Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Niezawodnosc:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Tytuł projektu Metodyka oceny niezawodności eksploatacyjnej taboru komunikacji miejskiej w Polsce. Długotrwałe zbieranie materiałów i bezpośrednia współpraca z przewoźnikami lub organizatorami transportu w ba danych miastach umożliwiły skompletowanie niepełnej bazy danych co skutkuje koniecznością rozbudowania systemu zbierania danych o dodatkowe informacje. Przedmiotem pracy będzie analiza i ocena możliwości lepszego wykorzystania taboru do spełniania potrzeb i oczekiwań pasażerów. Przewiduje się wykorzystanie programu IBM SPSS Imago Pro do obliczeń i analiz statystycznych. Hipotezy badawcze: 1. Analiza, ocena i należyte wykorzystanie wiedzy, umiejętności oraz doświadczenia na temat funkcjonowania, taboru komunikacji miejskiej umożliwia pozyskanie wymiernych korzyści technicznych, ekonomicznych i organizacyjnych. 2. Umiejętne wykorzystanie informacji z badan eksploatacyjnych taboru pozwoli na lepsze zaspokojenie potrzeb i oczekiwań klientów. 3. Wykorzystanie metodyki, oceny niezawodności eksploatacyjnej taboru komunikacji miejskiej pozwoli na racjonalną gospodarkę i umocni pozycję przedsiębiorstwa na konkurencyjnym rynku 4. Celowe i zasadne jest opracowanie i wdrożenie systemu zbierania i przetwarzania informacji na temat eksploatacji taboru.  
2

1. Planowanie i harmonogramowanie przedsięwzięć budowlanych w warunkach niepewności (planowanie przedsięwzięć budowlanych najczęściej jest realizowane w środowisku o wysokim poziomie niepewności i parametry planistyczne są zakłócane w skutek wpływu różnych czynników zewnętrznych i wewnętrznych, powodujących rozbieżność między projektowanymi planowymi parametrami oraz parametrami rzeczywistymi przedsięwzięcia. W związku z tym należy dążyć do ulepszenia metod i modeli podejmowania decyzji planistycznych wykorzystując adekwatne do problemu narzędzia matematyczne oraz proponować nowe podejście integrujące podejmowanie decyzji z metodami harmonogramowania i  planowania sieciowego).
2. Niezawodność rozwiązań technologiczno-organizacyjnych w realizacji przedsięwzięć budowlanych (Celem tematu badawczego jest opracowanie metod zwiększania niezawodności z uwzględnieniem ryzyka w projektowaniu organizacji, technologii oraz zarządzaniu budową w warunkach niepewności. Nieracjonalne decyzje w zakresie projektowania i wyboru rozwiązań technologiczno-organizacyjnych prowadzą do dużych strat i spadku efektywności inwestycji budowlanych. Spowodowane jest to między innymi ze złożonością  procesów budowlanych, wielowariantowością rozwiązań technologicznych oraz wielowariantowością metod organizacji i zarządzania budową. Stąd staje się aktualnym i koniecznym opracowanie metodologii usprawnienia niezawodności rozwiązań technologiczno-organizacyjnych z uwzględnieniem ryzyka).