Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
prof. dr hab. inż. Paweł Grzegorz Parzuchowski
Jednostka:
Wydział Chemiczny
E-mail:
pawel.parzuchowski@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Gmach Technologii Chemicznej, pok. 247, codziennie 9-16
Repozytorium PW:
Limit doktorantów:
Subwencja: 3/5     Spoza subwencji: 1/3

Wykaz obszarów badawczych:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Badania nad syntezą i modyfikacją polihydroksyuretanów. Poliuretany to jedna z najważniejszych grup tworzyw sztucznych wykorzystywanych w wielu dziedzinach. Jednak obecnie stosowane technologie ich produkcji bazują na wykorzystaniu izocyjanianów, które są toksyczne i wrażliwe na wilgoć, a ich otrzymywanie wymaga użycia silnie toksycznego fosgenu oraz generuje stechiometryczne ilości chlorku sodu. W ostatnich latach trwają poszukiwania nowych technologii, które wyeliminowałyby użycie tych szkodliwych reagentów. Alternatywą dla tradycyjnych poliuretanów są przyjazne dla środowiska polihydroksyuretany. Do ich syntezy używany jest między innymi dwutlenek węgla oraz pochodne kwasów tłuszczowych. Tematem proponowanej pracy będzie synteza i charakterystyka polihydroksyuretanów z wykorzystaniem multi(cyklicznych węglanów) w reakcji z diaminami oraz modyfikacja wolnych grup hydroksylowych otrzymanych polimerów grupami funkcyjnymi nadającymi im nowe właściwości. Inżynieria Chemiczna
2 Opracowanie elektroprzędzonych struktur polimerowych do wytwarzania biomateriałów Ważnym aspektem inżynierii tkankowej jest stopień naśladowania struktury włóknistej macierzy zewnątrzkomórkowej (ECM), dzięki czemu zapewnione mogą być podstawowe cele dotyczące organizacji komórek, ich przetrwania oraz funkcji. Wśród metod pozwalających na naśladowanie ECM jedną z najważniejszych jest elektroprzędzenie. Praca doktorska obejmować będzie otrzymywanie nowych biomateriałów polimerowych do zastosowań medycznych (np. rusztowań tkankowych) przy wykorzystaniu techniki elektroprzędzenia. W ramach prowadzonych badań doktorant będzie syntetyzował nowe struktury polimerowe na podstawie pochodnych dwutlenku węgla, a następnie optymalizował parametry procesu elektroprzędzenia nanowłóknistych mat. Ważnym aspektem pracy będzie charakterystyka wytworzonych struktur; ocena morfologii włókien, ich porowatości, wytrzymałości, analiza termiczna oraz termomechaniczna, podatność na biodegradację oraz biozgodność. W ramach planowych badań możliwe będzie odbycie stażu naukowego za granicą. Inżynieria Chemiczna
3 Badania nad syntezą nowych układów polimerowych pochodnych dwutlenku węgla W związku katastrofą klimatyczną, której jesteśmy świadkami konieczne jest wyeliminowanie technologii bazujących na surowcach kopalnych. Z drugiej strony poszukiwane są technologie, które pozwoliły by na zmniejszenie stężenia dwutlenku węgla w atmosferze. Proponowany obszar badawczy dotyczy syntezy nowych monomerów cyklicznych i multicyklicznych oraz wykorzystania ich do otrzymywania polimerów o zróżnicowanej budowie od liniowych, po rozgałęzione oraz układy hybrydowe. Jako prekursor ugrupowań cyklicznych zostanie wykorzystany dwutlenek węgla i jego proste pochodne takie jak węglan dimetylu i węglan etylenu. Otrzymane materiały zostaną stanowić będą alternatywę dla obecnie stosowanych poliuretanów lub dzięki unikalnym cechom wykorzystane jako modyfikatory ich właściwości. Inżynieria Chemiczna
4 Badania nad syntezą i aplikacją polimerów i sieci polimerowych na bazie oligowęglanodioli Prowadzone w ostatnich latach w naszym zespole prace wykazały niezwykły potencjał poliuretanów na bazie oligowęglanodioli do otrzymywania elastomerów i powłok o doskonałej adhezji, odporności hydrolitycznej i oksydatywnej oraz odporności na ścieranie. Materiały te mogą wykazywać również pamięć kształtu oraz potencjalnie posiadać cechy samonaprawialności. Ze względu na swoją biozgodność często stosowane są jako biomateriały. W proponowany zakres prac będzie wchodziła modyfikacja struktury poli(węglano-uretanów) w celu uzyskania cechy samonaprawialności. Równolegle proponowane są badania nad poprawą właściwości wytrzymałościowych poprzez wprowadzenie dodatkowych grup funkcyjnych oraz wytworzenie wzajemnie przenikających się sieci polimerowych. Tego typu sieci mogą wykazywać interesujące właściwości związane z pamięcią kształtu. Inżynieria Chemiczna