Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Wojciech Werpachowski, profesor uczelni
Jednostka:
Wydział Mechaniczny Technologiczny
E-mail:
wojciech.werpachowski@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
ST, 122, 8-10 poniedziałek
Repozytorium PW:
Limit doktorantów:
Subwencja: 0/5     Spoza subwencji: 0/3

Wykaz obszarów badawczych:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Tytuł projektu Metodyka oceny niezawodności eksploatacyjnej taboru komunikacji miejskiej w Polsce. Długotrwałe zbieranie materiałów i bezpośrednia współpraca z przewoźnikami lub organizatorami transportu w ba danych miastach umożliwiły skompletowanie niepełnej bazy danych co skutkuje koniecznością rozbudowania systemu zbierania danych o dodatkowe informacje. Przedmiotem pracy będzie analiza i ocena możliwości lepszego wykorzystania taboru do spełniania potrzeb i oczekiwań pasażerów. Przewiduje się wykorzystanie programu IBM SPSS Imago Pro do obliczeń i analiz statystycznych. Hipotezy badawcze: 1. Analiza, ocena i należyte wykorzystanie wiedzy, umiejętności oraz doświadczenia na temat funkcjonowania, taboru komunikacji miejskiej umożliwia pozyskanie wymiernych korzyści technicznych, ekonomicznych i organizacyjnych. 2. Umiejętne wykorzystanie informacji z badan eksploatacyjnych taboru pozwoli na lepsze zaspokojenie potrzeb i oczekiwań klientów. 3. Wykorzystanie metodyki, oceny niezawodności eksploatacyjnej taboru komunikacji miejskiej pozwoli na racjonalną gospodarkę i umocni pozycję przedsiębiorstwa na konkurencyjnym rynku 4. Celowe i zasadne jest opracowanie i wdrożenie systemu zbierania i przetwarzania informacji na temat eksploatacji taboru.   Nauki o Zarządzaniu i Jakości
2 Tytuł projektu: „Continiuous improvement” jako początek transformacji przedsiębiorstw do Industry 5.0 na przykładzie przeobrażania się przedsiębiorstwa P. D. Drobex.  Rozwój firm produkcyjnych uwarunkowany jest umiejętnością wykorzystania nowych możliwości oraz implementacją innowacyjnych rozwiązań – nie tylko technologicznych, ale głównie w obszarze organizacji i zarządzania. Na naszych oczach kształtuje się nowy typ gospodarki – gospodarka cyfrowa. Wdrażają technologie, automatyzują procesy, ale tylko niewielka część z ich potencjału w rezultacie zostaje wykorzystana. Bazując na wieloletnim doświadczeniu w kompleksowym zarządzaniu procesami produkcyjnymi oraz szerokim zakresem wiedzy z zakresu nowych technologii oraz Kaizen celowe jest udowodnienie, że fenomen przemysłu 4.0 może determinować sukces. Pojęcie Industry 5.0 jest coraz szerzej obecne w dyskusjach teoretyków i praktyków, w szczególności menadżerów firm produkcyjnych, pomimo tego stopień adaptacji przez firmy jest ograniczony. Biorąc pod uwagę zakres badanych zagadnień a także dokonując przeglądu i analizy literatury, wybór metod jakościowych tego typu badań dają większe możliwości m. in.: odkrywanie koncepcji i budowanie teorii, zrozumienia kontekstu, poznania przyczyn występujących zależności. Mimo pewnym ograniczeniom „badanie z bliska” w naturalnym otoczeniu cechuje się dogłębnym zdefiniowaniem rzeczywistości. Żeby zapewnić w jak największym stopniu obiektywizm oraz zagwarantować wiarygodność uzyskanych wyników szczegółowo zostanie przedstawiona metodologia case study. Nauki o Zarządzaniu i Jakości
3

Tytuł projektu: Analiza metod i narzędzi zarządzania jakością. Ocena wpływu zastosowania metod i narzędzi w zarządzania jakością w przedsiębiorstwie z branży logistycznej. Projekt ma za zadanie wdrożyć szereg metod i narzędzi zarządzania jakością w firmie logistycznej prężnie rozwijającej się na polskim rynku. Miejscem wdrożenia będzie centrum logistyczne przedsiębiorstwa w Nadarzynie. Narzędzia i metody zarządzania jakością pozwolą przedsiębiorstwu osiągnąć wyższą jakość świadczonych usług i zwiększyć wydajność procesu. Zastosowanie powszechnie znanych metod i narzędzi służących do zarządzania jakością w przedsiębiorstwie zapewni standaryzację procesów, zminimalizuje ilość reklamacji, błędów oraz strat zwiększając tym samym wydajność procesu i obniżając jego zbędne koszty. Projekt przyczyni się również do eliminacji marnotrawstw definiowanych w Lean Management, zapewni płynny przebieg procesu oraz jego ciągłe doskonalenie.

Nauki o Zarządzaniu i Jakości