Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Luminofory:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Obszar badawczy dotyczy badań spektroskopowych nowych materiałów dielektrycznych domieszkowanych jonami ziem rzadkich. Właściwości luminescencyjne takich ośrodków mogą być kształtowane zarówno przez dobór domieszki aktywnej jak i jej najbliższego otoczenia, symetrii sieci krystalicznej matrycy a także geometrii struktury. Optyczna spektroskopia ma na celu określenie podstawowych parametrów luminescencyjnych i generacyjnych takich materiałów na drodze analizy ich właściwości spektralnych. Oprócz celów czysto utylitarnych, takie badania wnoszą istotny wkład zarówno w poznanie mechanizmów relaksacji elektronowej stanów wzbudzonych domieszek jak i przyczyniają się do świadomego doboru, kształtowania i modelowania właściwości nowych materiałów optycznych. Dlatego wyniki badań mogą mieć praktyczne znaczenie przy doborze i kształtowaniu ośrodków czynnych ciała stałego na potrzeby techniki laserowej, oświetleniowej, wzmacniaczy światła czy szeroko pojętej sensoryki.
2 Wytwarzanie, modelowanie i charakteryzacja metodami optycznymi ośrodków i struktur fotonicznych na potrzeby; techniki laserowej, techniki światłowodowej, optoelektroniki zintegrowanej, wizualizacji obrazu, detekcji promieniowania z różnego zakresu widmowego, techniki oświetleniowej, czujnikowej oraz fotowoltaiki. Istotną część aktywności stanowią badania metodami spektroskopii optycznej szkieł i kryształów pozwalające określić wpływ procesów wielociałowych i wielofotonowych na parametry optyczne różnego typu luminoforów i ośrodków aktywnych. W ostatnim okresie prace te koncentrują się nad badaniami ośrodków czynnych o ograniczonej wymiarowości, takich jak np. falowody planarne lub włóknowe, mikrostruktury o symetrii sferycznej, nano-kryształy dielektryczne i półprzewodnikowe, ceramiki oraz materiały hybrydowe.