Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Ciecze-jonowe:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Ciecze jonowe w elektrodach referencyjnych do pomiarów biomedycznych Jedną z próbek, która może być wykorzystana do nieinwazyjnych pomiarów biomedycznych, jest pot. Do ciągłych pomiarów w pocie zaproponowano tak zwane „elektroniczne tatuaże”. Są to nieinwazyjne urządzenia analityczne z czujnikami umieszczonymi na ich powierzchni. Co ciekawe, niewiele badań dotyczy miniaturowych elektrod odniesienia, wobec których mierzony jest potencjał innych czujników. Jedną z możliwości opracowania nowych, bardziej stabilnych elektrod referencyjnych, jest zastosowanie cieczy jonowych. Celem badań będzie ustalenie zależności między strukturą i właściwościami cieczy jonowych a stabilnością potencjału elektrod referencyjnych opartych na tych związkach. Wybrane po tym etapie ciecze jonowe zostaną wykorzystane do przygotowania elektrod referencyjnych na miniaturowych, planarnych przetwornikach wykonanych techniką sitodruku.
2 Obszar prowadzonych badań naukowych dotyczy poszukiwania nowych układów cieczy jonowych pod kątem możliwości zastosowania w technologii chłodnictwa absorpcyjnego. Głównym celem prowadzonych prac jest charakterystyka termodynamiczna i fizykochemiczna czystych cieczy jonowych jako absorbentów i ich układów dwuskładnikowych w funkcji temperatury i składu. Prowadzone badania obejmują syntezę, oczyszczanie i analizę cieczy jonowych, pomiary równowag fazowych (ciecz + para), (ciecz + ciecz) oraz (ciecz + ciało stałe) w szerokim zakresie temperatury i składu, pomiary właściwości fizykochemicznych, w tym przede wszystkim gęstości, lepkości i pojemności cieplnej, a także kalorymetryczne pomiary nadmiarowej entalpii mieszania. Dane eksperymentalne korelowane są z użyciem równania Redlicha – Kistera, NRTL czy UNIQUAC. Prowadzone badania mają na celu wytypowanie najbardziej efektywnej pary roboczej, konkurencyjnej dla stosowanego na skalę przemysłową układu {LiBr + woda}, czy {woda – amoniak}.
3 Obszar prowadzonych badań naukowych dotyczy wyznaczania i korelacji podstawowych właściwości termodynamicznych i fizykochemicznych nowej klasy czystych soli organicznych oraz ich dwuskładnikowych układów z węglowodorami alifatycznymi, aromatycznymi oraz wodą. Prowadzone badania mają na celu określenie wpływu struktury cieczy jonowej i rozpuszczalnika na wzajemną mieszalność i wartości funkcji termodynamicznych. W ramach realizacji tego obszaru zainteresowań prowadzone są badania równowag fazowych, kalorymetryczne pomiary entalpii mieszania, pomiary gęstości w funkcji temperatury, ciśnienia i składu, pomiary lepkości oraz pojemności cieplnej.
4 W ramach badań naukowych zajmuje się odsiarczaniem paliw z wykorzystaniem cieczy jonowych (z ang. Ionic Liquids, ILs) i mieszanin eutektycznych (Deep Eutectic Solvents), DES. Głębokie odsiarczanie paliw płynnych jest ważnym i trudnym problemem w światowym przemyśle rafineryjnym i stanowi wyzwanie wielu laboratoriów naukowych na świecie. Silne ograniczenie norm na wydzielanie tlenków SOx do atmosfery, wiąże się z wprowadzeniem nowych norm dotyczących zawartości siarki w paliwach; w USA od 2010 roku to maksymalnie 15 ppm natomiast w Europie to 10 ppm od 2009 roku. Prowadzę procesy ekstrakcyjnego odsiarczania – EDS i odsiarczania z utlenianiem – ODS w celu zaprojektowania technologii ekologicznej i ekonomicznie opłacalnej z zastosowaniem nowej klasy rozpuszczalników.
5 W ostatnim czasie, wyjątkowym zainteresowaniem z punktu widzenia badań aplikacyjnych cieszą się nowej generacji związki − ciecze jonowe (ang. Ionic liquids, ILs). Definiowane są jako związki, które wykazują temperaturę topnienia poniżej 100oC. Ciecze jonowe zbudowane są z dużego organicznego, często niesymetrycznego kationu i mniejszego organicznego lub nieorganicznego anionu. Ekstremalnie niska lotność i szereg unikatowych właściwości cieczy jonowych tj. mała prężność pary, niepalność, wysoka stabilność termiczna i chemiczna, wysoka pojemność cieplna, szeroki zakres temperatury dla stanu ciepłego oraz całkowita lub częściowa mieszalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach organicznych czyni je niezwykle atrakcyjne z punktu widzenia badawczego i zastosowania w przyszłościowych technologiach. Mój zespół zajmuje się syntezą, oczyszczaniem, analizą jakościową i ilościową, pomiarami fizykochemicznymi i zastosowaniem cieczy jonowych w nowoczesnych technologiach.
6 Rozpuszczalniki alternatywne (ciecze jonowe i głębokie eutektyki) - właściwości fizykochemiczne i termodynamiczne, modelowanie i wspomagane komputerowo projektowanie z użyciem modeli empirycznych, termodynamicznych równań stanu, metod hybrydowych (termodynamika + chemii kwantowa, COSMO-RS).