Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Synteza:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Synteza i charakterystyka spektroskopowa oraz badania właściwości aplikacyjnych (np.: kwasowość, rozpuszczalność, wiązanie analitów, równowagi w roztworach) związków fenyloboronowych. Związki takie mogą oddziaływać m.in. z diolami, anionami, układami polimerowymi, tworząc układy supramolekularne o możliwych zastosowaniach w wielu dziedzinach chemii. Oddziaływania te stanowią również przypuszczalnie molekularny mechanizm działania biologicznego tych związków, co jest również przedmiotem badań.
2 W ostatnim czasie, wyjątkowym zainteresowaniem z punktu widzenia badań aplikacyjnych cieszą się nowej generacji związki − ciecze jonowe (ang. Ionic liquids, ILs). Definiowane są jako związki, które wykazują temperaturę topnienia poniżej 100oC. Ciecze jonowe zbudowane są z dużego organicznego, często niesymetrycznego kationu i mniejszego organicznego lub nieorganicznego anionu. Ekstremalnie niska lotność i szereg unikatowych właściwości cieczy jonowych tj. mała prężność pary, niepalność, wysoka stabilność termiczna i chemiczna, wysoka pojemność cieplna, szeroki zakres temperatury dla stanu ciepłego oraz całkowita lub częściowa mieszalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach organicznych czyni je niezwykle atrakcyjne z punktu widzenia badawczego i zastosowania w przyszłościowych technologiach. Mój zespół zajmuje się syntezą, oczyszczaniem, analizą jakościową i ilościową, pomiarami fizykochemicznymi i zastosowaniem cieczy jonowych w nowoczesnych technologiach.
3 Chemia anionów słabokoordynujących – synteza soli metali alkalicznych i cieczy jonowych, projektowanie nowych ścieżek syntezy, optymalizacja i powiększanie skali syntez, projektowanie i modelowanie nowych związków, rozwój nowych anionów słabokoordynujących do zastosowań w elektrochemii i dziedzinach pokrewnych, synteza materiałów kompozytowych, badania fizykochemiczne, elektrochemiczne i spektroskopowe związków organicznych. Chemia pochodnych imidazolu, synteza stabilnych anionów organicznych bez atomów wodoru i fluorowców.