Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Piotr Samczyński, profesor uczelni
Jednostka:
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
E-mail:
piotr.samczynski@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Gmach Elektroniki, pok.453; termin konsultacji poniedziałek, g. 10-12
Repozytorium PW:
Limit doktorantów:
Subwencja: 4/5     Spoza subwencji: 1/3

Wykaz obszarów badawczych:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1

Obszar badawczy Zespółu Radarowych Technik Obrazujących (RTO), prowadzonego przez dra hab. inż. Piotra Samczyńskiego, prof. uczelni, specjalizuje się w cyfrowym przetwarzaniu sygnałów pod kątem tworzenia dwuwymiarowych (2D) i trójwymiarowych (3D) zobrazowań radarowych z wykorzystaniem techniki z syntetyczną aperturą SAR (ang. Synthetic Aperture Radar) oraz z odwróconą techniką SAR: ISAR (ang. Inverse SAR). W ramach prac zespołu opracowanych zostało szereg demonstratorów technologii radarów zarówno aktywnych, jak i pasywnych SAR/ISAR pokrywających szerokie spektrum częstotliwości pracy od niskich VHF poprzez pasmo C, X, K i W i kończąc na pasmach sub milimetrowych (THz). Zespół prowadzi także badania w tematyce przetwarzania sygnałów w wielopasmowych aktywno-pasywnych systemach radarowych, rozpoznawania sygnatur sygnałów radarowych, radionamierzania emisji radiokomunikacyjnych i radarowych oraz technikami walki radioelektronicznej.

Informatyka Techniczna i Telekomunikacja
2

Research Area of the Research Group on Radar Imaging Techniques, lead by dra hab. inż. Piotr Samczyński, prof. WUT, specializes in digital signal processing for the creation of two-dimensional (2D) and three-dimensional (3D) radar images using the synthetic aperture technique (SAR – Synthetic Aperture Radar) and the inverse SAR technique (ISAR – Inverse SAR). This research team has developed a number of demonstrators of radar technologies, both active and passive SAR / ISAR, covering a wide spectrum of operating frequencies, from low VHF through the C, X, K and W bands and ending with sub-millimeter bands (THz). Other areas of research also include: signal processing in multi-band active-passive radar systems, recognition of radar signal signatures, radio-targeting of radio-communication and radar emissions, and radio-electronic warfare techniques.

Informatyka Techniczna i Telekomunikacja