Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Agnieszka Adamczyk-Woźniak
Jednostka:
Wydział Chemiczny
E-mail:
agnieszka.wozniak@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Gmach Chemii, pok. 30c, konsultacje po umowieniu majlowym
Repozytorium PW:

Wykaz obszarów badawczych:

Obszar badawczy Dziedzina naukowa
Synteza i charakterystyka spektroskopowa oraz badania właściwości aplikacyjnych (np.: kwasowość, rozpuszczalność, wiązanie analitów, równowagi w roztworach) związków fenyloboronowych. Związki takie mogą oddziaływać m.in. z diolami, anionami, układami polimerowymi, tworząc układy supramolekularne o możliwych zastosowaniach w wielu dziedzinach chemii. Oddziaływania te stanowią również przypuszczalnie molekularny mechanizm działania biologicznego tych związków, co jest również przedmiotem badań.
Nauki Chemiczne