Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Warstwy-receptorowe-powinowactwa:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Tematyka badawcza dotyczy opracowania warstw receptorowych biosensorów powinowactwa do wykrywania analitów istotnych w analizie środowiskowej i klinicznej. W projektowanych biosensorach jako warstwy receptorowe wykorzystywane są m.in. cząsteczki przeciwciał, kwasów nukleinowych oraz aptamerów, natomiast jako techniki detekcji stosowane są techniki takie jak elektrochemiczne, mikrowaga kwarcowa oraz rezonans powierzchniowy plazmonów. Szczególny nacisk jest położony na zastosowanie tzw. „funkcjonalnych kwasów nukleinowych” jako warstw receptorowych, do których można zaliczyć aptamery oraz DNAzymy, które wykazują właściwości katalityczne i receptorowe. Mogą być one wykorzystane do wykrycia analitów takich jak miRNA, białka, jony metali. Celem działań jest uzyskanie warstw rozpoznających selektywnie wiążących określony analit, a do tego charakteryzujących się parametrami pracy konkurencyjnymi do klasycznych technik detekcji.