Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Kompozyty:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Celem jest opracowanie zasad kształtowania własności dynamicznych kompozytów epoksydowo-szklanych i epoksydowo-węglowych oraz o strukturze mieszanej (np. z elementami metalowymi). Planowana jest weryfikacja doświadczalna na stanowiskach badawczych elementów, które zostały zaprojektowane na podstawie proponowanych modeli. Na tej podstawie można rozpatrywać następujące zagadnienia: - Wpływ ułożenia warstw i stopnia przesycenia żywicą na własności dynamiczne, - Wpływ kształtu elementów na własności dynamiczne, - Analizę zjawisk nieliniowych związanych z drganiami elementów z kompozytów epoksydowych, - Tłumienie drgań w elementach z kompozytów epoksydowych, - Analizę statystyczną powtarzalności wykonania elementów z uwzględnieniem ich własności dynamicznych.
2 Biopolimery syntetyczne i modyfikowane. Badania nad syntezą oraz modyfikacją fizyczną (blendy kompozyty) i chemiczną (kopolimery blokowe, rozgałęzione, degradacja, przedłużanie łańcucha) biopolimerów syntetycznych (PLA, PHA, PBAT, etc.) oraz naturalnych (celuloza, skrobia, chitozan). Zastosowanie napełniaczy naturalnych, odpadowych. Kompozyty biopolimerów z materiałami węglowymi przewodzące ciepło. Kompozycje o właściwościach ściernych na bazie biopolimerów. Opracowanie materiałów i badanie właściwości tych układów pod kątem konkretnych aplikacji. Badania właściwości mechanicznych, reologicznych, strukturalnych. Przetwórstwo biopolimerów w tym przetwórstwo reaktywne. Badania degradacji hydrolitycznej, enzymatycznej oraz w warunkach kompostowania. Modyfikacja celem zwiększenia stabilności hydrolitycznej, termo- i foto-oksydacyjnej.
3 Moje zainteresowania naukowe obejmują obszar technologii elektroniki i technik addytywnych dla elektroniki strukturalnej i drukowanej. W pracy zawodowej zajmuję się opracowaniem, wytworzeniem i badaniem właściwości materiałów kompozytowych z dodatkiem fazy funkcjonalnej w postaci nanorurek węglowych, płatków grafenowych, proszków metali, ceramiki, luminoforów, katalizatorów i innych rodzajów wypełniaczy funkcjonalnych. Istotne w pracach nad tymi materiałami jest określenie zależności pomiędzy rodzajem i stopniem napełnienia fazy funkcjonalnej w polimerze a właściwościami elektrycznymi, optycznymi, mechanicznymi, termicznymi i innymi ważnymi dla zastosowań elektronicznych. Stosowane techniki przyrostowe to FDM, SLA, BinderJet i SLS, a także druk strumieniowy, aerozolowy i sitodruk. Potencjalne zastosowania obejmują czujniki temperatury, nacisku i naprężeń, elektrochemiczne, anteny i rectenny, struktury termoelektryczne, drukowane ogniwa i superkondesatorów, 3D drukowane magnesy i inne.
4 Badania realizowane w moim Zespole (Zespole Ceramiki) dotyczą otrzymywania materiałów ceramicznych o unikatowych właściwościach, które znajdują zastosowanie, m.in. w przemyśle elektronicznym (materiały dielektryczne, półprzewodnikowe, ferroelektryczne), motoryzacyjnym (materiały odporne na zużycie ścierne) czy medycynie (np. uzupełnienia protetyczne). Obecne prace badawcze skupiają się na formowaniu i spiekaniu takich materiałów jak: Al2O3, ZrO2, ZnO, Ba(Sr)TiO3, SiC oraz kompozytów ceramicznych wzmacnianych fazą metaliczną (Ni i Mo) oraz grafenem. Intensywnie rozwijaną w Zespole metodą formowania materiałów ceramicznych jest druk 3D (stereolitografia i bezpośrednie drukowanie atramentem). Technologie druku 3D wymagają opracowania dodatków organicznych, które utworzą fotoutwardzalne dyspersje ceramiczne o odpowiednich właściwościach reologicznych. We współpracy z Intytutem Energetyki prowadzone są także badania nad rozwojem technologii stałotlenkowych ogniw elektrochemicznych (SOC).
