Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Andrzej Tadeusz Plichta, profesor uczelni
Jednostka:
Wydział Chemiczny
E-mail:
andrzej.plichta@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Gmach Technologii Chemicznej, pok. 321, tel. 22 234 5632, konsultacje po umowieniu przez e-mail
Repozytorium PW:
Limit doktorantów:
Subwencja: 2/5     Spoza subwencji: 2/3

Wykaz obszarów badawczych:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Biopolimery syntetyczne i modyfikowane. Badania nad syntezą oraz modyfikacją fizyczną (blendy kompozyty) i chemiczną (kopolimery blokowe, rozgałęzione, degradacja, przedłużanie łańcucha) biopolimerów syntetycznych (PLA, PHA, PBAT, etc.) oraz naturalnych (celuloza, skrobia, chitozan). Zastosowanie napełniaczy naturalnych, odpadowych. Kompozyty biopolimerów z materiałami węglowymi przewodzące ciepło. Kompozycje o właściwościach ściernych na bazie biopolimerów. Opracowanie materiałów i badanie właściwości tych układów pod kątem konkretnych aplikacji. Badania właściwości mechanicznych, reologicznych, strukturalnych. Przetwórstwo biopolimerów w tym przetwórstwo reaktywne. Badania degradacji hydrolitycznej, enzymatycznej oraz w warunkach kompostowania. Modyfikacja celem zwiększenia stabilności hydrolitycznej, termo- i foto-oksydacyjnej. Inżynieria Chemiczna
2 Kontrolowane metody syntezy polimerów. Badania nad syntezą cząsteczek polimerowych z wykorzystaniem kontrolowanych metod polimeryzacji (ATRP, AREGET ATRP, RAFT – we współpracy, ROP laktonów, cyklicznych węglanów i eterów) i sczepienia łańcuchów (click chemistry, sprzęganie z DCC/EDC, etc.) w połączeniu z kontrolowanymi metodami destruktywnymi w obrębie poliestrów i poliwęglanów. Kopolimery blokowe o blokach mieszalnych i niemieszalnych (separacja fazowa). Synteza polimerów funkcjonalnych, w tym koniugatów polimerowych jako systemów dostarczania leków. Synteza układów działających jako wielofunkcyjne i reaktywne modyfikatory poliestrów i poliamidów. Badania kinetyki polimeryzacji. Szczegółowa analiza struktury otrzymanych łańcuchów (w tym MALDI ToF i GPC z poczwórną detekcją – rozgałęzienia, kopolimery, Mn, Mw, DI, etc.) oraz analiza morfologiczna otrzymanych materiałów (SEM, AFM, mikroskop ramanowski, DLS). Określenie właściwości mechanicznych polimerów i kompozytów. Inżynieria Chemiczna
3 Polimery hybrydowe i kompozyty. Synteza i charakteryzacja strukturalna polimerów hybrydowych na bazie karboksylanów lub organofosforanów metali. Korelacja właściwości fizykochemicznych i morfologii z budową podstawnika organicznego. Aplikacja w syntezie (jako reaktywne polimery), modyfikacji właściwości mechanicznych polimerów organicznych (napełniacze o różnej morfologii), palności (uniepalniacze), krystalizacji polimerów organicznych (nukleanty). Badania nad syntezą i polimerów krzemoorganicznych, w tym silanizowanych prepolimerów uretanowych. Wykorzystanie tych układów do tworzenia kompozytów z materiałami węglowymi o zwiększonej przewodności cieplnej. Wytwarzanie i badanie właściwości kompozytów o zwiększonej przewodności cieplnej na podstawie osnów z syntetycznych biopolimerów sztywnych i elastycznych. Wytwarzanie i badanie kompozytów o właściwościach ściernych na podstawie osnów z syntetycznych biopolimerów elastycznych lub lepko-sprężystych żywic – pochodnych dwutlenku węgla. Inżynieria Chemiczna
4 Recykling i przetwórstwo tworzyw sztucznych. Badanie wpływu cykli w recyklingu materiałowym na zmianę właściwości mechanicznych (badanie wytrzymałości na rozciąganie, zginanie i ściskanie oraz udarności) i reologicznych (plastometr, reometr). Przeciwdziałanie utracie właściwości przez dodatek reaktywnych stabilizatorów i przedłużaczy łańcucha (modyfikacja konstruktywna). Badania nad recyklingiem chemicznym (surowcowym) poliestrów alifatycznych i alifatyczno-aromatycznych (metody destruktywne). Skalowanie (reaktywnego) przetwórstwa termoplastów od skali kilku gramów (miniwytłaczarka) do kilkunastu kg/h (wytłaczarka dwuślimakowa). Oznaczanie zmian reologicznych w trakcie wytłaczania (modyfikowanych) tworzyw z wykorzystaniem miniwytłaczarki. Ustawianie procesów przetwórstwa termoplastów (biopolimerów syntetycznych, blend i kompozytów) metodami wytłaczania, wtrysku, prasowania i termoformowania. Badania nad opracowaniem tuszy dwuskładnikowych do druku 3D metodą Inkjet printing. Inżynieria Chemiczna