Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Industry-40:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Modelowanie systemów i procesów transportowych, logistycznych i produkcyjnych: metody analityczne i symulacyjne, cyfrowe bliźniaki. Zastosowanie generatorów liczb pseudolosowych w procesach logistycznych, produkcyjnych oraz przeprowadzanie analiz wrażliwości wybranych parametrów pracy obiektów logistycznych w aspekcie dynamicznie zmieniających się warunków. Modelowanie wsparcia decyzyjnego w procesach transportowych, logistycznych i produkcyjnych. Projektowanie obiektów logistycznych typu: magazyny, centra logistyczne, terminale intermodalne, przeładunkowe, itp. Zastosowanie rozszerzonej rzeczywistości AR i sztucznej inteligencji AI w procesach logistycznych i produkcyjnych. Zrównoważony rozwój systemów transportowych, w tym zapobieganie zubożeniu transportowemu, ekologia, karakuri. Zagadnienia Przemysłu 4.0 i Logistyki 4.0. Badanie i analiza stanu toru kolejowego. Badania dotyczą w głównej mierze: transportu kolejowego, drogowego i wewnętrznego. Metody symulacyjne.
2 Nowe modele produkcji wykorzystujące IT. Rozwój nowych technologii IT (zwanych umownie technologiami Przemysłu 4.0) stwarza nowe możliwości budowy, organizacji i zarządzania produkcją oraz przedfsiebiorstwami. Istniejące koncepcje i modele organizacji i zarządzania produkcją nie w pełni wykorzystują ogromny potencjał tkwiący w technologiach Przemysłu 4.0. Wśród wielu nowych możliwości jakie stwarzają nowe technologie należy wymienić m.in. model produkcji jako usługi, nowe koncepcje budowy i zarządzania rozproszonymi łańcuchami dostaw i systemami dystrybucji, itp. W szczególności jedną z barier upowszechniania się nowych technologii jest brak modeli referencyjnych i metodyk projektowania takich systemów oraz brak wiedzy i umiejętności ocenyich efektów (w tym także oceny oddziaływania na szeroko rozumiane otoczenie - technology impacy assessment). Praca ma charakter badawcz-koncepcyjno-projektowy.
3

Funkcjonowanie przedsiębiorstw w Gospodarce 4., W kierunku organizacji inteligentnych - projekty, modele, implementacja, Zarządzanie kapitałem ludzkim, Środowisko aktywności zawodowej pracowników wiedzy,  Transformacja cyfrowa - dylematy i wyzwania społeczno-ekonomiczne   

4

Ocena akceptacji technologii, statystyczna analiza danych, modelowanie równań strukturalnych, problemy zarządzania w ochronie zdrowia, społeczne aspekty dotyczące inteligentnych miast, technologii wodorowych, zarządzanie projektami