiększania niezawodności z uwzględnieniem ryzyka w projektowaniu organizacji, technologii oraz zarządzaniu budową w warunkach niepewności. Nieracjonalne decyzje w zakresie projektowania i wyboru rozwiązań technologiczno-organizacyjnych prowadzą do dużych strat i spadku efektywności inwestycji budowlanych. Spowodowane jest to między innymi ze złożonością  procesów budowlanych, wielowariantowością rozwiązań technologicznych oraz wielowariantowością metod organizacji i zarządzania budową. Stąd staje się aktualnym i koniecznym opracowanie metodologii usprawnienia niezawodności rozwiązań technologiczno-organizacyjnych z uwzględnieniem ryzyka). 

Inżynieria Lądowa, Geodezja i Transport
2

1. Planning and scheduling of construction projects under conditions of uncertainty (planning of construction projects is most often carried out in an environment with a high level of uncertainty and planning parameters are disturbed as a result of the influence of various external and internal factors, causing a discrepancy between the designed (planned) parameters and the actual parameters of the project. Therefore, one should strive to improve the methods and models of planning decision-making using mathematical tools adequate to the problem and propose a new approach integrating decision-making with the methods of scheduling and network planning).
2. Reliability of technological and organizational solutions in the implementation of construction projects (The aim of the research topic is to develop methods of increasing reliability taking into account the risk in the design of the organization, technology and construction management in conditions of uncertainty. Irrational decisions regarding the design and selection of technological and organizational solutions lead to large losses and a decrease in the efficiency of construction investments. It is caused, inter alia, by the complexity of construction processes, the multi-variant nature of technological solutions and the multi-variant nature of construction organization and management methods. Hence, it becomes current and necessary to develop a methodology to improve the reliability of technological and organizational solutions taking into account the risk).

Inżynieria Lądowa, Geodezja i Transport