Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Kompleksy-organiczne-metali:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Wśród nowoczesnych technik wydzielania śladowych ilości analitów ważną grupę stanowią techniki wykorzystujące techniki bezrozpuszczalnikowe, w tym mikroekstrakcję do fazy stałej. W procesie istotną rolę odgrywa transport analitu pomiędzy fazami w układach ciecz-faza nadpowierzchniowa, ciecz-faza stała. Na proces transportu można wpływać umieszczając badany układ wielofazowy w polu mikrofalowym. Wydzielenie śladowych ilości metali zwykle wymaga wstępnego przeprowadzenia oznaczanego metalu w kompleks prosty lub chelatowy w reakcjach z udziałem odczynników kompleksujących lub reakcjach rodnikowych indukowanych promieniowaniem nadfioletowym. Selektywne i grupowe wydzielanie lotnych i średnio lotnych organicznych kompleksów metali i badanie wpływu działania mikrofal na tworzenie i transport międzyfazowy kompleksów to główne cele badawcze w ramach tej tematyki. Wygodną detekcję analitów zapewnia optyczna spektrometria emisyjna ze wzbudzeniem w plazmie mikrofalowej.