Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Biosensory:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Tematyka badawcza dotyczy opracowania warstw receptorowych biosensorów powinowactwa do wykrywania analitów istotnych w analizie środowiskowej i klinicznej. W projektowanych biosensorach jako warstwy receptorowe wykorzystywane są m.in. cząsteczki przeciwciał, kwasów nukleinowych oraz aptamerów, natomiast jako techniki detekcji stosowane są techniki takie jak elektrochemiczne, mikrowaga kwarcowa oraz rezonans powierzchniowy plazmonów. Szczególny nacisk jest położony na zastosowanie tzw. „funkcjonalnych kwasów nukleinowych” jako warstw receptorowych, do których można zaliczyć aptamery oraz DNAzymy, które wykazują właściwości katalityczne i receptorowe. Mogą być one wykorzystane do wykrycia analitów takich jak miRNA, białka, jony metali. Celem działań jest uzyskanie warstw rozpoznających selektywnie wiążących określony analit, a do tego charakteryzujących się parametrami pracy konkurencyjnymi do klasycznych technik detekcji.
2 Synteza, badania właściwości oraz zastosowanie nanocząstek w konstrukcji biotestów i biosensorów – w ramach badań będą syntezowane nanocząstki hybrydowe o pożądanych właściwościach magnetycznych, optycznych oraz katalitycznych, które po powierzchniowej modyfikacji wybranymi receptorami (przeciwciałami, oligonuklotydami czy innymi) będą wykorzystywane przy opracowaniu nowoczesnych narzędzi bioanalitycznych do oznaczania istotnych klinicznie biomarkerów chorobowych.
3 Badania oddziaływań analitów istotnych klinicznie z konstruowanymi warstwami receptorowymi przy wykorzystaniu technik bezznacznikowych – w ramach badań badane będą nowe receptory umożliwiające w dalszych etapach opracowanie biosensorów i biotestów służących do wykrywania lub oznaczania analitów istotnych klinicznie (głównie biomarkerów chorobowych). W badaniach wykorzystywane będą techniki umożliwiające określenie parametrów kinetycznych i termodynamicznych oddziaływań wykorzystywanych w konstrukcji takich urządzeń (bioreceptor – biomarker), np. SPR.
4 Opracowanie innowacyjnych, kompleksowych rozwiązań czujnikowych, w szczególności do zastosowań biosensorycznych. Czujniki wykorzystują unikalne możliwości wynikające z wykorzystania światłowodów i cienkich warstw. Jako zespół rozwinęliśmy zaawansowane możliwości technologiczne i pomiarowe oraz uzyskaliśmy rozpoznawalne w skali światowej doświadczenie w zakresie technologii cienkowarstwowej i światłowodowych technik pomiarowych. Pracujemy w obszarze projektowania (analizy numeryczne), wytwarzania (technologia cienkowarstwowa, processing i funkcjonalizacja powierzchni), pomiarów (analiza powierzchni; pomiary optyczne, elektrochemiczne i biosensoryczne) i zastosowań (współpraca z partnerami przemysłowymi i naukowymi). Uzupełnieniem działalności jest opracowanie i wykonanie optoelektronicznych systemów analizujących odpowiedź wytwarzanych rozwiązań czujnikowych oraz doskonalenie szerokiej gamy systemów osadzania cienkich warstw na potrzeby ich nietypowych zastosowań.
5

Wykorzystanie materiałów elektroprzędzonych w konstrukcji nowoczesnych narzędzi bioanalitycznych - elektroprzędzenie jest nowoczesną techniką wytwarzania włóknin polimerowych (zarówno z polimerów naturalnych, jak i syntetycznych) o rozbudowanej powierzchni i dużej porowatości. Technika ta umożliwia również wytwarzanie struktur kompozytowych domieszkowanych nanocząstkami, co poszerza zakres ich zastosowań poprzez nadanie im nowych właściwości. Tego rodzaju włókniny mogą być wykorzystywane w masowych technologiach (procesy katalityczne czy oczyszczanie ścieków) po bardziej wyszukane zastosowania biomedyczne czy bioanalityczne. Ich liczne unikalne cechy pozwalają  również na ich wykorzystanie w konstrukcji biosensorów i biotestów jako modyfikatorów przetworników, jak i warstw, w/na których immobilizowane są, najważniejsze z punktu widzenia tych bioanalitycznych urządzeń, receptory.