Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Paweł Falaciński, profesor uczelni
Jednostka:
Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
E-mail:
pawel.falacinski@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Gmach Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, pok. 339, środa 11:15-12:00
Repozytorium PW:
Limit doktorantów:
Subwencja: 1/5     Spoza subwencji: 0/3

Wykaz obszarów badawczych:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Głównym obszarem zainteresowań badawczych są uboczne produkty spalania (UPS), które mogą mieć zastosowanie w zawiesinach twardniejących, materiale wykorzystywanym do uszczelnień podłoża gruntowego w obiektach ochrony środowiska (wały przeciwpowodziowe, obwałowania zbiorników wodnych lub składowisk odpadów). Przedmiotem podstawowych badań są kompozyty materiałowe z dodatkiem UPS tj.: popioły lotne ze spalania konwencjonalnego oraz fluidalnego, węgla kamiennego oraz brunatnego. Dodatkowo w eksperymentach rozpoznawane są właściwości kompozytów z dodatkiem popiołów z termicznego przekształcania komunalnych osadów ściekowych oraz odpadów komunalnych. Obszar wymienionych badań jest ściśle związany z założeniami gospodarki obiegu zamkniętego. Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka