Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Oddzialywania-powinowactwa:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Szybka diagnostyka molekularna bazująca na analizie kwasów nukleinowych umożliwia wykrywanie nie tylko chorób uwarunkowanych mutacjami w genach, czy identyfikację mikroorganizmów chorobotwórczych ale również dobór odpowiedniego sposobu leczenia każdego z pacjentów. Jej rozwój związany jest z najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie układów mikroprzepływowych oraz integrowanych z nimi sensorów i biosensorów. Połączenie takie pozwala na wydajne i w pełni automatyczne przygotowanie próbki materiału biologicznego i jej analizę. W ty zakresie tematyka badań dotyczy opracowania nowych czujników elektrochemicznych dedykowanych efektywnemu i selektywnemu wykrywaniu wybranych sekwencji kwasów nukleinowych. Pod uwagę brane będą w szczególności próbki pochodzące z izotermicznych reakcji amplifikacji DNA. Duża zawartość białek w takich próbkach wymusza stosowanie nowych rozwiązań prowadzących do eliminacji ich wpływu na procesy zachodzące na granicy faz elektroda/roztwór. W szczególności dotyczy to wybranych nanomateriałów oraz elementów bioczułych warstw receptorowych do minimum redukujących możliwość niespecyficznej adsorpcji białek.
2 Badania oddziaływań analitów istotnych klinicznie z konstruowanymi warstwami receptorowymi przy wykorzystaniu technik bezznacznikowych – w ramach badań badane będą nowe receptory umożliwiające w dalszych etapach opracowanie biosensorów i biotestów służących do wykrywania lub oznaczania analitów istotnych klinicznie (głównie biomarkerów chorobowych). W badaniach wykorzystywane będą techniki umożliwiające określenie parametrów kinetycznych i termodynamicznych oddziaływań wykorzystywanych w konstrukcji takich urządzeń (bioreceptor – biomarker), np. SPR.