Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Michał Jan Śmiałek, profesor uczelni
Jednostka:
Wydział Elektryczny
E-mail:
michal.smialek@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
p. 221 GE
Repozytorium PW:
Limit doktorantów:
Subwencja: 1/5     Spoza subwencji: 0/3

Wykaz obszarów badawczych:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1

Badania nad automatyzacją wytwarzania oprogramowania Zagadnienie badawcze dotyczy badania wpływu zastosowania narzędzi umożliwiających automatyzację procesu wytwarzania, monitorowania, utrzymywania i rozwoju oprogramowania. Planuje się prace nad metodyką lub metodykami wytwarzania oprogramowania oraz optymalizacją doboru narzędzi dla pełnego cyklu życia oprogramowania. Prace będą obejmować np. opracowanie metodyki wraz ze szczegółową konfiguracją automatyzacji procesu wytwórczego, badania eksperymentalne nad efektywnością stosowania metodyki, porównanie efektywności wybranych metodyk istniejących z efektywnością nowo opracowanej metodyki, wykonanie studiów przypadku dla opracowanej konfiguracji narzędzi, badania efektywności różnych zestawów narzędzi automatyzacji procesu wytwórczego.

Informatyka Techniczna i Telekomunikacja
2

Badania nad systemami low-code (nowej generacji wizualne języki programowania ogólnego przeznaczenia) Zagadnienie badawcze dotyczy badania nad językami programowania opartymi o paradygmat wizualny, oraz powiązanych z modelowaniem konceptualnym, modelowaniem wiedzy i ograniczonym językiem naturalnym. Planuje się prace polegające na rozwoju składni abstrakcyjnej (metamodelu) oraz wizualnej składni konkretnej nowego języka modelowania, służącego jako język programowania nowej generacji. Prace będą obejmować np. tworzenie narzędzi dla języka (środowiska dla programistów, maszyny generującej kod), definiowanie semantyki czasu wykonania, wykonanie studiów przypadku przy wykorzystaniu nowego języka, badania eksperymentalne nad efektywnością programowania w nowym języku. Celem jest stworzenie kompletnego środowiska programistycznego zgodnego z zasadami low-code lub no-code.

Informatyka Techniczna i Telekomunikacja
3

Badania nad specjalizowanymi językami modelowania oprogramowania dla różnych dziedzin zastosowań Zagadnienie badawcze dotyczy prac nad językami modelowania służącymi do definiowania modeli wykonawczych dla różnych dziedzin zastosowań, np. Publiczne Dane Otwarte (POD), Internet Rzeczy (IoT), Obliczenia Wysokoskalowe (HPC), Uczenie Maszynowe (ML), Automatyzacja Procesów (PA). Planuje się prace polegające na opracowaniu składni i semantyki języka modelowania dla konkretnej, wybranej dziedziny zastosowania. Język ten będzie służył do definiowania własności behawioralnych oraz strukturalnych dla systemów w wybranej dziedzinie oraz będzie umożliwiał generowanie lub bezpośrednie wykonanie odpowiedniego kodu sterującego. Prace będą obejmować np. tworzenie narzędzi dla języka (środowiska do modelowania, maszyny generującej kod), definiowanie semantyki czasu wykonania, wykonanie studiów przypadku przy wykorzystaniu nowego języka, badania eksperymentalne nad efektywnością modelowania w nowym języku.

Informatyka Techniczna i Telekomunikacja