Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Zrownowazona-remediacja:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Zintegrowane planowanie przestrzenne zurbanizowanych obszarów problemowych (zdegradowanych) współczesnych metropolii na przykładzie Obszaru Metropolitarnego Warszawy: w szczególności pod kątem zrównoważonego gospodarowania zasobami glebowymi jako kluczowym elementem miejskich ekosystemów lądowych i wodnych, w tym: - poprawa funkcji gleb przy wykorzystaniu m.in. egzogennej materii organicznej; - usługi ekosystemowe gleb; - zielona i błękitna infrastruktura; - zarządzanie zasobami glebowymi w kontekście circular economy - wykorzystanie GiS, teledetekcji i geostatystyki w badaniach oceny gleb, - remediacja/rekultywacja gleb w zrównoważonej rewitalizacji miejskich terenów zdegradowanych. Efektem pracy w ramach ww. problematyki powinno być utworzenie (odzyskanej) nowoczesnej przestrzeni metropolitalnej poprzez kompleksowe działania planistyczne zapewniające komplementarność funkcji, wykorzystanie potencjałów środowiskowych, społecznych i gospodarczych oraz uwzględniające zasady zrównoważonego rozwoju.