Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Urbanistyka:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Współczesne procesy zmian przestrzeni miejskiej w wymiarze architektonicznym i urbanistycznym, a w tym m.in.: rola architektury w rozwoju miast i kształtowaniu krajobrazu, architektura ikoniczna, architektura tła / urbanistyka tradycyjna, Nowy Urbanizm, kontekstualizm / procesy modernizacji, rewitalizacji, reindustrializacji, reurbanizacji / produkcja żywności w miastach, ogrodnictwo społeczne / rola kultury społeczności w procesach kształtowania przestrzeni miejskiej, kultura uczestnictwa i etyka w polityce przestrzennej / wpływ procesów politycznych na procedury planowania przestrzennego, partycypację społeczną, przestrzeń publiczną / zastosowanie technologii informatycznych i multimedialnych do tworzenia nowych narzędzi wspomagających projektowanie i planowanie przestrzeni miejskiej, a także otwierania nowych pól badania przestrzeni miejskiej.
2 Obszar badawczy związany jest z urbanistyką i planowaniem przestrzennym, w tym przekształceniami przestrzennymi miast w Polsce, w chwili obecnej i w przyszłości, w związku z nowymi wyzwaniami rozwojowymi (zmiany klimatyczne, pandemie, wzrost kosztów nośników energii), zwłaszcza miast w strefach podmiejskich. Najważniejsze podobszary to: • przekształcenia urbanistyczne miast w Polsce w aspekcie rozpraszania zabudowy, wykorzystania „pustek miejskich” i terenów zdegradowanych (np. poprzemysłowych), • przekształcenia urbanistyczne miast w Polsce w aspekcie zachowania tożsamości i wartości kulturowych, • badania różnic zagospodarowania miast postsocjalistycznych, w aspekcie zróżnicowanego prawa planistycznego, • badanie wpływu dyrektyw polskiego planowania przestrzennego na strukturę zabudowy miast Polski, w tym „gęstość miasta” w świetle warunków zamieszkania (pozytywne stłoczenie, czy rozproszenie), • Jakość życia w mieście i przekształcenie jednostek mieszkaniowych według zasad zrównoważonego rozwoju. Obszar badawczy związany jest z urbanistyką i planowaniem przestrzennym, w tym przekształceniami przestrzennymi miast w Polsce, w chwili obecnej i w przyszłości, w związku z nowymi wyzwaniami rozwojowymi (zmiany klimatyczne, pandemie, wzrost kosztów nośników energii), zwłaszcza miast w strefach podmiejskich. Najważniejsze podobszary to: • przekształcenia urbanistyczne miast w Polsce w aspekcie rozpraszania zabudowy, wykorzystania „pustek miejskich” i terenów zdegradowanych (np. poprzemysłowych), • przekształcenia urbanistyczne miast w Polsce w aspekcie zachowania tożsamości i wartości kulturowych, • badania różnic zagospodarowania miast postsocjalistycznych, w aspekcie zróżnicowanego prawa planistycznego, • badanie wpływu dyrektyw polskiego planowania przestrzennego na strukturę zabudowy miast Polski, w tym „gęstość miasta” w świetle warunków zamieszkania (pozytywne stłoczenie, czy rozproszenie), • Jakość życia w mieście i przekształcenie jednostek mieszkaniowych według zasad zrównoważonego rozwoju.