Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Modelowanie:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Projektowanie obiektów logistycznych (magazyny, centra logistyczne i dystrybucyjne, terminale przeładunkowe, terminale intermodalne, zakłady przemysłowe, itp.); kształtowanie, optymalizacja, racjonalizacja, usprawnianie, modelowanie procesów logistycznych, procesów transportu wewnętrznego i magazynowania; wdrażanie i ocena nowych technologii w intralogistyce i logistyce; modelowanie i optymalizacja procesów intralogistycznych (kompletacja, co-packing, konfekcjonowanie, składowanie, przeładunek, itp.); zastosowanie narzędzi modelowania matematycznego i symulacyjnego w logistyce; budowa modeli symulacyjnych i prowadzenie badań symulacyjnych (np. z wykorzystaniem środowiska FlexSim); bliźniak cyfrowy; digital shadow; IoT – internet rzeczy
2 Systemy analizy danych w różnych ujęciach: aplikacje, modelowanie i implementacja, zastosowanie uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji, bazy danych SQL i NoSQL, dane ustrukturyzowanie i nieustrukturyzowane, Big Data, optymalizacja, wizualizacja i rozumienie danych, kontekst i środowisko danych, efektywne metody gromadzenia i przetwarzania danych
3 eksploatacja pojazdów, trakcja elektryczna, transport, pojazdy szynowe, badanie ruchu, modelowanie
4 Wykorzystanie głębokiego uczenia maszynowego do segmentacji i klasyfikacji form rzeźby terenu na Marsie. W badaniach wykorzystywane będą zobrazowania satelitarne oraz pochodzące z łazików marsjańskich różnej generacji. Efektem pracy będzie opracowanie metodyki wielorozdzielczej klasyfikacji form geomorfologicznych na Marsie.
5 Rozpuszczalniki alternatywne (ciecze jonowe i głębokie eutektyki) - właściwości fizykochemiczne i termodynamiczne, modelowanie i wspomagane komputerowo projektowanie z użyciem modeli empirycznych, termodynamicznych równań stanu, metod hybrydowych (termodynamika + chemii kwantowa, COSMO-RS).
6 fotoakustyka - modelowanie, projektowanie i badanie właściwości elementów przyrządów fotoakustycznych, w szczególności kompletnych systemów do realizacji pomiarów fotoakustycznych oraz fotoakustycznych komór pomiarowych; elektronika - modelowanie, projektowanie i badanie właściwości układów elektronicznych, najczęściej z pogranicza układów analogowych, cyfrowych i mieszanych
7 sterowanie ruchem lotniczym, inżynieria transportu lotniczego, modelowanie procesów ruchu lotniczego, ocena procesów ruchu lotniczego, transport, modelowanie
8 Obszar badawczy skoncentrowany jest wokół niekonwencjonalnych technologii wytwarzania, obejmuje: modelowanie procesu obróbki elektroerozyjnej, zastosowanie sztucznej inteligencji w optymalizacji procesów obróbki elektroerozyjnej, optymalizacja procesu wytwarzania części metodami przyrostowymi SLS/SLM, hybrydowe obróbki erozyjno-ścierne, technologie obróbek wykończeniowych min. przetłoczno-ścierna, magnetyczno-ścierna, szlifowanie.
9 Oświetlenie środków transportu i infrastruktury transportowej. Modelowanie i symulacja układów optyczno-świetlnych. Projektowanie innowacyjnych systemów oświetleniowych infrastruktury transportu publicznego. Efektywność energetyczna oświetlenia. Zanieczyszczenie światłem. Oddziaływanie oświetlenia na człowieka. Badania stanu oświetlenia środków transportu i infrastruktury oświetleniowej. Zagadnienia oświetlenia w Smart City.
10 Materiały inteligentne to struktury, których właściwości fizyczne można zmieniać za pomocą czynnika zewnętrznego. Przykładem tego typu materiałów są piezoelektryki, ciecze reologiczne czy Pakowane Próżniowo Granulaty (Vacuum Packed Particles), będące głównym zainteresowaniem naukowym kierowanego przeze mnie zespołu. VPP to struktury utworzone z luźnego materiału granulowanego, zamkniętego w szczelnej przestrzeni, w której generuje się tzw. podciśnienie. Zmiana ciśnienia wewnętrznego powoduje makroskopowe zmiany właściwości fizycznych struktur, co pozwala wpisać je w poczet tzw. materiałów "inteligentnych". Realizowane prace skupiają się na zastosowaniu tego typu struktur w semi-aktywnym tłumieniu drgań i hałasu. Inne prace dotyczą modelowania zachowań materiałów nieklasycznych (cieczy magnetoreologicznych, stałych paliw rakietowych, granulowanych kompozytów). Potencjalna tematyka prac badawczych może obejmować także obszary szeroko rozumianego modelowania systemów adaptronicznych, modelowanie procesów dynamicznych z wykorzystaniem MES i MED (DEM).
11 dynamika pojazdów, dynamika układów dyskretnych, modelowanie i analiza w ujęciu numerycznym, modelowanie i analiza przejść tor prosty - łuk kołowy, transport kolejowy, transport, modelowanie
12

Modelowanie, sterowanie i symulacja złożonych systemów (teleinformatyki, inżynierii finansowej, medycyny, wodno-gospodarcze itd.),  komputerowe systemy wspomagania decyzji i rekomendacji, bezprzewodowe sieci sensorowe, mobilne sieci ad hoc, optymalna alokacja zasobów w sieciach teleinformatycznych i centrach obliczeniowych, programowanie równoległe i rozproszone, algorytmy optymalizacji globalnej, uczenie maszynowe i przetwarzanie Big Data, technologie blockchain, cyberbezpieczeństwo.

13

W systemie elektroenergetycznym należy cały czas utrzymywać równowagę pomiędzy popytem a podażą na energię elektryczną. W większości rozwiązań stosowanych na świecie równowagę tę osiąga się stosując różnego rodzaju systemy rynkowe. Jednak ze względu na zmiany w sposobie wytwarzania i konsumpcji energii elektrycznej systemy te przechodzą rodzaj ewolucji. Jednym z kluczowych problemów jest zapewnienie stabilnej pracy systemu w sensie bieżącego jego bilansowania mocowego. Mimo, że powstało już wiele narzędzi rynkowych mających wspomóc operatora systemu przesyłowego w tym zadaniu, to nadal poszukuje się nowych koncepcji mających na celu minimalizację kosztów energii dla odbiorcy końcowego lub gospodarki jako całości. Celem badań jest opracowanie nowych modeli rynków za pomocą metod optymalizacyjnych (np. metod inteligencji obliczeniowej) na podstawie prognoz w różnych horyzontach czasowych. 

14

Prognozowanie i estymacja stanu sieci elektroenergetycznych. Optymalizacja w elektroenergetyce. Badania nad nowymi metodami prognozowania radzącymi sobie z deficytem danych.