Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Dwutlenek-wegla:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Opracowanie elektroprzędzonych struktur polimerowych do wytwarzania biomateriałów Ważnym aspektem inżynierii tkankowej jest stopień naśladowania struktury włóknistej macierzy zewnątrzkomórkowej (ECM), dzięki czemu zapewnione mogą być podstawowe cele dotyczące organizacji komórek, ich przetrwania oraz funkcji. Wśród metod pozwalających na naśladowanie ECM jedną z najważniejszych jest elektroprzędzenie. Praca doktorska obejmować będzie otrzymywanie nowych biomateriałów polimerowych do zastosowań medycznych (np. rusztowań tkankowych) przy wykorzystaniu techniki elektroprzędzenia. W ramach prowadzonych badań doktorant będzie syntetyzował nowe struktury polimerowe na podstawie pochodnych dwutlenku węgla, a następnie optymalizował parametry procesu elektroprzędzenia nanowłóknistych mat. Ważnym aspektem pracy będzie charakterystyka wytworzonych struktur; ocena morfologii włókien, ich porowatości, wytrzymałości, analiza termiczna oraz termomechaniczna, podatność na biodegradację oraz biozgodność. W ramach planowych badań możliwe będzie odbycie stażu naukowego za granicą.
2 Badania nad syntezą nowych układów polimerowych pochodnych dwutlenku węgla W związku katastrofą klimatyczną, której jesteśmy świadkami konieczne jest wyeliminowanie technologii bazujących na surowcach kopalnych. Z drugiej strony poszukiwane są technologie, które pozwoliły by na zmniejszenie stężenia dwutlenku węgla w atmosferze. Proponowany obszar badawczy dotyczy syntezy nowych monomerów cyklicznych i multicyklicznych oraz wykorzystania ich do otrzymywania polimerów o zróżnicowanej budowie od liniowych, po rozgałęzione oraz układy hybrydowe. Jako prekursor ugrupowań cyklicznych zostanie wykorzystany dwutlenek węgla i jego proste pochodne takie jak węglan dimetylu i węglan etylenu. Otrzymane materiały zostaną stanowić będą alternatywę dla obecnie stosowanych poliuretanów lub dzięki unikalnym cechom wykorzystane jako modyfikatory ich właściwości.