Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Nanoczastki:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Synteza, badania właściwości oraz zastosowanie nanocząstek w konstrukcji biotestów i biosensorów – w ramach badań będą syntezowane nanocząstki hybrydowe o pożądanych właściwościach magnetycznych, optycznych oraz katalitycznych, które po powierzchniowej modyfikacji wybranymi receptorami (przeciwciałami, oligonuklotydami czy innymi) będą wykorzystywane przy opracowaniu nowoczesnych narzędzi bioanalitycznych do oznaczania istotnych klinicznie biomarkerów chorobowych.
2 Synteza i zastosowanie nanocząstek w terapiach – w ramach badań syntezowane będą nanocząstki o pożądanych właściwościach optycznych, magnetycznych i katalitycznych, które wykorzystać będzie można w terapiach przeciwnowotworowych poprzez zdolności do generowania ciepła pod wpływem promieniowania w zakresie podczerwonym, zastosowanego pola magnetycznego lub też zdolności do katalitycznego generowania reaktywnych form tlenu i innego rodzaju toksycznych rodników. Nanocząstki modyfikowane będą receptorami/ligandami rozpoznającymi białka charakterystyczne dla komórek nowotworowych.
3 - Badanie biodostępności nanocząstek przez człowieka - Badanie metabolizmu nanocząstek w roślinach jadalnych - Nowe metody ekstrakcji nanocząstek z materiałów roślinnych i żywności - ciecze jonowe, NADES
4 Główne obszary badawcze prof. Pawła Sobieszuka obejmują inżynierię chemiczną i inżynierię bioprocesową. W swoich pracach naukowych opisuje problematykę dotyczącą syntezy nanohydroksyapatytu i jego charakteryzacji w celu użycia w terapii regeneracyjnej kości. W szczególności istotne jest opracowanie metody otrzymania kompozytów nanohydroksyapatyt-polimer w taki sposób, aby właściwości mechaniczne polimeru umożliwiły druk 3D, jednocześnie utrzymując osteoindukcyjne właściwości hydroksyapatytu. Ze względu na te dwa rodzaje właściwości, możliwe jest używanie tego typu kompozytów w wydrukach 3D osteoindukcyjnych implantów kości. Jego druga gałąź badań dotyczy układów gaz-ciecz, w tym technologię, właściwości i zastosowania nanopęcherzyków. Nanopęcherzyki są nowatorskim nanomateriałem składającym się ze sferycznych obiektów gazowych w cieczy z pokryciem surfaktantem lub bez takiego pokrycia. Takie obiekty są użyteczne w wielu obszarach zarówno przemysłu jak i medycyjny. Profesor Sobieszuk w szczególności zainteresowany jest badaniem efektów interakcji nanopęcherzyków gazu z materią żywą, tj. bakterie, grzyby mikroskopowe czy komórki zwierzęce.
5

Wykorzystanie materiałów elektroprzędzonych w konstrukcji nowoczesnych narzędzi bioanalitycznych - elektroprzędzenie jest nowoczesną techniką wytwarzania włóknin polimerowych (zarówno z polimerów naturalnych, jak i syntetycznych) o rozbudowanej powierzchni i dużej porowatości. Technika ta umożliwia również wytwarzanie struktur kompozytowych domieszkowanych nanocząstkami, co poszerza zakres ich zastosowań poprzez nadanie im nowych właściwości. Tego rodzaju włókniny mogą być wykorzystywane w masowych technologiach (procesy katalityczne czy oczyszczanie ścieków) po bardziej wyszukane zastosowania biomedyczne czy bioanalityczne. Ich liczne unikalne cechy pozwalają  również na ich wykorzystanie w konstrukcji biosensorów i biotestów jako modyfikatorów przetworników, jak i warstw, w/na których immobilizowane są, najważniejsze z punktu widzenia tych bioanalitycznych urządzeń, receptory.