Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Michał Tacikowski, profesor uczelni
Jednostka:
Wydział Inżynierii Materiałowej
E-mail:
michal.tacikowski@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Budynek Laboratorium Obróbki Ciepnej przy Gmachu NT, ul Narbutta 85 Warszawa, pok. Nr 3.4, konsultacje, czwartek 15-16
Repozytorium PW:
Limit doktorantów:
Subwencja: 0/5     Spoza subwencji: 0/3

Wykaz obszarów badawczych:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1

Tematyka wdrożeniowej pracy doktorskiej umiejscowiona jest w obszarze nawęglania próżniowego stali z zastosowaniem miejscowej aktywacji podłoża. Niskociśnieniowe nawęglanie próżniowe jest coraz powszechniej wykorzystywane w przemyśle. Umożliwia  ono podniesienie temperatury procesu, skrócenie czasu obróbki oraz kontrolę ilości powstałych węglików. Problem stanowi jednak obróbka elementów o skomplikowanej geometrii  w miejscach trudnodostępnych dla atmosfery, takich jak głębokie otwory, czy dna wrębu kół zębatych. W miejscach tych warstwa nawęglana jest cieńsza i nierównomierna, co powoduje brak odpowiednich parametrów wytrzymałościowych i problemy eksploatacyjne. Wstępne badania własne dowodzą możliwości uzyskania miejscowej aktywacji procesu nawęglania, a w efekcie bardziej równomiernej warstwy nawęglonej. Celem pracy doktorskiej będzie opracowanie podstaw technologii miejscowej aktywacji nawęglania i jej wdrożenie na dedykowanym nowoczesnym przemysłowym  urządzeniu  próżniowym. 

Inżynieria Materiałowa
2

Tematyka pracy doktorskiej usytuowana jest w obszarze inżynierii powierzchni wysokowytrzymałych stali nanobainitycznych. Przedmiotem pracy będzie rozpoznanie możliwości kształtowania struktury i właściwości stali w procesach hybrydowych wykorzystujących wysokotemperaturowe powierzchniowe obróbki dyfuzyjne i zaawansowane obróbki cieplne pod kątem wytworzenia na stali o strukturze nanobainitu bezwęglikowego warstwy twardych związków ze strefą gradientową w podłożu. Obróbki dyfuzyjne skutkują często zmianą składu chemicznego w sąsiedztwie warstwy. Efekt ten, jak wykazują badania własne, można wykorzystać do sterowania mikrostrukturą stref przypowierzchniowych podłoża w oparciu o zaawansowane rozwiązania obróbki cieplnej, celem uzyskania gradientowej zmiany twardości pomiędzy relatywnie twardą warstwą, a nanobainitycznym rdzeniem stali. Osiągniecie tego celu wymagać będzie określonych kompetencji w zakresie teorii i praktyki nanobainityzacji stali oraz podstaw inżynierii powierzchni.

Inżynieria Materiałowa