5 W praktyce naukowej zajmuję się projektowaniem i numerycznym kształtowaniem cech morfologicznych struktury materiałów polimerowych, ze szczególnym uwzględnieniem tworzyw hiperodkształcalnych oraz materiałów hybrydowych. Zdefiniowany zakres zainteresowań badawczych znajduje odzwierciedlenie w moim dorobku naukowym. Wiodącym kierunkiem badań i prac rozwojowych, realizowanych przeze mnie i pod moim kierunkiem, jest wielopłaszczyznowa ocena zachowania się systemów bazujących na materii polimerowej jednorodnej i kompozytowej prowadzona w oparciu o metodykę doświadczalną i numeryczną oraz rozwijanie metod czynnego modelowania strukturalnego wykorzystującego założenia FEM reverse engineering poprzez niekonwencjonalne podejście do identyfikacji i opisu zjawisk oraz implementacyjne zastosowanie w konkretnych aplikacjach użytkowych.
6 W praktyce naukowej zajmuję się projektowaniem i numerycznym kształtowaniem cech morfologicznych struktury materiałów polimerowych, ze szczególnym uwzględnieniem tworzyw hiperodkształcalnych oraz materiałów hybrydowych. Zdefiniowany zakres zainteresowań badawczych znajduje odzwierciedlenie w moim dorobku naukowym. Wiodącym kierunkiem badań i prac rozwojowych, realizowanych przeze mnie i pod moim kierunkiem, jest wielopłaszczyznowa ocena zachowania się systemów bazujących na materii polimerowej jednorodnej i kompozytowej prowadzona w oparciu o metodykę doświadczalną i numeryczną oraz rozwijanie metod czynnego modelowania strukturalnego wykorzystującego założenia FEM reverse engineering poprzez niekonwencjonalne podejście do identyfikacji i opisu zjawisk oraz implementacyjne zastosowanie w konkretnych aplikacjach użytkowych. Tematyka prowadzonych przeze mnie badań koncentruje się na identyfikacji i interpretacji zjawisk zachodzących podczas pracy systemów zbudowanych w oparciu o materiały polimerowe, w tym w struktury hipereodkształcalne stosowane lub/i możliwe do zastawania – nowo projektowane w konstrukcjach maszyn roboczych. W tym celu wykorzystuję sprzężone modelowe opisy parametrycznie matryc hiperodkształcalnych, uwzględniające szereg czynników wespół oddziaływujących m. in. tj. temperatura, prędkość deformacji, tarcie wewnętrzne i konstrukcyjne i inne. Zagadnienia podejmowane przeze mnie w pracach badawczo-rozwojowych dotyczą zagadnień: projektowania, oceny, analizy i aplikacji materiałów polimerowych, metodologii interpretacji zjawisk i przewidywania zachowania się polimerów przy zastosowaniu topologii numerycznej sprzężonej z identyfikacją doświadczalną materiału hiperodkształcalnego oraz pozyskiwania, przetwarzania, recyklingu materiałów konstrukcyjnych i aspektów towarzyszących. Problematyka zagospodarowania materii surowcowej stanowi dopełnienie prac głównego nurtu naukowego zarówno pod względem teoretycznym jak i praktycznych zastosowań aplikacyjnych. Obejmuje aspekty określane pojęciem gospodarki obiegu zamkniętego tj. zagadnienia od pomysłu, projektu, poprzez produkcję, eksploatację, aż do ekonomicznego, zgodnego z wymaganiami ochrony środowiska zagospodarowania. Ogół realizowanych przeze mnie prac badawczych obejmuje tematykę nową, o potencjale rozwojowym, stanowiące rzeczywistą odpowiedź na oczekiwania różnych działów gospodarki. Działania wpisują się nurt rozwoju nowych metod, technik i technologii wytwarzania. Prace realizowane pod moim kierunkiem ukierunkowane są na wypracowanie rozwiązań o charakterze aplikacyjnym. Zapotrzebowanie na wyniki realizowanych przeze mnie prac badawczo - wdrożeniowych występuje w szczególności w branżach przemysłu: przetwórstwa tworzyw sztucznych, motoryzacyjnej, energetycznej, lotniczej, gospodarce odpadami.
7

I focus on the synthesis of carbon nanotubes and the production of macroscopic nanotube structures as well as nanocomposites based on nanotubes and graphene. I am mainly interested in the production and modification of electrical conductors based on macroscopic nanotube structures for electronic and electrical applications such as electric wires, electrical machines, sensors, heaters, electronic components, etc. Potential application areas are aviation, e-textiles, flexible and transparent electronics. I am also particularly interested in the area of ​​"green electronics", i.e. environmentally friendly electronics, which uses widely available, renewable and natural materials that can be easily recycled or biodegraded.

8

Współczesne metody eksperymentalne w mechanice i budowie maszyn oraz rozwój tych metod. Nowoczesne metody projektowania maszyn. Badanie właściwości kompozytów, biomechanika.