Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Enzymy:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 1. Badania nad wykorzystaniem biotransformacji w syntezie związków aktywnych biologicznie. 2. Optymalizacja warunków enzymatycznych rozdziałów kinetycznych/dynamicznych mieszanin racemicznych alkoholi II-rzędowych lub ich estrów z wykorzystaniem hydrolaz jako katalizatorów. 3. Optymalizacja warunków asymetrycznej redukcji prochiralnych związków karbonylowych z wykorzystaniem dehydrogenaz jako katalizatorów.
2

Synteza i technologia związków biologicznie aktywnych ( leki biocydy). Synteza asymetryczna. Biotransformacje z wykorzystaniem enzymów i mikroorganizmów prowadzące do otrzymywania związków optycznie czynnych. Zastosowanie mikrofal oraz metod mechanochemicznych w syntezach związków użytecznych.

Propozycja tematu doktoratu: „Opracowanie nowatorskich multienzymatycznych reakcji kaskadowych oraz fotobiokatalitycznych systemów redoks do asymetrycznej syntezy optycznie czynnych związków o wysokiej wartości dodanej”