Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Mirosław Szyłak-Szydłowski, profesor uczelni
Jednostka:
Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
E-mail:
miroslaw.szydlowski@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Gmach Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, p. 232, tel. 22 234 5701
Repozytorium PW:
Limit doktorantów:
Subwencja: 0/5     Spoza subwencji: 0/3

Wykaz obszarów badawczych:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Moim głównym obszarem badawczym jest olfaktometria (odorymetria). Zajmuję się analizą i oceną przyczyn oraz stopnia oddziaływania zapachowego - badaniem zapachów i odorantów, ich wpływem na zdrowie i samopoczucie człowieka oraz uciążliwością zapachową. Badam emisję i imisję związków zapachowych oraz zasięg oddziaływania wokół źródeł uciążliwości - głównie obiektów gospodarki komunalnej, takich jak oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów czy zakłady mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, ale również obiektów przemysłowych i innych. Zajmuję się oznaczeniami związków chemicznych w powietrzu atmosferycznym, powodujących, lub mogących powodować, uciążliwość zapachową (m.in. siarkowodór, amoniak, merkaptany i VOCs). Interesuje mnie zwłaszcza wykorzystanie olfaktometrów na terenie (i wokół terenu) wybranych źródeł, ale obiektem moich badań są także różne rodzaje worków do transportu próbek z wyżej wymienionych obszarów i ich dopasowanie do konkretnego rodzaju źródła uciążliwości. Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka