Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Grafen:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 materiały, fizyka stosowana, fizyka ogólna, materia skondensowana, energia, fizyka chemiczna, materiały optyczne, materiały ferromagnetyczne, przewody ferromagnetyczne, ab initio, polaryzacja, płyny i plazmy, nanoribony, efekty termoelektryczne, siliken, grafen, elektrody
2 Pierwszy oobszar badawczy dotyczy produkcji i charakteryzacji nanokompozytów zawierających materiały o strukturze dwuwymiarowej (2D). Celem badań jest stworzenie i zbadanie kompozytu, który będzie wykazywał anizotropowy charakter przewodnictwa cieplnego, dzięki zaprojektowanej architekturze wewnętrznej i właściwościom wypełniacza 2D. Wytworzone materiały będą przeznaczone do aplikacji gdzie istotne jest kontrolowane zarządzanie transportem ciepła. Drugi obszar badwaczy dotyczy heterostruktur złożonych z nanometrycznych warstw materiałów krystalicznych i amorficznych z programowalnymi właściwościami fizycznymi w zakresie przewodnictwa cieplnego i elektrycznego. Badania realizowane są we współpracy z EMPA (Szwajcaria). Cel badawczy pracy dotyczy mikrostrukturalnej charakteryzacji wytworzonych heterostruktur, włączając w to badania za pomocą SEM, TEM, AFM, spektroskopii Ramana. Równie istotne będą badania właściwości elektrycznych i termicznych.
3

I focus on the synthesis of carbon nanotubes and the production of macroscopic nanotube structures as well as nanocomposites based on nanotubes and graphene. I am mainly interested in the production and modification of electrical conductors based on macroscopic nanotube structures for electronic and electrical applications such as electric wires, electrical machines, sensors, heaters, electronic components, etc. Potential application areas are aviation, e-textiles, flexible and transparent electronics. I am also particularly interested in the area of ​​"green electronics", i.e. environmentally friendly electronics, which uses widely available, renewable and natural materials that can be easily recycled or biodegraded.